Hlavná stránka VTS - slovenská verzia Výbor VTS Podujatia VTS
Homepage VTS - English version Committee of VTS Scientific events of VTS

Nová železničná technika

Nová železničná technika

Neue Eisenbahn Technic New Railway Technique Новaя железнодoрожная тецхника

 

Vážené dámy, vážení páni,

na základe dohody medzi našou Vedecko-technickou spoločnosťou a vydavateľom časopisu „Nová železniční technika“ distribuujeme tento časopis na Slovensku. Vydavateľom NŽT je nakladatelství a vydavatelství MiS (Milan Sedlák).  Vedie nás k tomu snaha uľahčiť slovenským čitateľom, firmám, ale aj jednotlivým osobám, objednávanie časopisu, znížiť náklady na jeho distribúciu a za platby predplatného do ČR a tým prispieť k šíreniu odborných a technických informácií v oblasti železničnej techniky.

Časopis, ktorý vychádza už 26. rok, je venovaný technickým otázkam koľajovej dopravy v celej šírke. Príspevky českých a slovenských autorov sú zamerané najmä na problematiku dopravnej cesty (stavba a údržba tratí, mostov, tunelov, električkových tratí, mechanizácia traťového hospodárstva, diagnostika, zabezpečovacie a energetické zariadenia atď.), koľajových vozidiel, spojovacej techniky, normalizácie a moderných trendov v doprave. V časopise je možné tiež nájsť aktuálne informácie o dianí v železničných spoločnostiach v ČR a v SR, v stavebných a výrobných spoločnostiach, v mestskej koľajovej doprave a tiež informácie o rôznych odborných akciách, ako sú výstavy, veľtrhy, konferencie, semináre a pod., týkajúce sa najmä železničnej dopravy. Niektoré príspevky sú venované aj histórii železničnej dopravy. Niektoré články sú zamerané teoreticky, iné prakticky. Niektoré príspevky predstavujú výsledky rôznych meraní a experimentov. Preto sa domnievame, že časopis „Nová železniční technika“ môže osloviť aj Vás, či už ako zástupcu firmy, alebo aj osobne (súkromne) a prispieť k Vášmu odbornému rastu.

Pre Vašu informáciu uvádzame, že obsahy jednotlivých čísel NŽT predchádzajúcich ročníkov sú zverejnené na našej internetovej stránke http://www.vtszu.sk/, kde máte možnosť zistiť, čo sa v tomto časopise v minulosti publikovalo.

Ponúkame Vám možnosť objednať si pravidelný odber tohto časopisu, ktorý vychádza 6 krát ročne, a tým si zabezpečiť pravidelné informácie o súčasnom dianí v oblasti železničnej techniky. V roku 2018 je ročné predplatné za 1 číslo (6 ks ročne) znížené na 6 € + 7,-€ balné a poštovné (pri odbere viacerých čísel na jednej adrese sa na balnom a poštovnom poskytuje zľava). Aby sa zjednodušil proces každoročného objednávania, ponúkame možnosť objednať si NŽT trvale (počínajúc ročníkom 2018). V takom prípade je možná zmena trvalej objednávky (zmena počtu čísel, zrušenie a pod.) vždy najneskôr do 31. 1. roka, ktorého sa zmena týka.

Ak sa rozhodnete objednať si tento časopis, prosíme Vás, aby ste nám čo možno najskôr poslali priložený objednávací lístok, na základe ktorého Vám pošleme spolu s 1. číslom NŽT faktúru na zaplatenie predplatného. Uhradenie faktúry je podmienkou na zasielania ďalších čísel NŽT.

 

S pozdravom

prof. Ing. Daniel Kalinčák, PhD.

predseda výboru VTS pri ŽU

daniel.kalincak@fstroj.uniza.sk

IČO: 30227852, DIČ: 2020668782
Poznámka: VTS pri ŽU nie je platiteľom DPH.


OBSAHY JEDNOTLIVÝCH ČÍSEL NŽT /  CONTENTS

Ročník (Volume) číslo 1 / No. 1 číslo 2 / No. 2 číslo 3 / No. 3 číslo 4 / No. 4 číslo 5 / No. 5 číslo 6 / No. 6
2018 (26.) 1/2018 2/2018 3/2018 4/2018 5/2018 6/2018
2017 (25.) 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 5/2017 6/2017
2016 (24.) 1/2016 2/2016 3/2016 4/2016 5/2016 6/2016
2015 (23.) 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015
2014 (22.) 1/2014 2/2014 3/2014 4/2014

5/2014

6/2014

2013 (21.) 1/2013 2/2013 3/2013 4/2013

5/2013

6/2013

2012 (20.) 1/2012 2/2012 3/2012 4/2012

5/2012

6/2012

2011 (19.) 1/2011 2/2011 3/2011 4/2011

5/2011

6/2011

2010 (18.) 1/2010 2/2010 3/2010 4/2010 5/2010 6/2010
2009 (17.) 1/2009 2/2009 3/2009 4/2009 5/2009 6/2009
2008 (16.) 1/2008 2/2008 3/2008 4/2008 5/2008 6/2008
2007 (15.) 1/2007 2/2007 3/2007 4/2007 5/2007 6/2007
2006 (14.) 1/2006 2/2006 3/2006 4/2006 5/2006 6/2006
2005 (13.) 1/2005 2/2005 3/2005 4/2005 5/2005 6/2005
2004 (12.) 1/2004 2/2004 3/2004 4/2004 5/2004 6/2004
2003 (11.) 1/2003 2/2003 3/2003 4/2003 5/2003 6/2003
2002 (10.) 1/2002 2/2002 3/2002 4/2002 - -
2001 (09.) 1/2001 2/2001 3/2001 4/2001 - -
2000 (08.) 1/2000 2/2000 3/2000 4/2000 - -
1999 (07.) 1/1999 2/1999 3/1999 4/1999 - -

 

Nová železničná technika

Neue Eisenbahn Technic New Railway Technique Новaя железнодoрожная тецхника

Obsah ročníka 2018 (ročník 26)

Jednotlivé čísla: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Číslo 1/2018   
(späť na zoznam)

AKTUALITY

Na prahu nového ročníku NŽT
Rozhovor s předsedou rady vydavatele Ing. Jiřím Pelcem
Starting a New Volume of NŽT
Interview with the Chairman of the Editor´s Board Ing. Jiří Pelc
An der Schwelle des neuen Jahrganges NŽT Das Gespräch mit dem Vorsitzenden des Verlegerrates Dipl.-Ing. Jiří Pelc
На пороге нового года НЖТ
Разговор с председателем
Совета издателя инж. Иржим Пелцом

Konference Strategie rozvoje českých železnic ŽelStrat 2017
Conference Strategy of Development of the Czech Railways ŽelStrat 2017
Die Konferenz Entwicklungsstrategie der Tschechischen Bahnen ŽelStrat 2017
Конференция Стратегия развития Чешских железных дорог ŽelStrat 2017

STRAHOS – seminár traťového hospodárstva 2018
Track Maintenance Seminary STRAHOS 2018
Das Seminar der Bahnwirtschaft STRAHOS 2018
Семинар по путевом хозяйстве STRAHOS 2018

OSOBNOST

Od traťmistra po ministra

Památce našeho kolegy, Ing. Bc. Jana Komárka

železniční infrastruktura

Miroslav Jasenčák
Centrální dispečerské pracoviště Praha
Central Dispatching Post Praha
Das Zentral-Dispatcher-Zentrum Prag
Центральный диспетчерский центр Прага

Marek Pinkava
Technicko-provozní studie – Technická řešení VRT
Technical and Operational Study – Technical Solutions for High Speed Lines
Техническо-эксплуатационная разработка – Технические решения VRT
Technische Betriebsstudie – technische Lösung VRT

Věda a výzkum

Zdeněk Hřebíček, Hana Krejčiříková
Laboratorní měření příčného odporu pražce v kolejovém loži
Laboratory Measurement of the Lateral Sleeper Resistance in the Ballast
Die Labormessungen des Querwiderstandes der Schwelle im Gleisbett
Лабораторное измерение поперечного отпора шпалы в рельсовом ложе

Karel Šotek
Uplatnění informačních technologií v železniční dopravě v ČR, historie a současnost – 2. Část
Information Technologies in Railway Transport of the Czech Republic, History and Present State, Part 2
Anwendung der Informationstechnologien im Eisenbahntransport in der Tschechischen Republik, Geschichte und Gegenwart – 2.Teil
Применение информационных технологий в железнодорожном транспорте в ЧР, история и современность – 2-ая часть

Karol Rástočný
Niekoľko poznámok k bezpečnosti zabezpečovacích systémov
Some Remarks to the Safety Systems Security
Einige Bemerkungen zur Sicherheit von Sicherheitssystemen
Несколько замечаний к безопасности систем аварийной сигнализации

Železniční zajímavosti

Pozvánka na švestkovou dráhu

Zajímavosti • události •konference • semináře • informace

Medzinárodná konferencia železničnej oznamovacej a zabezpečovacej techniky

 

Číslo 2/2018   
(späť na zoznam)

AKTUALITY

Nové nádraží v Brně a rozvoj města
New Railway Station in Brno and the Development of the City
Der neue Bahnhof in Brünn und die Stadtentwicklung
Новый вокзал в Брно и развитие города

Rozhovor s Ing. Slavomírom Podmanickým, generálnym riaditeľom REMING Consult a.s.
Predstavujeme Fórum koľajovej dopravy
We are Presenting the Railway Transport Forum
Wir stellen das Forum des Zugtransports vor
Представляем форум рельсового транспорта

Historie a současnost

Historie vzniku a současnost Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice
History of the Jan Perner Transportation Faculty of Pardubice University from its Birth to the Present
Geschichte der Entstehung und Gegenwart der Jan Perner Transportfakultät von Universität Pardubice
История возникновения и современность Транспортного факультета имени Яна Пернера Университета  города Пардубице

Posouzení požadavků ČD a DB AG na únosnost pražcového podloží
Assessment of ČD and DB AG Requirements for the Track Substructure Bearing Capacity
Beurteilung der Anforderungen der Tschechischen Bahnen und Deutscher Bahn AG  an die Tragfähigkeit des Schwellenuntergrundes
Обсуждение требований ЧД и ГД АО к несущей способности шпального основания

Analýza nových prístupov k hodnoteniu existujúcich železničných mostných objektov
Analysis of New Approaches to the Assessment of Existing Railway Bridges
Die Analyse neuer Zutritte zur Bewertung bestehender Eisenbahn-Brücken
Анализ новых подходов к оценке существующих железнодорожных мостовых объектов

Vývoj od ICE3 přes ICx k ICE4
Development from ICE3 to ICx and ICE4
Entwicklung von ICE3 über ICx zu ICE4
Развитие от ICE3 через ICx до ICE4

Nákladní vozy St.E.G.
Freight Cars of the St.E.G.
Lastwagen St.E.G.
Грузовые вагоны St.E.G.

Zabezpečovací technika na italských železnicích
Safety Installations on Italian Railways
Sicherungstechnik auf den italienischen Bahnen
Аварийная техника на итальянской железной дороге

Historie vývoje napájecích systémů pro železniční zabezpečovací zařízení
History of Development of the Railway Safety Installation Feeding Systems
Die Geschichte von Entwicklung der Speisesysteme für die Eisenbahnsicherungsanlage
История развития систем снабжения для устройствсигнализации, централизации и блокировки

 

Číslo 3/2018   
(späť na zoznam)

AKTUALITY

První odborná konference časopisu NŽT
The first professional conference of the magazine NŽT
Erste Fachkonferenz des Magazins NŽT
Первая профессиональная конференция журнала НЖТ

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim–Tišnov
Increase of the Line Speed in the Section Kuřim–Tišnov
Die Erhöhung der Bahngeschwindigkeit auf der Strecke Kuřim–Tišnov
Повышение путевой скорости по пути Куржим–Тишнов

XXIII. medzinárodný seminár Traťové stroje v teórii a v praxi – SETRAS 2018
XXIIIth International Seminary "Track Machines in Theory and Praxis – SETRAS 2018"
XXIII. internationales Seminar "Bahnmaschinen in der Theorie und Praxis – SETRAS 2018"
XXIII-ий международный семинар "Путевые машины теоретически и на практике – SETRAS 2018"

Kolokvium ŽelAktuel 24
Colloquium ŽelAktuel 24
Das Kolloquium ŽelAktuel 24
Коллоквиум ŽelAktuel 24

K 18. ročníku odborného seminára traťového hospodárstva STRAHOS 2018
To the 18th Year of the Professional Seminary on Track Management STRAHOS 2018
Zum 18. Jahresgang des Fachseminars von Bahnwirtschaft STRAHOS 2018
18-ый специальный семинарий путевого хозяйства STRAHOS 2018

železniční infrastruktura

Vladimír Kopáč, Petr Loucký, Jaroslav Matuška
Technologicko-provozní hlediska obnovy tratě Rakovník–Mladotice
Technological and Operational Aspects of the Rakovník – Mladotice Line Renewal
Technologische Betriebsaspekte der Erneuerung der Strecke Rakovník – Mladotice
Технологически-эксплуатационные аспекты обновления пути Раковник – Младотице

Věda a výzkum

Pavel Drdla
Vybrané aspekty kvality osobní železniční dopravy
Chosen Aspects of the Railway Passenger Transport Quality
Ausgewählte Aspekte der Qualität von Passagiereisenbahntransport
Избранные аспекты качества пассажирского железнодорожного транспорта

Jan Hlaváč
Inovace v oblasti nedestruktivního testování
Innovation in the Field of Non-destructive Testing
Innovation im Bereich des undestruktiven Testens
Инновация в области недеструктивного тестирования

Danuše Marusičová, Přemysl Šolc, Martin Vlček, Jan Lutrýn
Centrum technické normalizace ACRI – informuje
Centre for the Technical Standardisation ACRI Informs
Das Zentrum der technischen Normalisierung ACRI informiert
Центр технической нормализации ACRI информирует

Historie a současnost

Josef Krejčíř
Zabezpečovací technika na italských železnicích – 2
Safety Installations on Italian Railways
Sicherungstechnik auf den italienischen Bahnen
Аварийная техника на итальянской железной дороге

Vladimír Verzich
Historie vývoje napájecích systémů pro železniční zabezpečovací zařízení – 2
History of Development of the Railway Safety Installation Feeding Systems
Die Geschichte von Entwicklung der Speisesysteme für die Eisenbahnsicherungsanlage
История развития систем снабжения для устройств сигнализации, централизации и блокировки

Železniční zajímavosti

Muzeum průmyslových železnic

Číslo 4/2018   
(späť na zoznam)

AKTUALITY

Opravy dalších částí železniční infrastruktury v Brně
Repairs of Further Parts of Railway Infrastructure in Brno
Renovierung nächster Teile von der Eisenbahninfrastruktur in Brünn
Ремонт дальнейших частей железнодорожной инфраструктуры в Брно

SŽDC opět představila na veletrhu Czech Raildays novinky ve svém vozovém parku
SŽDC Presented the New Rolling Stock at the Exhibition Czech Raildays
SŽDC hat wieder auf der Messe Czech Raildays die Neuigkeiten in dem Wagenpark vorgestellt
SŽDC на ярмарке Czech Raildays опять представила свои новости в вагонном парке

Možnosti vysokoškolského vzdělávání v oblasti železniční dopravy na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava
Possibilities of University Education in the Field of Railway Transport at the Mining Engineering College – Technical University Ostrava
Möglichkeiten der Hochschulausbildung im Bereich des Eisenbahntransportes an der Bergakademie – Technische Universität Ostrava
Возможности вузовского образования в области железнодорожного транспорта в Горном институте – Технического университета Острава

Představujeme nové členy redakční rady
We Introduce New Members of the Editor´s Board
Wir stellen neue Mitglieder von dem Redaktionsrat vor
Представляем новых членов редакционного совета

V Praze vzniknou dvě nová nádraží – Eden a Zahradní Město
Two New Railway Stations to be Built in Prague – Eden and Zahradní Město
In Prag entstehen zwei neue Bahnhöfe – Eden und Zahradní Město
В Праге откроют два новых вокзала – Eden и Zahradní Město

Aktuality ve skupině ČD
Actualities at the ČD Group
Aktualitäten in der Gruppe die Tschechischen Bahnen
Актуальности в группе компаний  Чешские железные дороги

železniční infrastruktura

Vladimír Kopáč, Petr Loucký, Jaroslav Matuška
Vliv obnovení provozu na trati Rakovník–Mladotice na počty cestujících
Influence of the Renewed Operation on the Line Rakovník – Mladotice upon Number of Passengers
Einfluss der Betriebserneuerung auf der Strecke Rakovník – Mladotice auf die Zahl der Passagiere
Влияние обновления эксплуатации по пути Раковник – Младотице на число пассажиров

