Hlavná stránka

VTS - slovenská verzia

Výbor VTS

Podujatia VTS

Homepage

VTS - English version

Committee of VTS

Scientific events of VTS

Nová železničná technika

Nová železničná technika

Neue Eisenbahn Technic

New Railway Technique

Новaя железнодoрожная тецхника

Vážené dámy, vážení páni,

na základe dohody medzi našou Vedecko-technickou spoločnosťou a vydavateľom časopisu „Nová železniční technika“ distribuujeme tento časopis na Slovensku. Vydavateľom NŽT je nakladatelstvívydavatelství MiS (Milan Sedlák). Vedie nás k tomu snaha uľahčiť slovenským čitateľom, firmám, ale aj jednotlivým osobám, objednávanie časopisu, znížiť náklady na jeho distribúciu a za platby predplatného do ČR a tým prispieť k šíreniu odborných a technických informácií v oblasti železničnej techniky.

Časopis, ktorý vychádza už 31. rokov, je venovaný technickým otázkam koľajovej dopravy v celej šírke. Príspevky českých a slovenských autorov sú zamerané najmä na problematiku dopravnej cesty (stavba a údržba tratí, mostov, tunelov, električkových tratí, mechanizácia traťového hospodárstva, diagnostika, zabezpečovacie a energetické zariadenia atď.), koľajových vozidiel, spojovacej techniky, normalizácie a moderných trendov v doprave. V časopise je možné tiež nájsť aktuálne informácie o diani v železničných spoločnostiach v ČR a v SR, v stavebných a výrobných spoločnostiach, v mestskej koľajovej doprave a tiež informácie o rôznych odborných akciách, ako sú výstavy, veľtrhy, konferencie, semináre a pod., týkajúce sa železničnej dopravy. Niektoré príspevky sú venované aj histórii železničnej dopravy. Niektoré články sú zamerané teoreticky, iné prakticky. Niektoré príspevky predstavujú výsledky rôznych meraní a experimentov. Preto sa domnievame, že časopis „Nová železniční technika“ môže osloviť aj Vás, či už ako zástupcu firmy, alebo aj osobne (súkromne) a prispieť k Vášmu odbornému rastu.

Pre Vašu informáciu uvádzame, že obsahy jednotlivých čísel NŽT predchádzajúcich ročníkov sú zverejnené na našej internetovej stránke http://www.vtszu.sk/,  kde máte možnosť zistiť, čo sa v tomto časopise v minulosti publikovalo.

Ponúkame Vám možnosť objednať si pravidelný odber tohoto časopisu, ktorý vychádza 6 krát ročne, a tým si zabezpečiť pravidelné informácie o súčasnom dianí v oblasti železničnej techniky. Ročné predplatné za 1 číslo (za 6 ks ročne) 2023 je 9 € + 10 balné a poštovné (pri odbere viacerých čísel na jednej adrese sa na balnom a poštovnom poskytuje zľava). Aby sa zjednodušil proces každoročného objednávania, ponúkame možnosť objednať si NŽT trvale (počínajúc ročníkom 2023). V takom prípade je možná zmena trvalej objednávky (zmena počtu čísel, zrušenie a pod.) vždy najneskôr do 31. 1. roka, ktorého sa zmena týka.

Ak sa rozhodnete objednať si tento časopis, prosíme Vás, aby ste nám čo možno najskôr poslali priložený objednávací lístok, na základe ktorého Vám pošleme spolu s 1. číslom NŽT faktúru na zaplatenie predplatného. Uhradenie faktúry je podmienkou na zasielania ďalších čísel NŽT.

 

S pozdravom

 

prof. Ing. Daniel Kalinčák, PhD.

predseda výboru VTS pri ŽU

daniel.kalincak@fstroj.uniza.sk

IČO: 30227852, DIČ: 2020668782

Poznámka: VTS pri ŽU nie je platiteľom DPH.