Věda a výzkum

Pavel Drdla
Nerovnoměrnosti v osobní železniční dopravě a vliv na její kvalitu
Irregularities in the Railway Passenger Transport and their Influence upon its Quality
Die Ungleichmäßigkeiten im Passagiereisenbahntransport und der Einfluss auf seine Qualität
Неравномерность в пассажирском железнодорожном транспорте и влияние на его качество

Lucie Phamová, Milan Richter
Proces hlukových zkoušek prototypových nákladních vozů
Proces hlukových zkoušek prototypových nákladních vozů
Der Prozess der Lärmproben bei den LKW-Prototypen
Процесс шумовых испытаний прототипов грузовиков

Pavlína Skládaná, Pavel Skládaný, Pavel Tučka
Střety osob s drážními vozidly v českých médiích - Obsahová analýza článků zveřejněných v letech 1996–2016
Train – person Crashes in Czech Media – Analysis of Articles Published in 1996-2016
Massenmedien -  Inhaltsanalyse der Artikel, die in den Jahren 1996–2016 veröffentlicht wurden
Столкновение лиц с железнодорожными транспортными средствами в масс-медиа – анализ статей, опубликованных в 1996-2016-ых годах

Historie a současnost

Josef Krejčíř
Zabezpečovací technika na italských železnicích – 3
Safety Installations on Italian Railways – 3
Sicherungstechnik auf den italienischen Bahnen – 3
Аварийная техника на итальянской железной дороге – 3

 

 

Obsah ročníka 2017 (ročník 25)

Jednotlivé čísla: 1, 2, 3, 4, 5, 6                  

Číslo 1/2017   
(späť na zoznam)

AKTUALITY

Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice má nového děkana
The Jan Perner´s Faculty of Tranportation of University Pardubice has a new Dean
Die Jan Perner´s Verkehrsfakultät der Universität Pardubice hat einen neuen Dekan
Новый декан на транспортном факультете Университета Яна Пернера в городе Пардубице

Nabídka studia na Dopravní fakultě Jana Pernera
Offer for Study at Jan Perner´s Faculty of Transportation
Angebot des Studiums an der Jan Perner´s Verkehrsfakultät
Предложение обучения на Транспортном факультете Яна Пернера

XXI. medzinárodný seminár Traťové stroje v teórii a v praxi – SETRAS 2016
21st International Seminary Track Machines in Theory and Practice – SETRAS 2016
XXI. internationales Seminar Gleisbaumaschinen in Theorie und Praxis – SETRAS 2016
XXI-ый Международный семинар Путевые машины в теории и на практике – SETRAS 2016

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

Petr Till
Modernizace trakčních napájecích stanic na trati Brno–Kutná Hora II
Modernisation of Traction Sub-Stations on the Line Brno – Kutná Hora (II)
Modernisierung der Bahnunterwerke auf der Strecke Brno – Kutná Hora (II)
Модернизация тяговых подстанций на трассе Брно – Кутна Гора /II/

Miroslav Hartmann
Vhodnost systémů upevnění kolejnic Vossloh do oblouků o malých poloměrech z hlediska jejich životnosti
Vossloh Rail Fastening Systems Applicability for the Small Radius Curves from the Viewpoint of their Service Life
Geeignetheit der Vossloh Schienenbefestigungssysteme für die Bogen mit kleinem Radius
Пригодность систем скрепления рельсов Vossloh для кривих малого радиуса с точки зрения их долговечности

Josef Schrötter
Centralizace dispečerských pracovišť – nervová centra řízení dopravy u SŽDC
Centralisation of Dispatching Posts – Nerve Centres of Traffic Control at SŽDC
Zentralisierung der Zugfahrtüberwachungsstellen – die Nervenzentren der Zugfahrtüberwachung in SŽDC
Централизация диспетчерских центров – основные центры управления транспортом у SŽDC

VĚDA A VÝZKUM

Jiří Pohl
Dekarbonizace mobility
Decarbonising of Mobility
Entkarbonisierung der Mobilität
Декарбонизация мобильности

Vědeckotechnický sborník ČD

Z HISTORIE

Ivo Laníček
Z historie technických prostředků pro dispečerské řízení vlakové dopravy a jeho centralizaci (CDP)
From the History of Technical Means for Dispatcher Traffic Control and its Centralization
Aus der Geschichte der technischen Maßnahmen für die Zugfahrtüberwachung und ihre Zentralisierung
Из истории технических средств для диспетчерского управления железнодорожным транспортом и для его централизации (CDP)

ZAJÍMAVOSTI • UDÁLOSTI • KONFERENCE • SEMINÁŘE • INFORMACE

Medzinárodná konferencia železničnej oznamovacej a zabezpečovacej techniky

Významná osobnost v oblasti železniční infrastruktury ČR v roce 2016

 

Číslo 2/2017   
(späť na zoznam)

AKTUALITY

Změny ve vrcholném vedení managementu VUZ, a.s. a významného partnera časopisu NŽT AŽD Praha s.r.o.
Changes in the Top Management of VUZ, a. s. and of AŽD Praha s. r. o., an Important Partner of the Magazine NŽT
Veränderungen in der Oberleitung der Gesellschaft VUZ, a. s. und eines bedeutenden Partners der Zeitschrift NŽT AŽD Praha s. r. o.
Изменения в высшем руководстве менеджмента VUZ, a.s. как и значительного партнёра журнала NŽT AŽD Praha s.r.o. (НЖТ Прага)

Důležitá bude nejen odborná úroveň, ale i poutavost a čtivost našeho časopisu
Not only Professional Standard, but also Gripping and Readable Content of our Magazine will be of Importance
Nicht nur Fachniveau, sondern auch anziehender und lesbarer Inhalt unserer Zeitschrift werden wichtig sein
Важным является не только экспертный уровень, но также привлекательность и читабельность нашего журнала

Dopravě se věnujeme jako komplexnímu systému
We pursue Transportation as a Complex Systém
Wir widmen uns dem Transport als einem komplexen Systém
Мы занимаемся транспортом как комплексной системой

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

Hynek Máče
Zvýšení výkonu trakčních měníren na Moravě a v Čechách
Increase of Rectifier Substations Output in Moravia and Bohemia
Leistungserhöhung der Bahnumformwerke in Mähren und Böhmen
Повышение мощности тяговых подстанций в Моравии и в Чехии

Bohuslav Stečínský
Modernizace trati Praha–Kladno s připojením na Letiště Václava Havla
Modernisation of the Line Praha–Kladno with Connection to the Václav Havel Airport
Modernisierung der Strecke Praha – Kladno mit Verbindung zum Václav Havel Flughafen
Модернизация пути Прага – Кладно с подключением аэропорта имени Вацлава Гавела

VĚDA A VÝZKUM

Pavel Drdla
Vybrané obecné aspekty příměstské železniční dopravy
Some General Aspects of the Suburban Railway Transport
Einige allgemeine Aspekte des Vorortsbahntransports
Избранные общие аспекты пригородного железнодорожного транспорта

Vladimír Verzich
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) v železniční elektrotechnice
Electromagnetic Compatibility (EMC) in Railway Electrical Technology
Die elektromagnetische Kompatibilität (EMC) in Bahnelektrotechnik
Электромагнитная совместимость (ЭMC)в железнодорожной электротехнике

Josef Bulíček
Možnosti modelování využívání obsaditelnosti vlaků vzhledem k případným zpožděním
Possibilities of Train Occupancy Modelling Due to Possible Delays
Möglichkeiten der Modellierung von Zugbesetzung in Beziehung auf die etwaigen Verspätungen
Моделирование использования вместительности поездов в случаях возможного опоздания

Z HISTORIE

Zdeněk Maruna
Osobní vozy Severní státní dráhy a Společnosti státní dráhy (1845–1908)
Carriages of the Northern State Railway and the State Railway Company (1845-1908)
Die Personenwagen der Nördlichen Staatseisenbahn und der Staatsbahngesellschaft (1845-1908)
Пассажирские вагоны Северных государственных дорог и Общества государственных путей (1845-1908) и для его централизации (CDP)

ŽELEZNIČNÍ ZAJÍMAVOSTI

Na návštěvě v Muzeu průmyslových železnic
Visiting the Industrial Railway Museum
Zum Besuch im Museum der Industriebahnen
В гостях в Музее промышленных железнодорожных дорог

ZAJÍMAVOSTI • UDÁLOSTI • KONFERENCE • SEMINÁŘE • INFORMACE

Ocenění v soutěži Stavba roku 2016

 

Číslo 3/2017   
(späť na zoznam)

AKTUALITY

Rozhovor s Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy Správy železniční dopravní cesty
Příprava a realizace investic v železniční dopravní infrastruktuře České republiky
Interview with Mr Ing Mojmír Nejezchleb, General Director Deputy for Railway
Modernisation in the Railway Infrastructure Administration Investment Preparation and Realisation in the Czech Republic Railway Infrastructure
Das Gespräch mit dem Dipl.-Ing. Mojmír Nejezchleb,
Stellvertreter des Generaldirektors für die Modernisierung der Eisenbahn von „Správa železniční dopravní cesty“ Die Vorbereitung und Realisation der Investitionen in der Eisenbahntransportinfrastruktur der Tschechischen Republik
Разговор с инженером Моймиром Неезхлебом, заместителем генерального директора по модернизации путей «Управления железнодорожных траспортных дорог»
Подготовка и реализация инвестиций в железнодорожной транспортной инфраструктуре Чешской Республики

Představujeme nové členy redakční rady
We are Introducing New Members of the NŽT Editorial Board
Wir stellen die neuen Mitglieder des Redaktionsrates NET vor
Представляем новых членов редакционного совета НЖТ

Barracuda – představení nového montážního vozu trakčního vedení
Barracuda – Baptism of a New Overhead Traction Line Mounting Car
Barracuda – die Taufe des neuen Montagewagens der Traktionsleitung
Barracuda – крещение нового монтажного вагона с контактной подвеской

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

Miloslav Lukeš, Milan Skoumal
Obnova ocelové konstrukce historické haly zastřešení nástupišť na hlavním nádraží v Praze
Prague Main Station – Renovation of the Steel Structure of the Historical Platform Hallway
Die Rekonstruktion von der Stahlkonstruktion der historischen Halle, die Bahnsteigüberdachung auf dem Hauptbahnhof Prag
Реконструкция стальной конструкции исторического зала, покрытие крышей платформ на главном вокзале в Праге

VĚDA A VÝZKUM

Pavel Drdla
Vybrané dopravně-provozní aspekty příměstské železniční dopravy
Selected Operational Aspects of the Railway Suburban Transport
Die gewählten Transportbetriebsaspekte des Stadtnaheisenbahntransportes
Избранные транспортно-эксплуатационные аспекты пригородного железнодорожного транспорта

Danuše Marusičová, Přemysl Šolc, Martin Vlček, Jan Lutrýn
Centrum technické normalizace ACRI – informuje
Centre for Technical Standardisation ACRI Informs
Zentrum für die technische Normalisierung ACRI informiert
Центр технической нормализации ACRI информирует

ŽELEZNIČNÍ ZAJÍMAVOSTI

Elektrifikovaná úzkorozchodná zahradní železnice ve Vracově

ZAJÍMAVOSTI • UDÁLOSTI • KONFERENCE • SEMINÁŘE • INFORMACE

Vědeckotechnický sborník ČD
27. mezinárodní veletrh železničních technologií Münster

 

Číslo 4/2017   
(späť na zoznam)

Rozhovor s Ing. Mojmírem Krejčiříkem, předsedou redakční rady NŽT
Prezentace vědy a výzkumu je prioritní při uplatňování nových technologií v praxi
Presentation of Science and Research is a Priority for Introducing of new Technologies into Practice
Präsentation der Wirtschaft und der Forschung ist die höchste Priorität bei der Anwendung der neuen Technologien in der Praxis
Презентация науки и исследования является приоритетной при применении новых технологий на практике

Významné životní jubileum Ing. Ivo Laníčka

Blahopřejeme! Ing. Ivo Malina, CSc. oslavil 80. narozeniny

Rekonstrukce historického Negrelliho viaduktu
Reconstruction of the Historical Negrelli Viaduct
Die Rekonstruktion des historischen Negrelli-Viaduktes
Реконструкция исторического виадука имени Негрелли

Praha byla hlavním městem evropské železnice
Prague was an European Railway Capital
Prag war die Hauptstadt der europäischen Eisenbahn
Прага была столицей европейской железной дороги

Technická ústředna dopravní cesty
Railway Infrastructure Technical Centre
Die technische Zentrale des Transportweges
Технический центр транспортного пути

40 rokov Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline
40 Years of the Transport and Communications University in Žilina
40 Jahre der Transporthochschule in Žilina
40 лет высшего учебного заведения транспорта и сообщения в гор. Жилина

Příspěvek k problematice chodových vlastností vozidel na rekonstruovaných tratích I. koridoru Českých drah pro zvýšené rychlosti
Contribution to the Question of the Vehicle Riding Qualities on Reconstructed Lines of the Czech Railways I. Corridor for Higher Speeds
Der Artikel zur Problematik der Wagen-Laufeigenschaften auf den rekonstruierten Bahnen des I. Korridors der Tschechischen Bahnen für die Erhöhung der Geschwindigkeit
Статья посвященная проблематике ходовых качеств транспортных средств на реконструированных путях I-ого корридора Чешских Дорог для повышения скорости

Železniční přejezdy
Railway Level Crossings
Die Eisenbahnübergänge
Железнодорожные переезды

Simulácia maximálního zaťaženia trakčných napájacích staníc
Simulation of the Traction Substations Maximum Loading
Die Simulation der maximalen Belastung von der Traktionsstationen
Симуляция максимальной нагрузки тяговых подстанций

Experimentální konstrukce kolejového svršku tramvajových tratí na betonové desce
Experimental Tramway Concrete Slab Trackform
Die Experimentkonstruktion der Schienenoberbekleidung von Strassenbahnlinien auf der Betonplatte
Экспериментальная конструкция верхнего строения пути трамвайных путей на бетонной плите

Hlavní směry rozvoje zabezpečovací techniky
Main Directions of the Safety Installations´ Development
Die Hauptentwicklungsrichtungen der Sicherungstechnik
Основные тренды развития устройств сигнализации, централизации и блокировки

Automatizace seřaďovacích stanic včera, dnes – i zítra?
Marshalling Yard Automation Yesterday, Today – and Tomorrow?
Die Automatisierung der rangierdienstlichen Behandlung gestern, heute – und morgen?
Автоматизация сортировочных станций вчера, сегодня – и завтра?