OBSAHY JEDNOTLIVÝCH ČÍSEL NŽT /  CONTENTS

Ročník (Volume)

číslo 1 / No. 1

číslo 2 / No. 2

číslo 3 / No. 3

číslo 4 / No. 4

číslo 5 / No. 5

číslo 6 / No. 6

2023 (31)

1/2023

2/2023

3/2023

4/2023

5/2023

6/2023

≤ 2022


Odkaz na staršie čísla / Link to older issues

 

Nová železničná technika

Neue Eisenbahn Technic

New Railway Technique

Новaя железнодoрожная тецхника

 

Obsah ročníka 2023 (ročník 31)

Jednotlivé čísla: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Číslo 1/2023
(späť na zoznam)

annotations

AKTUALITY

Po roce čekání se cestující mezi BrnemBlanskemprosinci opět svezli vlakem

AfterOne Year Waiting the Passengers between Brno and Blansko Travelled by the Stopping Train in December

Passagiere zwischen Brno und Blansko nahmen im Dezember nach einem Jahr des Wartens einen Personenzug

Пассажиры между Брно и Бланско в декабре сели на пассажирский поезд после года ожидания

 

Začíná modernizace dalšího úseku trati na letiště, mezi Prahou-Bubny a Výstavištěm

Start of Modernization of the Next Section of the Airport Line between Praha-Bubny and Exhibition Grounds

Die Modernisierung des nächsten Abschnitts der Strecke zum Flughafen zwischen Prag-Bubny und dem Messegelände beginnt

Начинается модернизация следующего участка пути до аэропорта, между Прагой-Бубны и Выставочным центром

 

VĚDA A VÝZKUM

 

Bezpečněspolehlivě – plynule

Konference železniční dopravní cesta 2022

SafelyReliableFluently/The Conference Railway Infrastructure 2022

Sicherzuverlässigfließend/Konferenz Schienenverkehrsweg 2022

Безопаснонадежноплавно/Конференция Железнодорожный транспортный маршрут 2022

           

ROZHOVOR

 

Na letošní rok má Správa železnic zajištěné financování a snaží se maximálně urychlit přípravu dalších staveb

The Railway Administration is Financially Secured in the Present Year and Tries Hard to Speed Up the Preparation

of Further Projects

Für dieses Jahr hat die Eisenbahnverwaltung die Finanzierung gesichert und versucht, die Vorbereitung weiterer Gebäude

so schnell wie möglich zu beschleunigen

На этот год Управление железных дорог обеспечило финансирование и старается максимально ускорить подготовку дальнейших построек

 

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

 

Na modernizovanou regionální trať z Olomouce do Šumperka se vrátily vlaky.

Česko má první trať s výhradním provozem vlaků pod systémem ETCS

The Trains are Back on the Regional Line from Olomouc to Šumperk. The Czech Republic has the First Line with

an Exclusive Train Operation under the ETCS System

Die Züge kehrten auf die modernisierte Regionalbahn von Olomouc nach Šumperk zurück. Tschechien verfügt

über die erste Strecke mit ausschließlichem Zugbetrieb auf Basis des ETCS-Systems

Поезда вернулись на модернизированную региональную линию из Оломоуца в Шумперк. В Чехии есть первая линия

с эксклюзивным движением поездов по системе ETCS

 

Rekonstrukci železničního úseku Velim–Poříčany v České republice se našim kolegům

ze SWIETELSKY Rail CZ podařilo zkrátit o mimořádných osm měsíců

The Company SWIETELSKY Rail Reduced the Time Limit for the Reconstruction of the Line Section Velim – Poříčany

by the Outstanding Eight Months

SWIETELSKY Rail CZ konnte den Umbau der Bahnstrecke Velim–Poříčany um außergewöhnliche acht Monate verkürzen

SWIETELSKY Rail CZ удалось сократ

 

 

DRÁŽNÍ TECHNIKA

 

Veletrh RAIL BUSINESS DAYS

se stěhuje do Ostravy, nový areál nabídne další možnosti rozvoje!

The Trade Show RAIL BUSINESS DAYS is Moving to Ostrava, the New Site OffersFurther Possibilities of Expansion!

Die Messe RAIL BUSINESS DAYS zieht nach Ostrava um, neues Messegelände bietet weitere Entwicklungsmöglichkeiten!

Выставка RAIL BUSINESS DAYS переезжает в Остраву, новые помещения предложат дополнительные возможности для развития!

 

ELEKTRIZACE

 

Elektrizace trati ze Střelic do Zastávky u Brna zahájena!

Electrification of the Line from Střelice to Zastávka u Brna Starts!

Elektrifizierung der Strecke von Střelice nach Zastávka u Brna eröffnet!

Началась электрификация линии от Стржелице до Заставки у Брна!

 

HISTORIE A SOUČASNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY

Proměna role UIC během jednoho století a jeho vliv na rozvoj železniční dopravy

v Evropě i ve světě

UIC Changing Role During One Century and its Influence on the Railway Transport Development in Europe and in the World

Die Veränderung der Rolle der UIC während eines Jahrhunderts und ihr Einfluss auf die Entwicklung des Schienenverkehrs in Europa und der Welt

Трансформация роли UIC в течение одного века и ее влияние на развитие железнодорожного транспорта в Европе и мире

 

DRÁŽNÍ STROJE

 

Měřicí vůz pro železniční svršek MVŽSv2 – nový diagnostický prostředek u Správy železnic

Track Recording Car MVŽSv2 – a new Railway Administration Diagnostic Tool

Messwagen MVŽSv2 für den Eisenbahnoberbauein neues Diagnosemittel bei der Eisenbahnverwaltung

Вагон-измеритель МВЖСв2 для верхнего строения путиновый диагностический инструмент

в Управлении железных дорог

 

 

Číslo 2/2023
(späť na zoznam)

annotations

OSOBNOSTI

Poděkování profesoru Vlastislavu Mojžíšovi

 

KNIŽNÍ NOVINKY

 

Pamětní desky jihomoravských železničářů

vzpomínka na ty, kdo položili své životy za svobodu naší vlasti

AKTUALITY

 

Jubilejní 20. seminář na děčínské průmyslovce – VOŠ a SPŠ v děčíně

Jubilee 20th Seminary at the Děčín Technical School – VOŠ and SPŠ in Děčín

20. Jubiläumsseminar in Fachmittelschule Voš und SPŠ in Děčín

20-ый юбилейный семинар в техникуме Voš и SPŠ в Дечине

 

Fantově budově se díky péči Správy železnic vrací dávný lesk

 

 ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

 

Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo)–Děčín-Prostřední Žleb (mimo)

 

Konference Železnice 2023

 

Rekonstrukce železniční trati Brno–Blansko

 

ŽELEZNIČNÍ STROJE

 

Divize svařování a broušení bude nově pod Hrochostrojem

 

Hrochostroj rozšiřuje svůj vozový park

Hrochostroj is Expanding its Rolling Stock

Hrochostroj erweitert seinen Fuhrpark

Hrochostroj расширяет свой автопарк

 

Měřicí vůz pro železniční svršek MVŽSv2 –

nový diagnostický prostředek u Správy železnic – II. část

Track Recording Car MVŽSv2 – a new Railway Administration Diagnostic Tool – 2. Part

Messwagen MVŽSv2 für den Eisenbahnoberbauein neues Diagnosemittel bei der Eisenbahnverwaltung – 2. Teil

Вагон-измеритель МВЖСв2 для верхнего строения путиновый диагностический инструмент – 2-ая часть

в Управлении железных дорог

 

 HISTORIE A SOUČASNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY

Proměna role UIC během jednoho století a jeho vliv na rozvoj železniční dopravy

v Evropě i ve světě

UIC Changing Role During One Century and its Influence on the Railway Transport Development in Europe and in the World

Die Veränderung der Rolle der UIC während eines Jahrhunderts und ihr Einfluss auf die Entwicklung des Schienenverkehrs

in Europa und der Welt

Трансформация роли UIC в течение одного века и ее влияние на развитие железнодорожного транспорта в Европе и мире

 

 

Číslo 3/2023
(späť na zoznam)

annotations

 

Člen rady vydavatele NŽT Antonín Blažek slaví 60. narozeniny

 

Zdeněk Chrdle, dvacet let generálním ředitelem AŽD

 

AKTUALITY

 

Švestková dráha má svou první MISS! 

The "Plum Railway" has its first MISS!

„Die Pflaumenbahnhat ihre erste MISS!

У "Сливовой дороги" появилась своя первая МИСС!

 

Představujeme nové členy rady vydavatele NŽT

 

Prosté elektrizace připravit a realizovat umíme!

We are good at the Preparation and Realization of the Simple Electification!

Wir können eine einfache Elektrifizierung vorbereiten und umsetzen!

Мы способны подготовить и реализовать простую электрификацию! 

 

Stavební sezona Správy železnic se naplno rozběhla 

Railway Administration´s Building Season Runs at Full Speed

Die Bausaison der Eisenbahnverwaltung ist in vollem Gange

Строительный сезон Управления железных дорог открыт!