Geopatogenní zóny v železniční dopravě
Geopathogenic Zones in Railway Transport
Geopathogenische Zonen im Eisenbahntransport
Геопатогонные зоны в железнодорожном транспорте

K realizaci perspektivních směrů v telekomunikační síti železniční dopravy
Realisation of Perspective Trends in the Railway Telecommunication Network
Zur Realisierung der perspektiven Richtungen im Telekommunikationsnetz des Eisenbahntransportes
Реализация перспективных направлений в телекоммуникационной сети железнодорожного транспорта

Křivkový profil tramvajového kola
Tramway Wheel Curved Profile
Kurvenprofil des Strassenbahnrades
Криволинейный профил трамвайного колеса

Nové železniční stavědlo SZZ-ET pro ČD / Vlastnosti a struktura počítačové části stavědla SZZ-ET
New Interlocking Plant SZZ-ET for ČD / Properties and Composition of the Computer Part of the Interlocking Plant SZZ-ET
Das neue Eisenbahn-Stellwerk SZZ-ET für Tschechische Bahnen/ Eigenschaften und Struktur des Stellwerk-Computerteiles SZZ-ET
Новый железнодорожный стрелочный пост SZZ-ET для ЧД/ качества и структура компютерной части стрелочного поста SZZ-ET

Veľký príbeh malej železnice
Great Story of a Small Railway
Grosse Geschichte einer kleinen Eisenbahn
Большая история небольшой железной дороги

Číslo 5/2017   
(späť na zoznam)

AKTUALITY
Na návštěvě Centrálního dispečerského pracoviště Praha
Visit at the Central Dispatching Control Post Praha
Zu Besuch bei dem zentralen Dispatscherzentrum in Prag
В гостях в центральном диспетчерском пункте Прага
Muzejní expozice v Hradci Králové a v Děčíně do nové sezóny
Museum Exhibitions in Hradec Králové and Děčín at the Start of a New Season
Museenexpositionen in Hradec Králové und Děčín in neuer Saison
Музейная экспозиция в городах Градец-Кралове и Дечин в новом сезоне
VUZ navázal spolupráci s polským Instytutem Kolejnictwa
VUZ Starts Cooperation with Polish Instytut Kolejnictwa
VUZ begann die Zusammenarbeit mit dem polnischen Instytut Kolejnictwa
VUZ начал сотрудничество с польским Институтом »Kolejnictwa«
ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA
Ing. Petr Sychrovský
TÚDC a nové diagnostické metody a prostředky pro železniční dopravní cestu
New Diagnostic Methods and Devices for the Railway Infrastructure Developed by TÚDC
„Technische Zentrale des Transportweges“ und ihre neuen diagnostischen Methoden und Mittel für den Eisentransportweg
„Технический центр траспортного пути“ и его новые диагностические методы и средства для железнодорожного 
транспортного пути
VĚDA A VÝZKUM
Jaroslav Opava
Eliminace energetických ztrát brzděním
Elimination of Energy Losses Due to Braking
Eliminierung von energetischen Verlusten infolge Bremsung
Уменьшение энергетических потерь торможением
Václav Cempírek, Jaromír Široký, Jaroslav Matuška, Michal Falta
Centrální registr osvědčení strojvedoucích
Central Register of Engine Drivers Certificates
Zentralregister der Lokführer-Zertifikate
Центральный регистр верификации машинистов
Juraj Sloboda, Michal Vršanský, Ľubica Beňušová
Nová generácia brzdových kotúčov typu FUTURA
New Brake Disc Generation Mk FUTURA
Neue Generation der Bremsscheiben FUTURA
Новое поколение тормозных дисков типа FUTURA
HISTORIE A SOUČASNOST
Současnost elektrických vozidel Českých drah pro vyšší rychlosti
 
Číslo 6/2017    
(späť na zoznam)
Konference TRAKCE MORAVA 2017
Conference TRAKCE MORAVA 2017
Konferenz TRAKCE MORAVA 2017 
Конференция TRAKCE MORAVA 2017
8. konference Zabezpečovací a telekomunikační systémy na železnici
8th Conference Railway Signalling and Telecommunication Systems
8. Konferenz der Sicherungs- und Telekommunikationssysteme auf der Eisenbahn 
8-ая конференция Аварийные и телекоммуникационные системы на железной дороге
XXII. mezinárodný seminár Traťové stroje v teórii a v praxi – SETRAS 2017
XII International Seminary Track Machines in Theory und Practice – SETRAS 2017
XXII. internationales Seminar Eisenbahnmaschinen theoretisch und in der Praxis – SETRAS 2017
XXII-ый международный семинарий Путевые машины теоретически и на практике – SETRAS 2017
Konference ŽelStrat 2017
Conference ŽelStrat 2017
Konferenz ŽelStrat 2017
Конференция ŽelStrat 2017
Železniční infrastruktura
Martin Švehlík, Petr Provazník, Marek Pinkava, Tomáš Beran
Česká cesta k vysokorychlostní železnici 
The Czech Road towards the High-speed Railway
Der tschechische Weg zu der Hochgeschwindigkeitseisenbahn
Путь Чехии к сверхскоростной железнодорожной дороге
Alois Kotrba
Deset let provozu pískovacího zařízení KOVA-03D
Ten Years of the Sanding Equipment type KOVA-03D Operation
Zehn Jahre des Betriebes von der Sandeinrichtung KOVA-03D
Десять лет эксплуатации пескоструйного оборудования KOVA-03D
Věda a výzkum
Pavlína Skládaná, Pavel Skládaný, Pavel Tučka
Střety osob s drážními vozidly v českých médiích
Collisions of Persons with Railway Vehicles in the Czech Media
Basic Characteristics of Articles Published 1996-2016
Die Zusammenstöße der Personen mit den Eisenbahnwagen in den tschechischen Medien
Die Grundcharakteristiken der Artikel, die in den Jahren 1996-2016 veröffentlicht wurden 
Столкновение людей с железнодорожными транспортными средствами в масс-мидиях
Основные характеристики статей опубликованных в 1996-2016-ых годах
Karel Šotek
Uplatnění informačních technologií v železniční dopravě v ČR, historie a současnost – 1. část
Information Technologies in Railway Transport of the Czech Republic, History and Present State, Part 1
Anwendung der Informationstechnologien in dem Eisenbahntransport in der Tschechischen Republik, Geschichte und Gegenwart – 1. Teil
Применение информационных технологий в железнодорожном транспорте в Чешской Республике (ЧР), история и современность-1-ая часть
Vědeckotechnický sborník ČD
Danuše Marusičová, Přemysl Šolc, Martin Vlček, Jan Lutrýn
Centrum technické normalizace ACRI – informuje
Centre for Technical Standardisation ACRI Informs
Das Zentrum der technischen Normalisierung ACRI informiert
Центр технической нормализации ACRI информирует
OSOBNOSTI
Poslední rozloučení s ing. Luďkem Pilmannem
Zemřel ředitel Výzkumného ústavu železničního v letech 1990–2000, který mj. projektoval a založil v šedesátých letech minulého století Železniční zkušební okruh ve Velimi.

 

Obsah ročníka 2016 (ročník 24)

Jednotlivé čísla: 1, 2, 3, 4, 5, 6                  

Číslo 1/2016   
(späť na zoznam)

10 let děčínské Muzejní expozice zabezpečovací a sdělovací techniky
10 Years of Railway Signalling and Telecommunication Museum Installation in Děčín
10 Jahre der Musealausstellung von Sicherungs- und Fernmeldetechnik in Děčín
10 лет дечинской Музейной экспозиции аварийной техники и техники связи

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA
Mojmír Nejezchleb
Modernizace trati Brno–Přerov
Brno – Přerov Railway Line Modernization
Modernisierung der Strecke Brno – Přerov
Модернизация пути Брно - Пржеров

Jiří Pelc
IKD Košice, úsek Staničné námestie–Námestie Maratónu mieru – stavba dokončena
IKD Košice, Section Staničné námestie–Námestie Maratónu mieru – Construction has been Finished
IKD Košice, Abschnitt Staničné námestie–Námestie Maratónu mieru – Bauvollendung
ИРТ Кошице, участок – Станичне наместие (Staničné námestie) – Площадь Марафона Мира – стройка окончена
Passage through the Ústí nad Orlicí Railway Junction
Durchfahrt durch den Bahnknoten Ústí nad Orlicí
Проезд железнодорожным узлом Усти-над-Орлици

VĚDA A VÝZKUM

Agáta Pokorná, Přemysl Šolc, Martin Vlček, Jan Lutrýn
Centrum technické normalizace ACRI – informuje
Technical standardization center of ACRI informs
Das Zentrum der technischen Normalisierung ACRI informiert
Центр технической нормализации ACRI информирует

DRÁŽNÍ VOZIDLA

Michal Hušek, Jaroslav Vašíček, Jiří Malaník
Zkušební provoz centrálního mazání kluzných částí mechanické části brzdy
na podvozku Görlitz V
Experimental Operation of the Central Lubrication of Sliding Parts of the Mechanical Brake Parts on the Bogie Görlitz V
Versuchsbetrieb der Zentralschmierung von Gleitteilen des mechanischen Bremselements auf dem Drehgestell Görlitz V
Пробная эксплуатация центральной смазки скользящих частей механической части тормоза на тележке Гёрлиц V (Görlitz V)

Inovace pískování na lokomotivách ČD Cargo
Innovation of Sanding on ČD Cargo Locomotives
Innovation der Sandstreuung an den ČD Cargo Lokomotiven
Инновация посыпания песком на локомотивах «ЧД Карго»

VĚDA A VÝZKUM
Tatiana Molková, Vlastislav Mojžíš
Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice se představuje
Jan Perner´s Transport Faculty of Pardubice University Introduces Itself
Jan Perner-Verkehrsfakultät der Pardubice Universität stellt sich vor
Транспортный факультет Яна Пернера Пардубице представляется

Rudolf Breimeier
Inovace pro nákladní železniční dopravu – je to utopie?
Innovations for the Rail Freight Transport – are they a Mere Vision?

Innovationen für den Bahngüterverkehr – ist das eine Utopie?
Является ли инновация в области грузового железнодорожного транспорта утопией?

Vědeckotechnický sborník ČD
OSOBNOSTI

Za Miroslavem Vančurou
Památce docenta Jaroslava Vonky

Z HISTORIE

Vladivoj Výkruta
Elektrizace našich tratí v letech 1903–1920
Electrification of our Railway Lines i
n the Years 1903–1920
Die Elektrifizierung unserer Bahnstrecken in den Jahren 1903–1920
Электрификация наших путей в течении 1903–1920-ых годов

Číslo 2/2016   
(späť na zoznam)

Slavnostní křest Stříbrného šípu 825.001-1 (M260.001)          
Festive Baptism of the Silver Arrow 825.001-1 (M260.001)
Festtaufe des Silbernen Pfeils 825.001-1 (M260.001)
Торжественное крещение „Серебряной стрелы 825.001-1 (M260.001)“

Vysokorychlostní železnice a nekonvenční dopravní systémy          
High-speed Railway and Non-conventional Transport Systems
Hochgeschwindigkeitseisenbahn und unkonventionelle Verkehrssysteme
Сверхскоростная железнодорожная дорога и неконвенционные транспортные системы

Multifunkční vůz pro linku Praha–Děčín–Hamburk na zkušebním okruhu VUZ         
Multifunctional Coach for the Line Praha–Děčín–Hamburg at the Test Circle
Multifunktioneller Wagen für die Linie Praha–Děčín–Hamburg auf dem Versuchsring
Мультифункциональный вагон для рейса Прага–Дечин–Гамбург на опытном кольце

železniční infrastruktura

Richard Chvátal
Nově používaná metoda nedestruktivního zkoušení kolejnic u SŽDC – neopomenutelná součást bezpečnosti provozu i plánování údržby  
A New Method of Non-destructive Rail Testing at SŽDC – an Inevitable Part of Operation Safety and Maintenance Planning
Verwendung von neuen zerstörungsfreien Verfahren zur Schienenprüfung bei SŽDC – unvermeidbarer Teil der Betriebssicherheit und Erhaltungsplanung
По-новому применяемый метод недеструктивного испытания рельсов у «SŽDC» – составная часть безопасности эксплуатации и планирования ухода

Jiří Pelc
Elektrizace trati Šumperk–Kouty nad Desnou DOKONČENA  
Electrification of the Line Šumperk–Kouty and Desnou has been Finished
Die Elektrifizierung der Strecke Šumperk–Kouty nad Desnou ist fertig
Электрификация пути Шумперк–Коуты над Десной окончена

Lukáš Raif, Bohuslav Puda, Michal Žák
Výhybky pro vysoké rychlosti            
High Speed Turnouts
Weichen für hohe Geschwindigkeiten
Стрелки для высокой скорости

Michal Satori
Rekonstrukce trakčních měníren Järve a Keila v Estonsku    
Reconstruction of Rectifier Substations Järve and Keila in Estonia
Umbau der Gleichrichterunterwerke Järve und Keila in Estland
Реконструкция тяговых подстанций Ярве и Кейла в Эстонии

Věda a výzkum

Tatiana Molková, Vlastislav Mojžíš
Seminář o železniční nákladní dopravě         
Seminary on Rail Freight Transport
Seminar über den Schienengüterverkehr
Семинар по железнодорожном грузовом транспорте

Jiří Pohl
Bezemisní železnice   
Emission free Railway
Emissionsfreie Eisenbahn
Железная дорога без эмиссии

Z historie

Vladivoj Výkruta
Elektrizace našich tratí v letech 1903–1920                                                                            
Electrification of our Railway Lines in the Years 1903–1920
Die Elektrifizierung unserer Bahnstrecken in den Jahren 1903–1920
Электрификация наших путей в течении 1903–1920-ых годов

Zajímavosti • události • konference • semináře • informace

První lokomotiva Siemens Vectron dodána společnosti EP Cargo    
The First Locomotive Siemens Vectron Supplied to the Company EP Cargo
Lieferung der ersten Lokomotive Siemens Vectron an die Gesellschaft EP Cargo
Первый локомотив Siemens Vectron доставлен обществу EP Cargo

Číslo 3/2016   
(späť na zoznam)

České dráhy pokračují v modernizaci svého vozidlového parku  
Czech Railways Continue in Rolling Stock Modernization
Die Tschechischen Bahnen fahren in Modernisierung des Fahrzeugsparks fort
Чешские дороги продолжают в модернизации своего „подвижного состава“

Slavnostní otevření nově elektrizované trati Šumperk–Petrov nad Desnou–Kouty nad Desnou
Festive Opening of the Newly Electrified Line Šumperk–Petrov nad Desnou–Kouty nad Desnou
Feierliche Eröffnung der neuelektrifizierten Strecke Šumperk–Petrov nad Desnou–Kouty nad Desnou
Торжественное открытие по-новому электрифицированного пути Шумперк–Петров над Десноу–Коуты над Десноу

Seminář Věda a výzkum pro stavby železniční dopravní cesty
Workshop Science and Research for the Railway Infrastructure Constructions
Seminar Wissenschaft und Forschung für die Bahninfrastrukturbauten
Семинар Наука и исследование для строек железнодорожного транспортного пути

železniční infrastruktura

Petr Suchánek
Náhrada kolejových obvodů počítači náprav – vznik míst neomezeného připojení
Replacement of Track Circuits for Axle Counters – Origination of the Unlimited Connection Spots
Ersatz der Gleisstromkreise durch die Achsenzähler – die Entstehung von Punkten mit unbegrenztem Anschluss
Замена рельсовых цепей счетниками осей – возникновение мест с неограниченным подключением

Libor Ižvolt, Janka Šestáková, Michal Šmalo
Monitoring parametrov konštrukčného a geometrického usporiadania koľaje úsekov s konštrukciou pevnej jazdnej dráhy a prechodových úsekov v oblasti tunela Turecký vrch  
Monitoring of the Track Construction and Geometry Parameters in Solid Track-bed Sections and in Transition Sections in the Vicinity of the Tunnel Turecký vrch
Überwachung der Parameter der Gleiskonstruktion- und -geometrie in Streckenabschnitten mit fester Fahrbahn und in Übergangsabschnitten in der Nähe des Tunnels Turecký vrch
Мониторинг параметров конструкционного и геометрического размещения рельсовых участков с конструкцией крепкой проезжей части дороги и переходных участков в районе туннеля „Турецкий верх“

Věda a výzkum

Karel Sellner
Identifikace a řešení rizik při stanovování nákladů životního cyklu dopravních prostředků
Risk Identification and Solution at Life Cycle Cost Estimation of the Transport Means
Identifizierung und Lösung der Risiken bei der Bestimmung der Lebenszykluskosten von Verkehrsmitteln
Идентификация и уменьшение рисков при установлении расходов жизненного цикла транпортных средств

Danuše Marusičová, Přemysl Šolc, Martin Vlček, Jan Lutrýn
Centrum technické normalizace ACRI – informuje
Centre for Technical Standardisation ACRI Informs
Zentrum für die technische Normalisierung ACRI informiert
Центр технической нормализации ACRI информирует

Osobnosti

Životní jubileum prof. Ing. Petra Tyce, DrSc.