 

xxvi. medzinárodná konferencia

Súčasné problémy v koľajových vozidláchprorail 2023“

 

Očekávaná modernizace stanice Brno-Královo Pole se blíží   

Anticipated Modernization of theStation Brno-Královo Pole is Coming Soon

Die erwartete Modernisierung der Bahnstation Brno-Královo Pole rückt näher

Приближается ожидаемая модернизация станции Brno-Královo Pole       

 

ETCS – výhradní provoz  

 

Vyšla již osmá edice Vědeckotechnického sborníku Správy železnic 

 

Ministr dopravy Martin Kupka otevřel budovu ministerstva veřejnosti

Minister of Transportation Martin Kupka opened  the Office Building for the Public

Verkehrsminister Martin Kupka eröffnete das Gebäude des Ministeriums für die Öffentlichkeit

Министр транспорта Мартин Купка открыл для общественности здание министерства

 

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

 

Monitoring mělkých tramvajových srdcovek  

Monitoring of The Shallow Crossings for the Tramcar Tracks

Überwachung von flachen Strassenbahnherzstücken

Мониторинг мелких трамвайных сердечников

 

Máme strategii na demontáž národních zabezpečovacích systémů?

DRÁŽNÍ VOZIDLA

Moderní vozidla pro regionální železnice 

Modern Vehicles for the Regional Railways

Moderne Fahrzeuge für regionale Eisenbahnen

Современные транспортные средства для региональных железных дорог

 

MODERNÍ ŽELEZNICE

Veletrh RAIL BUSINESS DAYS 2023 

Trade Show RAIL BUSINESS DAYS 2023

Messe RAIL BUSINESS DAYS 2023

Ярмарка RAIL BUSINESS DAYS 2023

 

 

Odkaz na staršie čísla / link to older issues

 

 

 

Číslo 4/2023
(späť na zoznam)

annotations

AKTUALITY

Hlavní část nového dvoukolejného mostu se posunula nad Labe   

The Main Part of the new Double Track Bridge was Shifted over Labe

Der Hauptteil der neuen zweigleisigen Brücke ist über die Elbe verlegt

Основная часть нового двухколейного моста переехала через Эльбу

 

Skončila modernizace 1. koridoru v údolí Tiché Orlice

Modernization of the 1st Corridor in the Tichá Orlice Valley is Finished

Modernisierung vom 1. Korridor im Tal von Tichá Orlice wurde abgeschlossen

Завершена модернизация 1-го коридора в долине Тиха-Орлице

 

Hlavní trať podél Cidliny přestane být jednokolejkou   

Doubling of the The Main Line along Cidlina River

Die Hauptstrecke entlang der Cidlina wird keine Einschienenbahn mehr sein

Магистраль Цидлины перестанет быть однорельсовой

 

Začínají projekční práce  na vysokorychlostní trati  u Ústí nad Labem    

Design Works for the High Speed Line at Ústí nad Labem have Started

Die Planungsarbeiten für die Hochgeschwindigkeitsstrecke bei Ústí nad Labem beginnen

Начинаются проектные работы на высокоскоростной линии возле Усти-над-Лабем

 

DRÁŽNÍ VOZIDLA

 

Moderní vozidla pro regionální železnice  

Modern Vehicles for the Regional Railways

Moderne Fahrzeuge für Regionalbahnen

Современные вагоны для региональных железных дорог

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

 

Asfaltový beton pro vysokorychlostní tratě v České republice

aneb Jaký vlastně mají ve Francii? 

Bituminous Concrete for the High-Speed Railways in Czech Republic or What Kind is Used in France?

Asphaltbeton für Hochgeschwindigkeitsstrecken in Tschechien oder was gibt es eigentlich in Frankreich?

Асфальтобетон для скоростных магистралей в Чехии или что на самом деле есть во Франции?

 

Fyzikální princip usměrnění rotačních nevyvážených hmot

a jeho využití ke stabilizaci kolejového lože    

Physical Principle of the Rotating Unbalanced Masses Rectification and its Use for Ballast Bed Stabilization

Physikalisches Prinzip der Gleichrichtung rotierender nicht ausgeglichener Massen und seine Nutzung

zur Stabilisierung des Gleisbettes

Физический принцип выпрямления вращающихся неуравновешенных масс и его использование

для стабилизации полотна пути

 

OSOBNOSTI

M Poslední rozloučení  s Ing. Josefem Bělíkem 

 

ZAJÍMAVOSTI · UDÁLOSTI · KONFERENCE · SEMINÁŘE · INFORMACE

 

Obhájili své funkce

 

   CESTUJEME ZA POZNÁNÍM

Cesta po slunné Itálii   

Travelling in the Sunny Italy

Eine Reise ins sonnige Italien

Поездка в солнечную Италию

 

VIDEO

 

Seriál filmových dokumentů „Historie a provoz železnic“

 

O železnici s humorem