Z historie

Antonín Tuzar
Lokomotivy Olomoucko-pražské dráhy v období 1845 až 1918
Locomotives of the Olomouc – Praha Railway in the Period 1845 to 1918
Die Lokomotiven der Olomouc – Praha Eisenbahn in den Jahren 1845-1918

Zajímavosti • události • konference • semináře • informace

Zrekonstruovaná hala výpravní budovy v Turnově  
Reconstructed Entrance Hall of the Passenger Building in Turnov
Umgebautes Vestibül des Aufnahmegebäudes in Turnov
Реконструированный зал постановочного здания в городе Турнов

 

Číslo 4/2016   
(späť na zoznam)

Zahájena stavba „Revitalizace trati Okříšky–Zastávka u Brna“
Start of the Construction Project "Revitalisation of the Line Okříšky – Zastávka u Brna"
Anfang des Bauvorhabens "Revitalisierung der Strecke Okříšky – Zastávka u Brna“
Основание стройки «Ревитализация пути Окржишки – Заставка у Брно»

XXI. medzinárodný seminár Traťové stroje v teórii a v praxi – SETRAS 2016
XXI International Seminary Track Machines in Theory and Praxis SETRAS 2016
XXI internationales Seminar Gleisbaumaschinen in Theorie und Praxis SETRAS 2016
XXI-ый международный семинар «Железнодорожные машины теоретически и на практике – SETRAS 2016»

Možnosti vysokoškolského studia železniční dopravy
Possibilities of Academic Railway Transportation Study
Möglichkeiten des Hochschulstudiums des Eisenbahnverkehrswesens
Возможности вузовского обучения на тему железнодорожного транспорта

Siemens na mezinárodním veletrhu Czech Raildays 2016
Siemens at the International Trade Fair Czech Raildays 2016
Siemens an der Internationalen Messe Czech Raildays 2016
Сименс на международной ярмарке Czech Raildays 2016

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

Libor Ižvolt, Janka Šestáková, Michal Šmalo
Monitoring parametrov konštrukčného a geometrického usporiadania koľaje úsekov s konštrukciou pevnej jazdnej dráhy a prechodových úsekov v oblasti tunela Turecký vrch
Monitoring of the Track Construction and Geometry Parameters in Solid Track-bed Sections and in Transition Sections in the Vicinity of the Tunnel Turecký vrch
Überwachung der Parameter der Gleiskonstruktion- und -geometrie in Streckenabschnitten mit fester Fahrbahn und in Übergangsabschnitten in der Nähe des Tunnels Turecký vrch
Мониторинг параметров конструкционного и геометрического размещения рельсовых участков с конструкцией крепкой проезжей части дороги и переходных участков в районе туннеля „Турецкий верх“

Jan Zářecký
Osvětlení železničního prostranství žst Brno-Slatina
LED svítidly umístěnými na stožárech trakčního vedení
Rexterior Lighting of the Station Brno-Slatina with LED Lamps on the Catenary Masts
Beleuchtung des Bahngeländes im Bahnhof Brno-Slatina mit LED Leuchten an den Fahrleitungsmasten
Освещение железнодорожного пространства жд.станции Брно - Слатина
LED-светильниками помещенными на опорах тяговой сети

Josef Schrötter
Železniční přejezdy – krizová místa v dopravě
Level Crossings – Critical Traffic Points
Bahnübergänge – kritische Verkehrsstellen
Железнодорожные переезды – кризисные места в транспорте

VĚDA A VÝZKUM

Rudolf Breimeier
Doprava mezi severoněmeckými přístavy a vnitrozemím: nevhodný železniční projekt
Transport between Harbours in Northern Germany and Inland: an Inappropriate Railway Project
Verkehr zwischen den norddeutschen Häfen und Binnenland: ein ungeeignetes Bahnprojekt
Транспорт между северонемецкими пристанями и внутренними районами: непригодный железнодорожный проект

Vědeckotechnický sborník ČD
Scientific and Technical Summary Journal of ČD
Wissenschaftlichtechnische Sammelschrift der ČD
Научно-технический сборник ЧД

Číslo 5/2016   
(späť na zoznam)

Přechod na jednotnou trakční soustavu
Transition to the Unified Traction System
Übergang zum einheitlichen Bahnstromsystem
Переход на единую тяговую систему

Zkoušky vyhřívaných trolejbusových sběracích hlavic v Pardubicích
Trials with Heated Trolleybus Collector Heads in Pardubice
Versuche mit erwärmten Obus-Stromabnehmersköpfen in Pardubice
Испытания прогреваемых троллейбусных головок токоприемника в г. Пардубице

Expresní spojení Bratislava–Praha „Slovenská strela“ slaví 80 let
Express Connection Bratislava – Praha "Slovenská Strela" Celebrates the 80th Anniversary
Expressverbindung zwischen Bratislava und Prag "Slowakischer Pfeil" feiert 80 Jahre
Экспрессное сообщение Братислава – Прага "Словацкая Стрела" отмечает 80 лет

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA
Jiří Pelc
Revitalizace trati Okříšky–Zastávka u Brna
Revitalization of the Line Okříšky – Zastávka u Brna
Revitalisierung der Strecke Okříšky – Zastávka u Brna
Ревитализация пути Окржишки – Заставка у Брно

VĚDA A VÝZKUM
Tomáš Michálek, Jaromír Zelenka
K problematice silových účinků vozidla na kolej ve vztahu k placení poplatků za použití dopravní cesty
Questions of the Vehicle Action Effects on the Track Related to the Infrastructure Charges
Zur Problematik der dynamischen Einwirkung des Fahrzeugs auf das Gleis bezogen auf die Zahlung der Fahrwegsgebühren
Проблематика силового воздействия транспортного средства на рельс по отношению к оплате за использование транспортного пути

Pavel Drdla
Posouzení souladu standardů integrovaných dopravních systémů se standardy kvality Českých drah
Compliance Assessment of Standards on Integrated Transport Systems with the Czech Railways Quality Standards
Beurteilung der Übereinstimmung der Standards für die integrierten Verkehrssysteme mit den Qualitätsstandards der Tschechischen Bahnen
Обсуждение согласования стандартов интегрированных транспортных систем со стандартами качества Чешских дорог

Jiří Plaček
Trendy rozvoje elektrobusů a možnosti jejich nabíjení
Trends in Development of Electric Buses and Possibilities of their Loading
Trends in Entwicklung der Elektrobusse und Möglichkeit ihres Aufladens
Тренды развития электробусов и возможности их заряжения

OSOBNOSTI
Rozloučení s doc. Ing. Pavlem Zvěřinou, CSc.
 

Z HISTORIE
Vladivoj Výkruta
Elektrizace našich tratí v letech 1903–1920
Electrification of our Railway Lines in the Years 1903–1920
Die Elektrifizierung unserer Bahnstrecken in den Jahren 1903–1920
Электрификация наших путей в течении 1903–1920-ых годов

Ivo Laníček
Z historie technických prostředků pro dispečerské řízení vlakové dopravy a jeho centralizaci (CDP)
From the History of Technical Means for Dispatcher Traffic Control and its Centralization
Aus der Geschichte der technischen Maßnahmen für die Zugfahrtüberwachung und ihre Zentralisierung
Из истории технических средств для диспетчерского управления железнодорожным транспортом и для его централизации (CDP)

ZAJÍMAVOSTI • UDÁLOSTI • KONFERENCE • SEMINÁŘE • INFORMACE

Pozvánka na SETRAS 2016

Číslo 6/2016   
(späť na zoznam)

AKTUALITY
InnoTrans 2016 ve znamení jednotek s velkoprostory
Inno Trans 2016 in Sign of Trainsets with Open-type Coaches
Inno Trans 2016 im Zeichen der Triebzüge mit Großraumwagen
Иннотранс 2016 под знаком пассажирских вагонов открытого типа
 

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

Jiří Pelc
Přechod na jednotnou trakční napájecí soustavu 25 kV, 50 Hz
Change-over to the Unified Traction Power Supply System 25 kV, 50 Hz
Übergang zum einheitlichen Wechselstromtraktionssystem 25 kV, 50 Hz
Переход на единый тяговой состав электропитания 25 кВ, 50 Гц.

VĚDA A VÝZKUM

Helena Bínová, Edvard Březina
Model rozvoje železniční sítě kontejnerových vlaků ČR/Evropa
Model of Development of the Container Trains Railway Network ČR/Europe
Modell der Entwicklung des Eisenbahnnetzes für die Containerzüge ČR/Europa
Модель развития железнодорожной сети контейнерных поездов ЧР/Европа

Jaroslav Novák, Ladislav Mlynařík, Ondřej Sadílek
Vlastnosti lithiových akumulátorů a možnosti jejich aplikací v železničních vozidlech5
Properties of Lithium Accumulators and Possibilities of their Use in Railway Vehicles
Die Eigenschaften der Lithiumakkumulatoren und die Möglichkeiten ihrer Verwendung in Eisenbahnfahrzeugen
Качества литиевых аккумуляторов и возможности их применения на железнодорожных средствах

Danuše Marusičová, Přemysl Šolc, Martin Vlček, Jan Lutrýn
Centrum technické normalizace ACRI – informuje
Centre for Technical Standardisation ACRI Informs
Zentrum für die technische Normalisierung ACRI informiert
Центр технической нормализации ACRI информирует

OSOBNOSTI

Vzpomínka na Ing. Jiřího Jelena

Z HISTORIE

Ivo Laníček
Z historie technických prostředků pro dispečerské řízení vlakové dopravy a jeho centralizaci (CDP)
From the History of Technical Means for Dispatcher Traffic Control and its Centralization
Aus der Geschichte der technischen Maßnahmen für die Zugfahrtüberwachung und ihre Zentralisierung
Из истории технических средств для диспетчерского управления железнодорожным транспортом
и для его централизации (CDP)

ZAJÍMAVOSTI • UDÁLOSTI • KONFERENCE • SEMINÁŘE • INFORMACE

Konference „Nová elektrická zařízení železniční infrastruktury“
Conference "The New Electric Equipment of the Railway Infrastructure"
Konferenz "Die neuen elektrischen Anlagen der Eisenbahninfrastruktur"
Конференция «Новые электрические оборудования железнодорожной инфраструктуры»

 

Obsah ročníka 2015 (ročník 23)

Jednotlivé čísla: 1, 2, 3, 4, 5, 6                  

Číslo 1/2015   
(späť na zoznam)

Úvodní slovo generálního ředitele Výzkumného Ústavu Železničního, a.s.,
Ing. Antonína Blažka, Ph.D.

Šéfredaktor Nové železniční techniky o Výzkumném Ústavu Železničním, a.s.
V novém roce s novým vydavatelem

Mojmír Nejezchleb
V letošním roce je na investice do železniční infrastruktury naplánováno téměř 36 miliard Kč a rovněž další období se zdá pozitivní
Almost 36 Billion CZK are planned for this Year´s Rail Infrastructure Investment and the Next Period also Seems to be Positive
Für dieses Jahr plant man die Investitionen in die Bahninfrastruktur fast 36 Mrd. CZK und auch die nächste Zeitperiode zeigt sich positiv
В этом году запланировано почти 36 млрд. чешских крон на инвестиции в железнодорожную инфраструктуру. Также и в будущем ожидается позитивная тенденция

Jiřina Veselá
Projekt TRANSFORuM
Project TRANSFORuM
Projekt TRANSFORuM
Проект TRANSFORuM

Jaroslav Matuška
Bezbariérové prostředí železničních nástupišť.
Orientační a informační systémy pro cestující veřejnost
Free of Barriers Accessibility of the Railway Platforms. Orientation and Information Systems for Passengers
Barrierfreie Erschließung der Bahnsteige. Orientierungs- und Informationssysteme für die Fahrgäste
Безбарьерная среда на железнодорожных платформах. Ориентационные и информационные системы для пассажиров

Odešel Ing. Hynek Krejčí

Florian Auer, Rodolphe Potvin, Otto Plášek, Miroslava Hruzíková
Podpražcové podložky v koleji
Under Sleeper Pads in Track
Schwellenunterlagsplatten im Gleis
Подшпальные подкладки на путях

XX. medzinárodný seminár „Traťové stroje v teórii a v praxi – SETRAS 2014“

Robert Číhal, František Kopecký
Informační přehled o železničních přejezdech
mimo železniční síť Správy železniční dopravní cesty
Information Outline on the Level Crossings not owned by the Railway Infrastructure Administration
Informationsüberblick über die Bahnübergänge außer Bereich der Eisenbahn-Infrastrukturverwaltung
Информационное обозрение железнодорожных переездов вне железнодорожной сети «Управления железнодорожного транспортного пути» (SŽDC)

Prof. Ing. Jaroslav Čáp, DrSc. – 80 let

Vzpomínka na docenta Ing. Karla Hlavu, CSc.

Číslo 2/2015   
(späť na zoznam)

Valentin Gapanovich, Efim Rozenberg, Igor Shubinsky
Přechod od RAMS ke komplexnímu řízení zdrojů, rizik a spolehlivosti objektů železniční infrastruktury v etapách životního cyklu
RAMS extended as a basis for a new integrated approach to management of resources, risks and dependability of railway facilities at life cycle stages
Übergang von RAMS zur komplexen Leitung der Ressourcen,Risiken und Verlässlichkeit der Eisenbahninfrastrukturobjekte in Phasen des Lebenszyklus
Переход от RAMS к комплексному управлению ресурсами, рисками и надежностью объектов железнодорожной инфраструктуры на этапах жизненного цикла

František Frýbort
RADIOBLOK RBA-10 a předpis SŽDC D4
Radio Block RBA-10 and Instruction SŽDC D4
Funkblock RBA-10 und die Vorschrift SŽDC D4
RADIOBLOK RBA-10 и норма SŽDC D4

Jiří Kaštura
Diagnostika trolejového vedení
Diagnostics of Overhead Line Equipment
Diagnostik der Fahrleitung
Диагностика воздушной контактной сети

Vlastislav Mojžíš
Výročí inženýra Jana Pernera
Engineer Jan Perner´s Anniversary
Jubiläum des Ingenieurs Jan Perner
Юбилей инженера Яна Пернера

Jaroslav Horák
Třinácté setkání železniční odborné veřejnosti na VOŠ a SPŠ v Děčíně
13th Meeting of Technical Public at VOŠ and SPŠ in Děčín
Dreizehntes Zusammentreffen des Fachpublikums an VOŠ und SPŠ in Děčín
Тринадцатая встреча железнодорожной специальной общественности на VOŠ и SPŠ в Дечине

Vladivoj Výkruta
Vichřice před deseti lety poničila tratě TEŽ – Tatranských elektrických železnic
Destruction of TEŽ (Tatranské elektrické železnice) Tracks by the Windstorm Ten Years Ago
Vor 10 Jahren vernichtete der Windsturm die TEŽ (Tatra Elektrische Bahnen) Strecken
Десять лет тому назад вихрь уничтожил пути TEŽ – Татранских электрических железнодорожных путей

Josef Krejčíř
Postřehy z výstavy InnoTrans 2014 v Berlíně
Observations from the Exhibition InnoTrans 2014 in Berlin
Bemerkungen aus der Ausstellung InnoTrans 2014 in Berlin
Замечания с выставки InnoTrans 2014 в Берлине

Číslo 3/2015   
(späť na zoznam)

Jan Patrovský, Jiří Dlabaja, Jan Vašků
Zkušební centrum VUZ má technologii pro testování ETCS      
VUZ Test Center has the technology for testing ETCS
„Probezentrum“ VUZ besitzt die Technologie zum Testen ETCS
У Испытательного центра VUZ есть технология для тестирования ETCS

Milan Sedlák
Lokomotiva T 499.0 – ve své době nejvýkonnější, nejrychlejší, nejmodernější – oslavila návrat 
Locomotive T 499.0 – in its time the most powerful, the fastest and most advanced – celebrates comeback
Die Lokomotive T 499.0 – in seiner Zeit die leistungsfähigste, schnellste und modernste feierte ihre Rückkehr
Локомотив T 499.0 – в свое время самый мощный, быстрый, современный локомотив – отметил свое возвращение

Generální ředitel Výzkumného Ústavu Železničního Ing. Antonín Blažek, Ph.D. ke „znovuzrození Kyklopa“             
VUZ General Director, Ing. Antonín Blažek, Ph.D., on the “rebirth of the cyclops”
Der Generaldirektor von VUŽ (Výzkumný Ústav Železniční)- Dipl.-Ing. Antonín Blažek, Ph.D. zur „Kyklops Wiedergeburt“
Генеральный директор VUŽ (Výzkumný Ústav Železniční)- инженер Антонин Блажек, Ph.D. о „возрождении Циклопа“

Milan Sedlák
Muzejnictví jako součást a zdroj inspirací pro vývoj nových moderních technologií           
Museum management as part of and source of inspiration for the development of new advanced technologies
Das Museumwesen als Bestandteil und Inspirationsquelle für die Entwicklung von neuen modernen Technologien
Музейная деятельность как составная часть и источник вдохновения для развития новых современных технологий

 Jan Zářecký
Modernizace trakčních napájecích stanic na trati Brno–Kutná Hora        
Modernization of substations along the route Brno–Kutna Hora
Die Modernisierung der Bahnunterwerke auf der Strecke Brno–Kutná Hora
Модернизация тяговых подстанций на пути Брно–Кутна Гора

Pavel Zelina
Modernizace trati Rokycany–Plzeň 
Modernization of the route Rokycany–Plzeň
Die Modernisierung der Strecke Rokycany–Plzeň (Pilsen)
Модернизация пути Рокицани–Пльзень

Agáta Pokorná, Přemysl Šolc, Martin Vlček, Jan Lutrýn
Centrum technické normalizace ACRI informuje         
Technical standardization center of ACRI informs
Das Zentrum der technischen Normalisierung ACRI informiert
Центр технической нормализации ACRI информирует

 Konference k poctě Jana Pernera    

Josef Krejčíř
Postřehy z výstavy InnoTrans 2014 v Berlíně
Observations from the Exhibition InnoTrans 2014 in Berlin (Continued from NŽT 2/2015)
Bemerkungen aus der Ausstellung InnoTrans 2014 in Berlin
Замечания с выставки InnoTrans 2014 в Берлине

 

Číslo 4/2015   
(späť na zoznam)

Zdařilá prezentace drážní techniky na Czech Raildays 2015
Successful Presentation of the Railway Engineering at the Czech Raildays 2015
Die erfolgreiche Präsentierung der Bahntechnik auf Czech Raildays 2015
Успешная презентация железнодорожной техники на Czech Raildays 2015

Další špičková technologie ve Výzkumném Ústavu Železničním
Another Top Technology in the Railway Research Institute
Eine weitere Spitzentechnologie im Eisenbahnforschungsinstitut
Дальнейшая топ-технология в «Испытательном железнодорожном институте»

Dálkový vlak InterPanter má být šelmou české železnice
Long-distance Train InterPanter should be a Beast of Czech Railway
Der Fernzug InterPanter soll ein Raubtier der Tschechischen Bahn werden
Поезд дальнего следования InterPanter должен стать хищником чешской железной дороги

Jak lépe spravovat železniční infrastrukturu. Případová studie z Itálie
The Better Way of Railway Infrastructure Maintenance. A Case Study from Italy
Wie die Bahninfrastruktur besser Instandhalten. Eine Vorfallstudie aus Italien
Как лучше содержать железнодорожную инфраструктуру. Пример из Италии

Vlastimil Polach
Cvičné sály a pokračování centralizace řízení dopravního provozu
Training Rooms and Further Centralisation of the Railway Operation Control
Übungssälle und die fortschreitende Zentralisierung der Bahnverkehrsleitung
Пробные залы и продолжание централизации управления транспортной эксплуатацией

Miroslav Šerý
Dokončena rekonstrukce železničního uzlu Břeclav vybaveného elektronickým stavědlem ESA 44
Completion of the Reconstruction of the Břeclav Railway Junction Equipped with a Solid State Interlocking ESA 44
Vollendung des Umbaus des Eisenbahnknotens Břeclav, ausgestattet mit dem elektronischen Stellwerk ESA 44
Завершение реконструкции железнодорожного узла Бржецлав оборудованного электронным стрелочным постом типа ESA 44

Pavel Zelina
Modernizace trati Rokycany–Plzeň
Modernization of the route Rokycany–Plzeň
Die Modernisierung der Strecke Rokycany–Plzeň (Pilsen)
Модернизация пути Рокицани–Пльзень

Zdeněk Horák
Termovizní diagnostika trakčního vedení
Thermovision Diagnostic and the Contact Line System
Thermovisionsdiagnostik und die Fahrleitung
Термическая диагностика тяговой сети

František Kopecký, Robert Číhal
První výsledky činnosti Sdružení pro prostorová data o dopravních sítích
First Results of Activities of the Association for the Transport Nets Space Dat
Erste Ergebnisse der Tätigkeit der Assoziation für die Raumdaten über die Verkehrsnetze
Первые результаты деятельности «Объединения для пространственных данных о транспортных сетях»

Vladivoj Výkruta
Elektrizace našich tratí v letech 1903–1920
Electrification of our Railway Lines in the Years 1903–1920
Die Elektrifizierung unserer Bahnstrecken in den Jahren 1903–1920
Электрификация наших путей в течении 1903–1920-ых годов

XXII. medzinárodná konferencia
Súčasné problémy v koľajových vozidlách – PRORAIL 2015

Vědeckotechnický sborník ČD

Číslo 5/2015   
(späť na zoznam)

Redakční rada NŽT jednala ve dvousetkilometrové rychlosti
NŽT Editorial Board Meeting at the Speed 200 kmph
Tagung der NŽT Redaktionsbeirat bei der Geschwindigkeit 200 km/St
Редактионный совет NŽT вел переговоры при скорости 200 км/час

Město Brno představí varianty přestavby železničního uzlu
City of Brno shall Present Variants of Plans for Railway Junction Rebuilding
Stadt Brno wird die Varianten des Eisenbahnknotenumbaus vorstellen
Город Брно представит варианты перестройки железнодорожного узла

Pokračuje přestavba nádraží Praha-Hostivař
The Reconstruction of Railway Station Praha-Hostivař is going on
Umbau des Bahnhofs Praha-Hostivař schreitet fort
Перестройка вокзала Прага-Гостиварж продолжается

Jiří Pelc, Radim Cikl, Jiří Podhradský, Martin Dostál
Rekonstrukce trakčního vedení v žst. Logatec (Slovinsko)
Reconstruction of the Overhead Contact Line in the Station Logatec (Slovenia)
Umbau der Fahrleitung im Bahnhof Logatec (Slowenien)
Реконструкция тяговой сети на железнодор. узле Логатец (Словения)

Jiří Havlík, Bohuslav Puda, Lukáš Raif, Marek Smolka
Výroba a vložení funkčních vzorků výhybek se zpružněním v uzlu upevnění
Manufacture and Laying of Functional Samples of Turnouts Featuring Elasticized Fastening Nodes
Herstellung und Verlegung von Funktionsmustern der Weichen mit federnden Befestigungsknoten
Производство и вложение функциональных образцов стрелок с более гибким укреплением в узле

Petr Navrátil
Posouzení filtračního kritéria v souvislosti s návrhem konstrukce trativodu
Appraisal of a Filter Criterion at Design of a Subsurface Drain
Beurteilung des Filterkriteriums im Zusammenhang mit Entwurf der Dränagekonstruktion
Обсуждение фильтрационного критерия в связи с предложением конструкции дренажа

Petr Vejs, Jiří Kolář, Václav Cempírek
Zjišťování hmotnosti železničních vozidel
Detection of the Railway Vehicles Weight
Ermittlung des Bahnfahrzeuggewichtes
Обнаружение веса железнодорожных транспортных средств

Marek Dvorský, Tomáš Krenželok, Tomáš Soural, Vítězslav Stýskala, Martin Tomis

Bezdrátový přejezdník pro bezpečný přenos stavu železničního přejezdu na drážní vozidla
Wireless Driver´s Indication Signal for the Safe Transfer of the Railway Crossing Condition on the Rail Vehicle
Drahtloses Bahnübergangssignal für die sichere Übertragung des Bahnübergangszustands auf die Bahnfahrzeuge
Беспроводной семафор для безопасного переноса информации о состоянии железнодорожного переезда железнодорожным составам


Za docentem Antonínem Tuzarem

Vladivoj Výkruta
Elektrizace našich tratí v letech 1903–1920
Electrification of our Railway Lines in the Years 1903–1920
Die Elektrifizierung unserer Bahnstrecken in den Jahren 1903–1920
Электрификация наших путей в течении 1903–1920-ых годов

Nové trendy v napájení trakčních soustav

     

Číslo 6/2015   
(späť na zoznam)

Úvodní slovo generálního ředitele Výzkumného Ústavu Železničního, a.s., Ing. Antonína Blažka, Ph.D.
Šéfredaktor Nové železniční techniky o Výzkumném Ústavu Železničním, a.s.

AKTUALITY

Elektrizace tratě ze Šumperka do Koutů nad Desnou
Electrification of the Line Šumperk – Kouty nad Desnou
Elektrifizierung der Strecke Šumperk – Kouty nad Desnou
Электрификация пути Шумперк – Коуты-над-Десной

Veletrh TRAKO 2015
Trade Fair TRAKO 2015
Messe TRAKO 2015
Ярмарка TRAKO 2015

VI. mezinárodní vědecká konference věnovaná výročí Jana Pernera
VI. International Scientific Conference Devoted to the Jan Perner´s Anniversary
VI. internationale Konferenz dem Jubiläum von Jan Perner gewidmet
VI-международная научная конференция посвященная юбилею Яна Пернера

XXII. medzinárodná konferencia Súčasné problémy v koľajových vozidlách – PRORAIL 2015
XXII. International Conference Actual Problems of Rail Vehicles PRORAIL 2015
XXII. internationale Konferenz Aktuelle Probleme der Schienenfahrzeuge
XXII-ая международная конференция „Современные проблемы рельсовых средств транспорта – PRORAIL 2015“

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

Štefan Glovičko
Slovenské ETCS L2 v režii AŽD Praha
AŽD Praha is Contractor of ETCS L2 for Slovakia
AŽD Praha ist Lieferant des ETCS L2 für die Slowakei
Словенское ETCS L2 под руководством AŽD Прага

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Trať Liberec–Tanvald a její současná rekonstrukce
Liberec – Tanvald Line Overhaul

Umbau der Strecke Liberec – Tanvald
Трасса Либерец – Танвалд и ее современная реконструкция

Jan Matějka
Nové řešení mostu na revitalizované trati Frýdlant nad Ostravicí–Valašské Meziříčí
New Bridge Design on the Revitalized Line Frýdlant nad Ostravicí–Valašské Meziříčí
Neue Lösung der Brücke auf der Strecke Frýdlant nad Ostravicí–Valašské Meziříčí
Новое решение моста на востановленной трассе Фрыдлант-над-Остравици – Валашске Мезиржичи

Jaroslav Strnad
Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí
Passage through the Ústí nad Orlicí Railway Junction
Durchfahrt durch den Bahnknoten Ústí nad Orlicí
Проезд железнодорожным узлом Усти-над-Орлици

VĚDA A VÝZKUM

Agáta Pokorná, Přemysl Šolc, Martin Vlček, Jan Lutrýn
Centrum technické normalizace ACRI – informuje
Technical standardization center of ACRI informs
Das Zentrum der technischen Normalisierung ACRI informiert
Центр технической нормализации ACRI информирует

OSOBNOSTI

Odešel profesor Bedřich Duchoň

Z HISTORIE

Vladivoj Výkruta
Elektrizace našich tratí v letech 1903–1920
Electrification of our Railway Lines in the Years 1903–1920
Die Elektrifizierung unserer Bahnstrecken in den Jahren 1903–1920
Электрификация наших путей в течении 1903–1920-ых годов

 

Obsah ročníka 2014 (ročník 22)

Jednotlivé čísla: 1, 2, 3, 4, 5, 6                             

Číslo 1/2014   
(späť na zoznam)

Petr Sychrovský, Stanislav Scholle
Měření mikrogeometrie povrchu hlav kolejnic měřicím vozem pro železniční svršek           
Measurement of Railhead Surface Microgeometry with Track Recording Car
Messungen von Mikrogeometrie der Schienenkopfoberfläche mit dem Oberbaumesswagen
Измерение микроэнергии поверхности головки рельсов при помощи измерительной машины для верхнего строения пути

 XIX. medzinárodný seminár „Traťové stroje v teórii a v praxi – SETRAS 2013“      

 Miroslav Hartmann
Souprava pro rekonstrukci železničního svršku MATISA P95 SR a čistička štěrkového lože RM 900 VB
Track Renewal Train MATISA P95 SR and Ballast Cleaner RM 900 VB Gleisumbauzug MATISA P95 SR und Bettungsreinigungsmaschine RM 900 VB
Состав на реконструкцию верхнего строения пути MATISA P95 SR и очиститель балластного ложа RM 900 VB

 Ján Ližbetin
Rozvoj infraštruktúry intermodálnej prepravy na Slovensku     
Intermodal Transport Infrastructure Development in Slovakia
Entwicklung der Infrastruktur für den kombinierten Transport in der Slowakei
Развитие инфраструктуры интермодального транспорта в Словакии

Luděk Ehrenberger, Tomáš Tóth
Realizace PROBIS – provozně-obchodní systém ČD Cargo      
Realisation of the ČD Cargo, a. s. Operational and Business System PROBIS
Realisierung des Betriebs-und Geschäftssystems PROBIS in ČD Cargo, a. s.
Реализация PROBIS – эксплуатационно-торговая система ЧД Карго, АО

Miroslav Vančura, Ladislav Bartuška
City logistika jako nástroj ekologizace dopravy           
City Logistics as an Instrument for Transport Adjustment to the Environment
City Logistik als Mittel zum umweltfreundlichen Verkehr
Городская логистика как инструмент экологизации транспорта

 Zemřel prof. Ing. Jaroslav Šíba, DrSc.             

 Karel Višňovský
„Fialová smrt“ jako přerušení možnosti obsluhy elektronických zabezpečovacích zařízení      
“Violet Death” as an Interruption of the Possibility of the Electronic Safety Installations Operation
Der „Violette Tod“ als eine Unterbrechung der Bedienungsmöglichkeit von elektronischen Sicherungsanlagen
«фиолетовая смерть» – прекращение возможности обслуживания электронических аварийных устройств

 Antonín Peltrám
Podpora hromadné osobní dopravy?            
Support of Mass Passenger Transport?
Unterstützung des Personenmassentransports?
Поддержка массового пассажирского транспорта?

Číslo 2/2014     
(späť na zoznam)   

Libor Ižvolt, Hana Krejčiříková, Michal Šmalo
Historický vývoj a aplikácie nekonvenčnej konštrukcie železničného zvršku na železničnej infraštruktúre Českej a Slovenskej republiky
Historical Development and Application of Non-conventional Permanent Way Structure on the Railway Infrastructure in Czech and Slovak Republic
Historische Entwicklung und Anwendung der unkonventionellen Oberbaukonstruktion auf der Eisenbahninfrastruktur der Tschechischen und Slowakischen Republik
Историческое развитие и применение неконвенционной конструкции верхнего строения пути в железнодорожной инфраструктуре Чешской и Словацкой республик

* Aplikace pevné jízdní dráhy na území České republiky

* Aplikácie pevnej jazdnej dráhy na území Slovenskej republiky

Tomáš Michálek, Jaromír Zelenka, Martin Kohout
Možnosti využití simulačních výpočtů při schvalování kolejových vozidel
Possibilities of the Mathematical Simulation Application at Approval of Rail Vehicles
Möglichkeiten der Ausnutzung von Simulationsberechnungen bei Genehmigung von Schienenfahrzeugen
Возможности использования симуляционных расчётов при допуске рельсовых транспортных средств

* Odešel Ing. Jindřich Topol

Vyšlo 36. číslo Vědeckotechnického sborníku Českých drah

 

 

 

 

Číslo 3/2014   
(späť na zoznam)   

Tomáš Tvrzský
Timeslots - systém pro rezervaci parkovacího místa v nákladní dopravě
Timeslots - System for Parking Place Reservation in Freight Traffic
Timeslots - System fůr Parkplatzreservierung im Guterverkehr
Timeslots - система для резервирования парковочного места в грузовом транспорте
Danuše Marusičová, Přemysl Šolc, Martin Vlček, Jan Lutrýn
Centrum technické normalizace ACRI informuje 
The Centre for Technical Standardisation ACRI Informs
Das Zentrum der technischen Normalisierung ACRI informiert 
Центр технической нормализации ACRI информирует
Jaroslav Matuška
Bezbariérové prostředí železničních nástupišti. Co potřebují uživatelé? 15
Free of Barriers Accessibility of the Railway Platforms. What the Users Need?
Barrierefreie ErschlieRung der Bahnsteige. Was brauchen die Benůtzer?
Безбарьерное пространстео железнодорожных платформ. В чём нуждаются потребители?
Mikolaj Bartlomiejczyk, Marcin Polom
Vývoj trolejbusové dopravy v Gdyni 
Development of Trolleybus Transport in Gdynia 
Entwicklung des Obusverkehrs in Gdynia 
Развитие троллейбусного транспорта в Гдыни
Josef Krejčíř
Problematika pískování v kolejové dopravě 
Problems of Sanding in Rail Operation
Probleme der Sandstreuung im Schienenverkehr
Проблематика пескоструйной очистки в рельсовом транспорте
Jubilejný XX. medzinárodný seminár„Tratiové stroje v teórii a v praxi - SETRAS 2014" 31
Martin Drápal, Jiří Dlabaja
Vznik mimořádných událostí na železničních přejezdech a ověřovací pokus v Chotěboři 32
Occurenece of Railway Crossing Accidents and Evaluation Experiment in Chotěboř
Entstehung der AuRergewOhnlichen Ereignisse aut den Bahnubergangen und der Beglaubigungsversuch in Chotěboř
Возникновение внеочередных событий на железнодорожных переездах и контрольное испытание в городе Хотеборж

(späť na zoznam)

 

Číslo 4/2014   
(späť na zoznam)   

Zrekonstruovaný měřicí vůz MV1 na veletrhu Czech Raildays   
Reconstructed Measuring Car MV1 at the Czech Raildays Fair
Umgebauter Messwagen MV1 auf der Messe Czech Raildays
Реконстуированная измерительная машина MV1 на ярмарке Czech Raildays

Jaroslav Vašíček
Inovace pískovacího zařízení KOVA-03D – zjednodušení zástavby i seřizování normovaného množství písku    
Innovation of Sand Distributor KOVA-03D – Simplified Installation and Control of Sand Volume
Innovation der Sandstreuvorrichtung KOVA-03D – vereinfachter Einbau und Einstellung der normierten Sandmenge
Инновация пескостуйного оборудования KOVA-03D – облегчение застройки и регулировка нормированного множества песка

Zdeněk Hřebíček, Iva Nováková, Jiří Ježek
Simulace účinků dynamické stabilizace kolejového lože           
Simulation of the Dynamic Track Stabilisation Effects
Simulierung der Wirkungen der dynamischen Gleisstabilisierung
Симуляция влияний динамической стабилизации рельсового основания

Jan Menger
Vplyv rozmerov železničných koľajových vozidiel na bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy      
Influence of Railway Vehicle Dimensions upon Railway Operation Safety and Traffic Flow Continuity
Einfluss der Schienenfahrzeugabmessungen auf die Sicherheit  und reibungslose Abwicklung des Bahnverkehrs
Влияние размеров железнодорожных рельсовых средств транспорта на безопасность и плавность железнодорожного транспорта

Martina Sieber
Socioekonomická hodnota památek jako parciální problém hodnocení investic  
Socio-economic value of heritage as a partial problem of evaluating investment
Sozioökonomischer Wert der Denkmäler als partielles Problem der Investitionsbewertung
Социоэкономическая оценка достопримечательностей – частичная проблема оценки инвестиций

Jiří Pechman, Jan Rožek
Rekonstrukce železničního tunelu Jablunkovský II.    
Reconstruction of the Railway Tunnel Jablunkovský II
Umbau des Eisenbahntunnels Jablunovský II
Реконструкция железнодорожного тонелля Яблунковский II

Ohlédnutí za 15. Mezinárodním veletrhem drážní a manipulační techniky Czech Raildays 2014          

Vyšlo 37. číslo Vědeckotechnického sborníku Českých drah    

Číslo 5/2014   
(späť na zoznam)

Dr. Matthias Krista: „Jak efektivně řídit nákladní dopravu?“
Dr. Matthias Krista: "How to Manage Freight Transport Effectively?"
Dr. Matthias Krista: „Wie soll der Gütertransport effektiv geleitet werden?“
Dr. Matthias Krista: «Как эффективно регулировать грузовой транспорт?»

Na návštěvě ve Zkušebním centru VUZ ve Velimi
Visit in the VUZ Test Centre in Velim
Besuch im VUZ-Versuchszentrum in Velim
В гостях в Испытательном центре VUZ в городе Велим

Petr Heller
Cesta ke snižování hmotnosti – hybridní skříň kolejového vozidla
A Way to the Weight Reduction – a hybrid Body of a Rail Vehicle
Der Weg zur Gewichtsabsenkung – hybrider Kasten des Schienenfahrzeugs
Путь к снижении веса – гибрид-шкаф рельсового транспортного средства

Jiří Pelc
Výstavba protihlukové clony BRENS® BARRIER v Tetčicích
Construction of Sound Insulation Barrier BRENS® BARRIER in Tetčice
Bau von Lärmschutzblende BRENS® BARRIER in Tetčice
Постройка шумозащитного заслона BRENS®BARRIER в городе Тетчицы

Jaroslav Matuška
Bezbariérové prostředí železničních nástupišť.
Co potřebují projektanti a zaměstnanci orgánů státní správy?
Free of Barriers Accessibility of the Railway Platforms. What do the Planners and State Administration Employees Need?
Barrierfreie Erschließung der Bahnsteige. Was brauchen die Projektanten und Staatsverwaltungsbeamten?
Безбарьерная среда на железнодорожных платформах. Что требуется от проектантов и работников органов государственного управления?

Vladimír Verzich
Elektronická stavědla na elektrizovaných tratích SŽDC
a jejich ochrana před účinky blesků
Lightning Protection of Electronic Interlocking on the SŽDC Electrified Lines
Blitzschutz für die elektronischen Stellwerke auf den elektrifizierten Strecken der SŽDC
Электронный пост на электризированных путях SŽDC и их защита от воздействий молнии

Miroslav Vančura
Nebezpečí hrozící dopravě
Threats to the Transport
Gefahren für den Verkehr
Опасность, угрожающая транспорту

Robert Číhal, František Kopecký
Informační přehled o železničních přejezdech
mimo železniční síť Správy železniční dopravní cesty
Information Outline on the Level Crossings not owned by the Railway Infrastructure Administration
Informationsüberblick über die Bahnübergänge außer Bereich der Eisenbahn-Infrastrukturverwaltung
Информационное обозрение железнодорожных переездов
вне железнодорожной сети «Управления железнодорожного транспортного пути» (SŽDC)

Úspěšná prezentace českého železničního průmyslu na veletrhu InnoTrans 2014

 

Číslo 6/2014   
(späť na zoznam)

Lukáš Hejzlar
Evropský projekt D-Rail – Vývoj nových železničních monitorovacích systémů za účelem snížení počtu a dopadů vykolejení
European Project D-Rail – Development of New Railway Monitoring Systems for reduction of the Derailment Frequency and its Impacts
Europäisches Projekt D-Rail – Entwicklung der neuen Bahnüberwachungssysteme zur Verminderung der Entgleisungen und deren Folgen
Европейский проект D-Rail – развитие новых железнодорожных мониторинговых систем с целью снижения числа и последствий схода с рельсов

Roman Tomek, Josef Turek
Stručná historie a nová budoucnost malé měřicí drezíny MMD
A Brief History and a New Future of the Small Track-Recording Trolley MMD
Kurze Geschichte und die neue Zukunft des kleinen Gleismesswagens MMD
Краткая история и новое будущее малой измерительной дрезины "MMD"

Jiří Konečný
Inovace jednofázového napájení paralelních kolejových obvodů s fázově citlivými kolejovými přijímači
Innovation of Single-phase Supply of the Parallel Track Circuits with the Phase-sensitive Track Receivers
Innovation der Einphasen-Stromversorgung der parallelen Gleisstromkreise mit phasenempfindlichen Gleisempfängern
Инновация однофазного питания параллельных рельсовых цепей с фазочувствительными рельсовыми приёмниками

Jiří Pelc
Příprava liniové stavby a platná legislativa
Preparation of a Linear Structure and a Positive Legislation
Vorbereitung eines Linienbaues und die gültige Legislative
Подготовка линейных построек и действующее законодательство

Danuše Marusičová, Přemysl Šolc, Martin Vlček, Jan Lutrýn
Centrum technické normalizace ACRI informuje
The ACRI Centre for Technical Standardisation Informs
Das ACRI Zentrum für die technische Standardisierung informiert
Центр технической нормализации ACRI информирует

Robert Číhal, František Kopecký
Informační přehled o železničních přejezdech mimo železniční síť Správy železniční dopravní cesty
Information Outline on the Level Crossings not owned by the Railway Infrastructure Administration
Informationsüberblick über die Bahnübergänge außer Bereich der Eisenbahn-Infrastrukturverwaltung
Информационное обозрение железнодорожных переездов вне железнодорожной сети «Управления железнодорожного транспортного пути» (SŽDC)

 

Nové železniční trendy

Neue Eisenbahn Trends New Railway Trends Новые железнодoрожные тренды

Obsah ročníka 2013 (ročník 21)

Jednotlivé čísla: 1, 2, 3, 4, 5, 6                             

Číslo 1/2013   
(späť na zoznam)

Kristýna Neubergová, Lukáš Týfa, David Vašica, Libor Ládyš
Vliv různých konstrukcí železničního svršku na hluk ze železniční dopravy
Influence of Various Track Forms upon Railway Noise
Einfluss der verschiedenen Oberbaukonstruktionen auf den Bahnlärm

Влияние различных конструкций верхнего строения пути на шум от железнодорожного транспорта

Josef Bulíček, Vlastislav Mojžíš, Radim Brejcha
Lokace přestupních míst s podporou dopravních modelů
Location of Interchange Points Using Transport Model Support
Lokalisierung der Umsteigestellen mit Unterstützung von Verkehrsmodellen

Локация пересадочных пунктов с поддержкой транспортных моделей

Bogdan Fukala, Václav Kolář, Vítězslav Stýskala, Jaroslav Pospíšek
Modelování napájení elektrické vozby
Modelling of Electric Traction Power Supply
Modellierung der Traktionsstromversorgung

Моделирование электроснабжения

František Bruna, Juraj Sloboda, Filip Baláži, Petr Havlíček, Josef Zbořil
Skúšky konštrukčných prvkov železničného zvršku podľa európskych noriem
Tests of Railway Track Elements according to the European standards
Prüfung der Oberbaubestandteile nach Euronormen
Испытания конструкционных элементов верхнего строения пути для европейских норм

Robert Číhal
Projekt „Přejezdy“ po druhém roce řešení (2. díl)
Project „Level Crossings“ after Second Year of Solving (2th part)
Das Projekt „Bahnübergänge” nach dem zweiten Jahr der Lösung (2. Teil)
Проект „Переезды“ после двух годов решения  (2-ая часть)

František Kopecký a kolektiv
Základy dopravní telematiky (11. díl)
Fundamentals of Transport and Traffic Telematics (11th part)
Die Grundlagen der Verkehrstelematik (11. Teil)
Основы транспортной телематики (11-ая часть)

Vyšlo 34. číslo Vědeckotechnického sborníku ČD

Číslo 2/2013   
(späť na zoznam)

Úvodní slovo generálního ředitele Výzkumného Ústavu Železničního, a.s. (VUZ) a nového spoluvydavatele Ing. Antonína Blažka
Foreword by the General Director of the VUZ and a new co-editor Ing. Antonin Blazek
Vorwort des Generaldirektors des VUZ und des neuen Mitherausgebers Ing. Antonín Blažek
Вступительное слово генерального директора VUZ и новый издатель-партнёр инж. Antonin Blazek

S novým spoluvydavatelem i nová a zajímavá témata z oblasti železniční dopravy
With the New Co-Publisher also New and Interesting Topics in the Field of Railway Transport
Mit dem neuen Mitherausgeber auch neue und interessante Themen aus dem Gebiet des Eisenbahnverkehrs
C новым издателем-партнёром и новые и интересные темы из области железнодорожного транспорта

Publikace „Historie výzkumu a vývoje na české železnici“

Antonín Blažek
Proces schvalování železničních komponentů a posuzování shody s požadavky na interoperabilitu evropského železničního systému
Approval Process for Railway Components and Appraisal of Compliance with the European Railway System Interoperability Requirements
Prozess der Genehmigung von Eisenbahnkomponenten und Beurteilung der Übereinstimmung mit den Forderungen auf die Interoperabilität des Europäischen Eisenbahnsystems
Процесс одобрения железнодорожных компонентов и обсуждение сходсва с требованиями на интероперабельность европейской железнодорожной системы

Armin Delong
Nové trendy pevnostního a životnostního zkušebnictví v oboru železniční dopravy
New Trends in Strength and Service Life Oriented Testing in the Field of Railway Transport
Neue Trends im Festigkeits- und Lebensdauerversuchswesen auf dem Gebiet des Eisenbahntransports
Новые тренды испытаний прочности и срок эксплуатации в области железнодорожного транспорта

Jan Hlaváček, Lukáš Hejzlar, Lucie Phamová, Milan Richter, Michal Musil, Jakub Vágner
Hlukové emise a vibrace v systému železnice – výsledky projektu „NOVIBRAIL“
Noise Emissions and Vibrations in the System Railway – Results of the Project „NOVIBRAIL“
Lärmemission und Vibration im Eisenbahnsystem – Ergebnisse des Projekts „NOVIBRAIL“
Эмиссии щума и вибрации в системе железной дороги – результаты проекта „NOVIBRAIL“

VUZ na veletrhu v Istanbulu
Danuše Marusičová, Přemysl Šolc, Martin Vlček, Jan Lutrýn

Centrum technické normalizace ACRI informuje
Information from the Centre for Technical Standardisation ACRI
Das Zentrum der technischen Normalisierung ACRI informiert
Центр технической нормализации ACRI информирует

Robert Číhal
Projekt „Přejezdy“ po druhém roce řešení (3. díl)
Project „Level Crossings“ after Second Year of Solving (3th part)
Das Projekt „Bahnübergänge” nach dem zweiten Jahr der Lösung (3. Teil)
Проект „Переезды“ после двух годов решения (3-ая часть)

František Kopecký a kolektiv
Základy dopravní telematiky (12. díl)
Fundamentals of Transport and Traffic Telematics (12th part)
Die Grundlagen der Verkehrstelematik (12. Teil)
Основы транспортной телематики (12-ая часть)

Číslo 3/2013   
(späť na zoznam)

Generální ředitel a předseda představenstva VUZ Ing. Antonín Blažek o minulosti, současnosti a budoucnosti železničního zkušebního okruhu
The VUZ Director General and Chairman of he Board Ing. Antonín Blažek about the History, Present and Future of the Railway Test Loop
Der VUZ Generaldirektor und Vorstandvorsitzende Ing. Antonín Blažek über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Versuchsrundstrecke
Генеральный директор и председатель Правления VUZ инж. Антонин Блажек о прошлом, настоящем и будущем железнодорожного испытательного круга

Roman Adamek
Výzkumný Ústav Železniční, a.s., jako Notifikovaná osoba č. 1714 a příprava nových TSI pro subsystém infrastruktura
Výzkumný Ústav Železniční, a. s, as a Notified Body No 1714 and Preparation of New TSI for the Subsystem Infrastructure
Výzkumný Ústav Železniční, a. s., als die notifizirte Person No. 1714 und die Vorbereitung der neuen TSI für das Subsystem Infrastruktur
Výzkumný Ústav Železniční, a.s. стал нотифицированным органом под номером 1714 и готовит новые технические спецификации интероперабельности (TSI) для подсистемы Инфраструктура

Lenka Štulíková, Hana Krejčiříková, Drahomíra Širjovová
Multifunkční gabion s využitím recyklovaných materiálů
Multifunctional Gabion Utilizing Recycled Materials
Multifunktionaler Gabion mit Verwendung von Wiederaufbereitungsstoffen
Мультифункциональный габион с применением утилизированных материалов

Prof. Ing. Henrich Klečka, DrSc. jubilujúci

Robert Číhal
Projekt „Přejezdy“ po druhém roce řešení (dokončení)
Project „Level Crossings“ after Second Year of Solving (completion)
Das Projekt „Bahnübergänge” nach dem zweiten Jahr der Lösung (Beendung)
Проект „Переезды“ после двух годов решения (завершение)

Jiří Pelc
Rekonstrukce Střelenského tunelu – trakční vedení v tunelu a pod žebry zárubní zdi
Reconstruction of the Střelná Tunnel – Overhead Line Equipment in the Tunnel and below Retaining Wall Ribs
Umbau des Tunnels Střelná – Fahrleitung im Tunnel und unter den Stützwandrippen
Реконструкция Стржеленского тунеля – тяговая сеть в туннеле и под ребрами опорной стены

Martin Všetečka, Tomáš Apeltauer
Zatěžovací dopravní modely – nástroj k efektivní dopravě
Traffic Load Models – an Instrument for Efficient Transport
Verkehrsbelastungsmodelle – ein Instrument für den effektiven Verkehr
Нагрузочные транспортные модели – инструмент эффективного транспорта

Dopravní sál ČVUT v Praze otevřen

Pavlína Skládaná, Pavel Skládaný
Průzkum chování řidičů a chodců na železničních přejezdech
Survey of Drivers´ and Pedestrians´ Behaviour on the Railway Level Crossings
Untersuchung des Verhaltens der Fahrer und Fußgänger auf den Bahnübergängen
Анализ поведения водителей и пешеходов на железнодорожных переездах

Jiřina Veselá
Projekt KASSETTS – nástroj ICT pro optimalizaci logistiky
Project KASSETTS – an ICT Tool for Logistic Optimisation
Projekt KASSETTS – ein ITC Instrument für die Optimierung der Logistik
Проект KASSETTS – инструмент ICT для оптимизации логистики

Videomagazín POZOR VLAK vás zavede do míst veřejnosti nepřístupných

Číslo 4/2013   
(späť na zoznam)

Jaroslav Grim
Modernizace Zkušebního centra Výzkumného Ústavu Železničního, a.s.
Modernisation of the Test Centre of the Railway Research Institute j. s. c.
Modernisierung des Versuchszentrums des Eisenbahnforschungsinstituts AG
Модернизация Испытательного центра „Исследовательского института железнодорожного, АО “

XIX. medzinárodný seminár „Traťové stroje v teórii a v praxi – SETRAS 2013“

Milan Omasta, Marek Hruška, Martin Hartl
Vývoj adaptivního systému mazání okolků
Development of Adaptive Wheel Flange Lubrication System
Entwurf des adaptiven Spurkranzschmiersystems
Развитие адаптивной системы смазки гребней бандажа

Jan Kodada, Otto Pastor
Volba délky horizontu predikce u prediktivního řízení pro logistické problémy
Selection of Recedive Horizon Length at Prediction Control for Logistic Problems
Auswahl der Prädiktionshorizontlänge bei der Prädiktivsteuerung für die logistischen Aufgaben
Выбор длины горизонта предикции у предиктивного устройства для решения логистических проблем

Michal Váňa
Bombardier Flexity v Bratislavě
Bombardier Flexity in Bratislava
Bombardier Flexity in Bratislava
Bombardier Flexity в Братиславе

Václav Kolář, Phan Thi Thanh Thao
Přesná časová synchronizace distribuovaných měření s využitím GPS
Accurate Time Synchronization of the Distributed Measurements using GPS
Genaue Zeitsynchronisierung der distribuierten Messungen mit Verwendung des GPS
Точная временная синхронизация дистрибуционных измерений с применением GPS

Distribuční centra

Jaroslav Brodský
Popis rekonstrukce dvouvozové elektrické jednotky ET40 na třívozovou elektrickou jednotku ET40NF
Conversion of the Double-Car EMU Class ET40 to the Three-Car EMU Class ET40NF
Umwandlung des zweiteiligen elektrischen Triebzugs ET40 in den dreiteiligen elektrischen Triebzug ET40NF
Реконструкция двухповозочной электрической единицы ET40 на трёхповозочную электрическую единицу ET40NF

Ján Koza
Žilina-Teplička zriaďovacia stanica – pohľad na jej dostavbu z hľadiska zabezpečovacieho zariadenia
Marshalling Yard Žilina-Teplička – Finish of the Construction from the Signalling Point of View
Rangierbahnhof Žilina-Teplička – die Fertigstellung aus der Sicht der Sicherungstechnik
Сортировочная станция Жилина-Тепличка с точки зрения окончания стройки предохранительного устройства

Číslo 5/2013   
(späť na zoznam)

Miroslav Vančura
Výzkum a inovace pro budoucí evropskou mobilitu
Research and Innovations for the Future European Mobility
Forschung und Entwicklung für die zukünftige Europäische Mobilität
Исследование и инновации для будущей европейской мобильности

Radek Trejtnar
Požadavky na projektovaný a provozní stav geometrických parametrů koleje ve vztahu k vzájemnému silovému působení vozidla a koleje
Requirements for the Design and Maintenance Track Geometry Parameters in Relation to the Track/Vehicle Interaction
Anforderungen an den Entwurfs- und Betriebszustand der geometrischen Gleisparameter in der Gleis-Fahrzeug-Wechselbeziehung
Требования к проектированному и эксплуатационному состоянию геометрических параметров колеи в отношении силового взоимодействия транспортного средства и колеи

Mathias Ide, Marek Gajdula
Nasadenie systému BUES 2000 na tratiach ŽSR
Employment of the BUES 2000 System on ŽSR Railway Lines
Einsatz des Systems BUES 2000 auf den ŽSR Strecken
Заведение системы BUES 2000 на путях Словацких железных дорог

Jan Kodada, Otto Pastor
Vliv znalosti budoucích dodávek na optimalizační strategii u prediktivního řízení pro logistické problémy
Influence of Knowledge of Future Supplies on the Optimization Strategy with Predictive Control for the Logistic Problems
Einfluss der Kenntnisse von künftigen Lieferungen auf die Optimierungsstrategie bei der prädiktiven Leitung für die logistischen Probleme
Влияние информации о будущих поставках на оптимизационную стратегию в предиктивном управлении логистическими проблемами

Významné životné jubileum prof. Ing. Ivana Malíčka, CSc.

Michal Váňa, Jan Vašíček
Železniční dopravní módy v madridské příměstské aglomeraci
Railway Transport Modes in the Madrid Suburban Area
Die Gattungen des Nahverkehrs in Madrid
Железнодорожная транспортная «мода» в мадридской пригородной агломерации

Přeprava trolejbusů Škody Electric do Uzbekistánu

Alan Andonov, Rudolf Kampf, Michal Vilím
Problematika začlenění letectví do systému EU ETS a další možnosti řešení snížení produkce emisí CO2 leteckou dopravou
Incorporation of Aviation in the EU ETS System and Other Possibilities of Reduction of CO2 Emission Production from the Air Transport
Die Eingliederungen des Flugwesens in das EU ETS System und die weiteren Möglichkeiten der Senkung der vom Flugverkehr produzierten CO2 Emissionen
Проблематика включения авиации в систему EU ETS и дальнейшие возможности снижения продукции эмиссии CO2 при участии воздушного транспорта

Číslo 6/2013   
(späť na zoznam)

Petr Chlum

Zkušební laboratoř Výzkumného Ústavu Železničního provedla trakční zkoušky nových elektrických lokomotiv pro Turecké železnice  
Experimental Laboratory of the Railway Research Institute Carried Out the Traction Tests of New Electric Locomotives for Turkish Railways
Versuchslabor des Eisenbahnforschungsinstituts unternahm die Traktionsversuche der neuen elektrischen Lokomotiven für die Türkischen Eisenbahnen
Испытательная лаборатория Исследовательского института железнодорожного провела тяговые испытания новых электрических локомотивов для турецкой железной дороги

Danuše Marusičová, Přemysl Šolc, Martin Vlček, Jan Lutrýn
Centrum technické normalizace ACRI informuje         
The Centre for Technical Standardisation ACRI Informs
Das Zentrum der technischen Normalisierung ACRI informiert
Центр технической нормализации ACRI информирует

Představujeme Sdružení pro prostorová data o dopravních sítích           

Tomáš Krčma
Inovace trakčního vedení typu „J“ pro použití v Estonsku        
Innovation of the Overhead Line Equipment Mk „J“ for Installation in Estonia
Innovation der Fahrleitung „J“ für Verwendung in Estland
Инновация тяговой сети типа „J“ для использования в Эстонии

Martin Večeřa

Exaktní metoda trakčně energetických výpočtů v železniční dopravě, její význam a použití   
Exact Method of Tractive Energy Calculations in Railway Transport, its Significance and Application
Exaktes Verfahren der Berechnungen von Traktionsenergie im Eisenbahnverkehr, seine Bedeutung und Verwendung
Точный метод тягово-энергетических расчётов в железнодорожном транспорте, его значение и использование

Martina Sieber
Paradigma kulturního dědictví         
Paradigm of the Cultural Heritage
Paradigma des Kulturerbes
Парадигма культурного отказа

Michal Satori
Ukolejňovací vodič a novinky v oblasti ochrany neživých částí TV před nebezpečným dotykovým napětím        
Electrification Bond and Novelties in the Field of Protection of Exposed Conductive Parts of the Overhead Contact Line against Dangerous Touch Voltage
Schutzkabel und die Neuigkeiten auf dem Gebiet des Schutzes der Fahrleitungsstahlteile vor gefährlicher Berührungsspannung
Прирельсовый провод и новости в области защиты неживых частей тяговой сети перед опасным контактным напряжением

 Od železnice k malířskému stojanu

 

Obsah ročníka 2012 (ročník 20)

Jednotlivé čísla: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Číslo 1/2012   
(späť na zoznam)

Generální ředitel KPM CONSULT, a.s. Ing. Petr Augusta:
Železnice má dnes jiné poslání než v minulosti       
Managing Director of KPM CONSULT, a. s.: Today´s Role of the Railway is Other than in the Past
Der Generaldirektor der KPM CONSULT, AG: Die heutige Rolle der Eisenbahn ist andere als in der Vergangenheit
Генеральный директор KPM CONSULT, АО: У железной дороги в современности другое послание чем в прошлом

Výjezdní zasedání redakční rady NŽT ve Zkušebním centru VUZ Velim
Klientům je k dispozici nová hala pro přípravu zkoušek i moderní středisko pro školení interoperability           
NŽT Editorial Board Meeting in the VUZ Railway Test Center in Velim The clients have at their disposal a new hall for trial adjustments and a modern facility for interoperability training
Die Tagung des NŽT Redaktionsbeirats im VUZ Eisenbahnversuchszentrum in Velim Den Kunden steht eine neue Halle für die Testvorbereitung und eine moderne Einrichtung zur Interoperabilitätschulung zur Verfügung
Выездное заседание редакционного совета NŽT в Испытательном центре VUZ Velim В распоряжении клиентов предоставляется новый зал для подготовки экзаменов и современный центр для обучения интероперабельности

Jaroslav Brodský
Nové regionální jednopodlažní jednotky pro příměstskou dopravu        
New Regional Single Deck EMUs for the Suburban Services
Neue regionale Einflurtriebzüge für den Vorortsverkehr
Новые региональные одноэтажные единицы для пригородного транспорта

Jiří Pelc
Integrovaný dopravní systém osobní kolejové dopravy v Košicích         
Integrated Passenger Rail Transport in Košice
Integriertes Verkehrssystem des Personenverkehrs in Košice
Интегрированная транспортная система пассажирского рельсового транспорта в Кошице
 

Ještě k článku
Perspektivní kolejové obvody s EFCP            

Josef Schrötter, Eva Appelová, Vladimír Miška
LED svítilny i do zabezpečovací techniky      
LED Lamps for Signalling Technology
LED Lampen für die Sicherungstechnik
Светодиодные лампы (LED) в предохранительной технике

Vlastislav Mojžíš, Josef Bulíček
Problematika kapacity tratí               
Problems of Line Capacity
Die Problematik der Streckenkapazität
Проблематика потенциала путей

František Kopecký a kolektiv
Základy dopravní telematiky (5. díl)
Fundamentals of Transport and Traffic Telematics
Die Grundlagen der Verkehrstelematik
Основы транспортной телематики 

Vyšlo nové číslo Vědeckotechnického sborníku ČD    

Číslo 2/2012   
(späť na zoznam)

Generální ředitel AŽD Praha, s.r.o. Ing. Zdeněk Chrdle, MBA: „Nejdůležitější jsou moderní systémy pro zabezbezpečení jízdy vlaků“ 
Ing. Zdeněk Chrdle, MBA, General Manager, AŽD Praha s. r. o.: "Most Important are the Modern Train Control Systems"
Generaldirektor AŽD Praha, GmbH Ing. Zdeněk Chrdle, MBA: "Wichtigste sind die modernen Zugbeeinflussungssysteme"
Генеральный директор AŽD Прага, ооо, Инж. Зденек Хрдле, MBA: „Самыми важными являются современные системы для обеспечения езды поездов“

 Danuše Marusičová, Přemysl Šolc, Jan Lutrýn
Centrum technické normalizace ACRI se představuje a informuje           
The Centre for Technical Standardisation ACRI Introduces Itself and Informs
Das Zentrum des technischen Normalisierung ACRI stellt sich vor und informiert
Центр технической нормализации ACRI представляет себя и информирует

EU aktualizovala černou listinu leteckých dopravců   

 Petr Hloušek, Karel Beneš, Jiří Konečný
Problematika proudového limitu ohrožujících vlivů pro kolejové obvody              
Problems Concerning Current Limit of the Impacts Endangering the Track Circuits
Die Problematik des Stromgrenzwertes für die Gefährdungseinflüsse auf die Gleisstromkreise
Проблематика проводного лимита угрожающих влияний на рельсовые цепи

 Hranice na Moravě a Frýdek-Místek spojí nová linka „ČD BUS“                

Pavel Krýže, René Amcha, Ľubomír Sadloň
Analýza propustnosti traťových kolejí, porovnání analytických a simulačních metod         
Analysis of the Open Line Track Capacity, a Comparison of Analytic and Simulation Methods
Die Analyse der Streckengleiskapazität, Vergleich der analytischen und Simulationsverfahren
Aнализ пропускной способности рельсовой колеи, сравнение аналитических и симуляционных методов

Vídeň a Břeclav by měly být propojeny vodní cestou  

Radim Sýkora
Elektrická jednotka řady 675 pro Ukrajinu      
Electric Motor Unit Class 675 for Ukraine
Der elektrische Triebzug BR 675 für die Ukraine
Электропоезд серии 675 для Украины

Vladivoj Výkruta
Námraza na železničním trakčním vedení      
Icing on the Railway Contact Line System
Vereisen an Fahrleitungen
Обледенение на железнодорожной тяговой сети

Vladimír Verzich
Napěťové a proudové poměry na kolejích při jízdě vlaků na elektrizovaných tratích            
Voltage and Current Conditions in the Tracks at the Train Passage on the Electrified Lines
Spannungs- und Stromverhältnisse im Gleis bei den Zugfahrten auf der elektrifizierten Strecken
Взаимодействие напряжения и токов на рельсах во время езды поездов по электрифицированным путям

František Kopecký a kolektiv
Základy dopravní telematiky (6. díl)
Fundamentals of Transport and Traffic Telematics (6th part)
Die Grundlagen der Verkehrstelematik (6. Teil)
Основы транспортной телематики (6-ая часть)

Brněnský Motosalon se letos zaměřil na vyšší bezpečnost a ekologii     

Číslo 3/2012   
(späť na zoznam)

Bohuslav Stečínský
Interoperabilita subsystému Infrastruktura
Interoperability of the Subsystem Infrastructure
Interoperabilität des Subsystems Infrastruktur
Интероперспособность подсистемы Инфраструктура

Jan Hlaváček
Železniční hluk z pohledu interoperability
Railway Noise from the Interoperability Point of View
Bahnlärm aus der Sicht der Interoperabilität
Железнодорожный шум с точки зрения интероперспособности

Miroslav Hartmann
Odtavovací stykové svařování kolejnic svařovací soupravou KSM 005
na dvoucestném vozidle DAF FX 95 Welderliner
Flash-butt Rail Welding with Welding Machine KSM 005 on the Road/rail Vehicle DAF FX 95 Welderliner
Abbrenstumpfschweissen mit der Schienenschweissmaschine KSM 005 auf dem Zweiwegefahrzeug DAF FX 95 Welderliner
Оплавление рельсов стыковой сваркой с помощью сварочного комплекта KSM 005 на двухходовом средстве DAF FX 95 Welderliner

 XV. Medzinárodná konferencia "VRT"

Modernizácia železničných tratí

 Alois Kotrba
Řídicí vozy v provozu ČD, a.s.
Driving Trailers in ČD, a.s. Operation
Steuerwagen im Betrieb der Tschechischen Bahnen, AG
Вагоны управления в эксплуатации ЧД, А.О.

Tomáš Čvančara
Spolehlivost řídicích kontrolérů
Realibility of Control Levers
Zuverlässigkeit der Ansteuerhebel
Надёжность управляющих контроллеров

Milan Mikšík.
Účinnosť recyklácie materiálu koľajového lôžka v rámci modernizácie
Effectivity of Ballast Recycling within Line Modernisation
Wirksamkeit des Schotterbett-Recycling im Rahmen der Modernisierung
Эффективность рецикла материала балластного ложе в рамках модернизации

 Miroslav Krsek
Praha–Beroun, nové železniční spojení
Praha–Beroun, a New Rail Connection
Praha–Beroun, die Neue Bahnverbindung
Пpaгa–Бepoyн, новая железнодорожная связь

Štěpán Klapka, Jiří Šonka
Klíčové hospodářství v železniční zabezpečovací technice
Key Management in Railway Signalling
Schlüsselwirtschaft in Eisenbahnsicherungstechnik
Ключевое хозяйство в железнодорожной защитной технике

Číslo 4/2012   
(späť na zoznam)

Generální ředitel VUZ
Ing. Jaroslav Grim, Ph.D.:
„Kvalitní a moderní infrastruktura – prostředek ke zmírnění ekonomické krize“
VUZ Director General: "Quality and Modern Infrastructure – Means for Easement of Economic Crisis"
Tschechischen Generaldirektor VUZ:
„Hochwertige und moderne Infrastruktur – das Mittel zur Mäßigung der Wirtschaftskrise“
Генеральный директор VUZ: „Качественная и современная инфраструктура как средство для уменьшения экономического кризиса“

České dráhy představují Regio Shark
Czech Railways are Regio Shark
Tschechische Bahnen sind Regio Shark
Чешские железные дороги представляют RegioShark

Zdeněk Hřebíček, Hana Krejčiříková, Martin Lidmila
Kontinuální monitoring únosnosti pražcového podloží železničních tratí
Continuous Monitoring of Railway Trackbed Bearing Capacity
Kontinuierliche Kontrolle der Tragfähigkeit der Schwellenunterbettung
Постоянный мониторинг несущей способности шпального основания железнодорожных путей

Mezinárodní studie prokázala ekologické výhody vlaků

Radim Brejcha, Josef Bulíček, Vlastislav Mojžíš
Řešení kapacity dopravní infrastruktury a rozsahu dopravy s podporou dopravního modelování
Solving of the Interaction between Railway Infrastructure Capacity and Extent of Traffic Operation Supported by Transport Modelling
Lösung der Interaktion zwischen Bahninfrastrukturkapazität und Verkehrsumfang unterstützt durch Verkehrsmodellierung
Решение емкости транспортной инфраструктуры и объема транспорта с поддержкой транспортного моделирования

 Josef Krejčíř
Výběr frekventovaných zkratek používaných v železničním oboru a v oborech s ním souvisejících
Selection of Frequent Abbreviations used in the Railway Industry and in the Connected Fields of Activities
Auswahl von frequentierten Abkürzungen im Eisenbahnwesen und in den zusammenhängenden Fachgebieten
Выбор фреквентативных сокращений, применяемых в железнодорожной сфере и в родственных областях

Vladivoj Výkruta
Jednofázová trakční soustava 25 kV
Single-phase Traction System AC 25 kV
Einphasentraktionssystem 25 kV
Однофазная тяговая система 25 кВ

František Kopecký a kolektiv
Základy dopravní telematiky (8. díl)
Fundamentals of Transport and Traffic Telematics (8th part)
Die Grundlagen der Verkehrstelematik (8. Teil)
Основы транспортной телематики (8-ая часть)

 Vyšlo nové číslo Vědeckotechnického sborníku ČD


Číslo 5/2012   
(späť na zoznam)

Ředitel Centra dopravního výzkumu, v.v.i., prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., MBA: „Naše znalosti Vaším zdrojem“
CDV Director: "Our Knowledge – Your Source" Direktor CDV: „Unsere Kenntnisse – Ihre Quelle“
Директор CDV: „Наши знания являются вашим источником“

Zuzana Strnadová
První část praktické zkoušky z dovedností žadatele o řidičské oprávnění pro skupinu A jako možnost snížení dopravní nehodovosti řidičů motocyklů – začátečníků
First Part of Practical Skill Tests of the Group A Driving Licence Applicants as a Possibility of the Traffic Accident Rate Decrease with Motorcycle Drivers – Beginners
Erster Teil der praktischen Prüfung des Führerscheinbewerbers für die Gruppe A als eine Möglichkeit zur Senkung der Verkehrsunfallhäufigkeit bei den Motorradfahrern – Anfängern
Первая часть практического экзамена на водительские права группы А как возможность снижения транспортной аварийности начинающих мотоциклистов

Alois Kotrba, Petr Fiala, Martin Elstner
Současný provoz železničních osobních vozů v depu kolejových vozidel Brno
Actual Operation of Railway Coaches in Railway Vehicle Depot Brno
Derzeitiger Betrieb von Reisewagen im Bahnbetriebswerk Brno
Современная эксплуатация железнодорожных пассажирских вагонов в депо рельсовых средств транспорта города Брно

Jaroslav Vašíček
Využití soudobých technických zařízení na podvozcích kolejových vozidel ve vztahu k bezpečnosti provozu a zátěži životního prostředí
Use of Contemporaneous Technical Equipment on the Railway Vehicle Bogies in Relation to the Traffic Security and Environmental Loading
Ausnützung der zeitgenössischen technischen Einrichtungen an den Bahnfahrzeugfahrgestellen in Beziehung zur Betriebssicherheit und Umweltbelästigung
Использование современного технического оборудования на тележках рельсовых транспортных средств по отношению к безопасности эксплуатации и нагрузке на окружающую среду

 Otto Plášek, Dana Křížová, Miroslava Hruzíková
Nové evropské normy pro betonové pražce
New European Standards on Concrete Sleepers
Neue Europäische Standarten für Betonschwellen
Новые европейские нормы для бетонных шпал

Ivo Hruban, Tatiana Molková
Zpoždění vlaků z hlediska současných možností modelování dopravního provozu
Train Delay from the Point of View of Contemporaneous Possibilities of Traffic Modelling
Zugverspätung aus dem Gesichtspunkt der zeitgenössischen Möglichkeiten der Verkehrsmodellierung
Опаздание поездов с точки зрения современных возможностей симуляции транспортной эксплуатации

Vladivoj Výkruta
Jednofázová trakční soustava 25 kV
Single-phase Traction System AC 25 kV
Einphasentraktionssystem 25 kV
Однофазная тяговая система 25 кВ

František Kopecký a kolektiv
Základy dopravní telematiky (9. díl)
Fundamentals of Transport and Traffic Telematics (9th part)
Die Grundlagen der Verkehrstelematik (9. Teil)
Основы транспортной телематики (9-ая часть)

Číslo 6/2012    
(späť na zoznam)

Danuše Marusičová, Přemysl Šolc, Martin Vlček, Jan Lutrýn
Centrum technické normalizace ACRI informuje         
Information from the Centre for Technical Standardisation ACRI
Das Zentrum der technischen Normalisierung ACRI informiert
Центр технической нормализации ACRI информирует

Ocenění za významné zásluhy pro ing. Mojmíra Krejčiříka        

Otto Plášek, Dana Křížová, Miroslava Hruzíková
Nové evropské normy pro betonové pražce  
New European Standards on Concrete Sleepers
Neue Europäische Standarten für die Betonschwellen
Новые европейские нормы для бетонных шпал

Jaroslav Smutný, Luboš Pazdera, Ivan Vukušič, Vladimír Tomandl
Metodika měření dynamických účinků v srdcovkové části výhybek         
Methodology for Measurement of Dynamic Efforts in Crossing Panel of the Turnout
Die Methodik der Messung von dynamischer Beanspruchung im Herzstückteil einer Weiche
Методика измерения динамических воздействий в крестовинах стрелочных переводов

Robert Číhal
Projekt „Přejezdy“ po druhém roce řešení    
Project „Level Crossings“ after Second Year of Solving
Das Projekt „Bahnübergänge” nach dem zweiten Jahr der Lösung
Проект „Переезды“ после двух годов применения

XVIII. medzinárodný seminár „Traťové stroje v teórii a v praxi – SETRAS 2012“    

Martina Sieber
Socioekonomická hodnocení a problém s vybranými proměnnými modelu – hluk              
Socioeconomic Assessments and Problem with Selected Variables of the Model – Noise
Sozioökonomische Bewertungen und das Problem mit ausgewählten Variablen des Modells – Lärm
Социально-экономическая оценка и проблема с некоторыми переменными модели – шум

Vladivoj Výkruta
Jednofázová trakční soustava 25 kV              
Single-phase Traction System AC 25 kV
Das Einphasentraktionssystem 25 KV
Однофазная тяговая система 25 кВ

František Kopecký a kolektiv
Základy dopravní telematiky (9. díl)
Fundamentals of Transport and Traffic Telematics (9th part)
Die Grundlagen der Verkehrstelematik (9. Teil)
Основы транспортной телематики (9-ая часть)

 

Obsah ročníka 2011 (ročník 19)

Jednotlivé čísla: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Číslo 1/2011 
(späť na zoznam)

Gustav Slamečka
Významné posilování dopravní infrastruktury
Significant Strengthening of the Transport Infrastructure
Bedeutende Stärkung der Verkehrsinfrastruktur
Значимая поддержка транспортной инфраструктуры

Zdeněk Jeřábek, Radka Sobotková, Tomislav Kantůrek
Současné trendy v oblasti vývoje technologie pro údržbu a opravy železničních tratí
Contemporary Trends in Development of Technology for Maintenance and Repairs of Railway Tracks
Heutige Trends auf dem Gebiet der Streckeninstadshaltungsarbeiten
Современные тренды в области развития технологии для ухода и ремонта транспортных путей

Roman Hrbáč, Václav Kolář, Vladimír Kašík, Rudolf Bláha
Vývoj nového řešení snímače počítače náprav pro detekci kolejových vozidel pro rychlosti do 300 km/h
Development of the new Axle Counter Sensor for Rail Vehicle Detection at Speeds up to 300 km/h
Entwicklung des neuen Achsenzählerf ühler zur Bahnfahrzeugdetektion bei der Geschwindigkeit bis 300 km/h
Разработка нового датчика для счетника осей колесной пары для детектирования рельсовых средств

транспорта для скоростей до 300 км/час

 České dráhy představily návrh nové budovy ve stanici Karlovy Vary 

Jaroslav Smutný, Vladimír Tomandl, Ivan Vukušič
Snižování hluku od železniční dopravy aplikací kolových akustických absorbérů
Railway Noise Decrease by Application of Wheel Acoustic Absorbers
Senkung des Bahnlärms durch Verwendung von akustischen Radschalldämpfern
Понижение шума на железнодорожном транспорте при применении аппликации колесных аккустических абсорберов 

Václav Kolář, Roman Hrbáč, Rudolf Bláha
Vývoj modernizovaného měřicího pracoviště pro zabezpečovací relé
Development of the Modernised Measuring Work Place for Safety Relays
Entwicklung der modernisierten Meßstelle für die Sicherungsrelais
Развитие модернизированного измерительного поста для аварийного реле

Alžbeta Pultznerová, Libor Ižvolt
Navrhovanie modernizácie železničných tratí z hľadiska zníženia hlukových emisií
Design of Railway Line Modernisation with Regard to the Decrease of Noise Emission
Planung von Streckenmodernisierung aus dem Sichtpunkt der Schallemissionen
Предложение модернизации железнодорожных путей с точки зрения понижения аккустических эмиссий

Vladimír Verzich
Nový typ návěstních žárovek s vysokou životností u Švýcarských spolkových železnic (SBB)
New Type of Long-life Signal Bulbs at Swiss Federal Railway (SBB)
Neuer Typ der Signalglühlampen mit langer Betriebsdauer bei den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB)
Новый тип сигнальных ламп с высокой продолжительностью службы у Швейцарских федеративных железных дорог (SBB)

Jiří Konečný
Nové funkce a vlastnosti počítače náprav PNS-03
New Functions and Properties of the Axle Counter PNS-03
Neue Funktionen und Eigenschaften des Achsenzählers PNS-03
Новые функции и качества счетника ось колесной пары PNS-03

Číslo 2/2011 
(späť na zoznam)

Časopis NŽT vykročil novým směrem František Kopecký: „Železnice je součástí konkrétních dopravních systémů“
The Magazine NŽT Comes Out in New Direction or „The Railway as a Part of the Particular Transport Systems“
Das Magazin NŽT losmarschiert in neuer Richtung oder „Die Eisenbahn als Bestandteil konkreter Verkehrssysteme“
Газета NŽT шагнула в новое направление или „Железная дорога как составная часть конкретных транспортных систем“

František Kopecký, Arnošt Matlafus
Ekonomika regionální železniční dopravy
Economics of the Regional Railway Transport
Ökonomie des regionalen Bahnverkehrs
Экономика регионального железнодорожного транспорта

Radek Dobiáš, Pavel Bukač, Jan Konarski, Karel Mlnařík, Libor Votoček
Digitalizace kolejových obvodů umožňuje zvýšení odolnosti proti rušení
Track Circuit Digitalisation Enables to Increase the Interference Resistance
Digitalisierung der Gleisstromkreise ermöglicht die Erhöhung der Störungswiderstandsfähigkeit
Оцифровка рельсовых цепей позволяет повышение устойчивости к нaрушенияm

Hana Krejčiříková
Zkušenosti s dilatačními zařízeními na dlouhých mostech
Experiences with the Expansion Switches on Long Bridges
Erfahrungen mit Schienenauszügen auf langen Brücken
Опыт с упpaвительным пpибopoм на длинных мостах

Marek Smolka, Josef Zbořil
Řešení problematiky zpružnění ve výhybkách
Increase of Switch and Crossing Elasticity
Elastizitätserhöhung in Weichen
Проблематика повышения упругости в стрелочных переводах

Robert Číhal
Evidence přejezdů na drahách mimo správu SŽDC, s.o.
Recording of the Level Crossings outside SŽDC, s.o.
Administration Evidenz der Bahnübergänge auf den Bahnen außerhalb der SŽDC, s.o. Verwaltung
Эвиденция переездов на дорогах исключая управления SŽDC, s.o.

Zdeněk Jeřábek, Radka Sobotková, Tomislav Kantůrek
Současné trendy v oblasti vývoje technologie pro údržbu a opravy železničních tratí (dokončení)
Contemporary Trends in Development of Technology for Maintenance and Repairs of Railway Tracks
Heutige Trends auf dem Gebiet der Streckeninstandhaltung
Современные тренды в области развития технологии для содержания и ремонта железнодорожных путей

Číslo 3/2011 
(späť na zoznam)   

Bohuslav Stečínský
Interoperabilita subsystému Infrastruktura
Interoperability of the Subsystem Infrastructure
Interoperabilität des Subsystems Infrastruktur
Интероперспособность подсистемы Инфраструктура

Jan Hlaváček
Železniční hluk z pohledu interoperability
Railway Noise from the Interoperability Point of View
Bahnlärm aus der Sicht der Interoperabilität
Железнодорожный шум с точки зрения интероперспособности

Miroslav Hartmann
Odtavovací stykové svařování kolejnic svařovací soupravou KSM 005 na dvoucestném vozidle DAF FX 95 Welderliner
Flash-butt Rail Welding with Welding Machine KSM 005 on the Road/rail Vehicle DAF FX 95 Welderliner
Abbrenstumpfschweissen mit der Schienenschweissmaschine KSM 005 auf dem Zweiwegefahrzeug DAF FX 95 Welderliner
Оплавление рельсов стыковой сваркой с помощью сварочного комплекта KSM 005 на двухходовом средстве DAF FX 95 Welderliner

XV. Medzinárodná konferencia "VRT"
Modernizácia železničných tratí

Alois Kotrba
Řídicí vozy v provozu ČD, a.s.
Driving Trailers in ČD, a.s. Operation
Steuerwagen im Betrieb der Tschechischen Bahnen, AG
Вагоны управления в эксплуатации ЧД, А.О.

Tomáš Čvančara
Spolehlivost řídicích kontrolérů
Realibility of Control Levers
Zuverlässigkeit der Ansteuerhebel
Надёжность управляющих контроллеров

Milan Mikšík.
Účinnosť recyklácie materiálu koľajového lôžka v rámci modernizácie
Effectivity of Ballast Recycling within Line Modernisation
Wirksamkeit des Schotterbett-Recycling im Rahmen der Modernisierung
Эффективность рецикла материала балластного ложе в рамках модернизации

Miroslav Krsek
Praha–Beroun, nové železniční spojení
Praha–Beroun, a New Rail Connection
Praha–Beroun, die Neue Bahnverbindung
Пpaгa–Бepoyн, Новые железнодорожная связь

Štěpán Klapka, Jiří Šonka
Klíčové hospodářství v železniční zabezpečovací technice
Key Management in Railway Signalling
Schlüsselwirtschaft in Eisenbahnsicherungstechnik
Ключевое хозяйство в железнодорожной защитной технике

Číslo 4/2011 
(späť na zoznam)   

Mojmír Krejčiřík
Nová cesta, nový směr

Zdeněk Bahenský, Jaromír Široký
Progresivní horizontální technologie překládky
mezi silniční a železniční dopravou s podporou telematiky
Progressive Processes of Horizontal Transhipment between Road and Rail Transport Supported by Telematics
Progressive Technologien der horizontalen Umladung zwischen Strassen- und Schienentransport mit der telematischen Unterstützung
Прогрессивная горизонтальная технология перекладки между дорожным и железнодорожным транспортом с поддержкой телематики

Zdeněk Hřebíček
Výzkum možností optimální alokace finančních prostředků na opravy a údržbu železniční dopravní cesty
se zohledněním jejího aktuálního technického stavu
Research of the Optimum Allocation of Financial Means to the Railway Infrastructure Repairs and Maintenance with Regard to its Actual Technical Condition
Forschung der Optimalen Allokation der Finanzmittel für die Wartung und Unterhaltung  der Eisenbahninfrastruktur mit Berücksichtigung ihres aktuellen Zustands
Исследование возможностей оптимальной аллокации финансовых средств на ремонт и уход за железной дорогой с учетом ее актуального технического состояния

Martin Lidmila
Popílkový stabilizát – nový materiál v pražcovém podloží
Fly-ash-based Stabilizer – A New Material in the Trackbed
Flugaschen-Stabilisierungsstoff – ein neues Material für den Eisenbahnunterbau
Золовой стабилизатор – новый материал в шпальном основании

František Kopecký a kolektiv
Základy dopravní telematiky (2. díl)
Fundamentals of Transport and Traffic Telematics
Die Grundlagen der Verkehrstelematik
Основы транспортной телематики

Josef Krejčíř
Největší metro na světě je v Šanghaji (2. díl)
The World´s Largest Metro is in Shanghai
Die größte U-Bahn der Welt ist in Shanghai
Самое большое метро в мире находится в Шанхае

Co přináší Vědeckotechnický sborník Českých drah

Číslo 5/2011 
(späť na zoznam)   

Karel Hodík
IT řešení pro železniční logistiku
IT Concept for a Rail Logistics
IT Lösung für die Eisenbahnlogistik
Информационные технологии в сфере железнодорожной логистики

Libor Ižvolt, Zuzana Gocálová, Janka Šestáková
K modernizácii železničných tratí na území Slovenskej republiky
Progressive Processes of Horizontal Transhipment between Road and Rail Transport Supported by Telematics
Progressive Technologien der horizontalen Umladung zwischen Strassen- und Schienentransport
mit der telematischen Unterstützung
О модернизации железнодорожных путей на территории Словакии

Lubomír Macháček
Evidence ztráty šuntu na staniční koleji – zkušenosti z ověřovacích provozů     
Loss of Shunt Registration – Experience from the Trial Operation
Erfassung des Shuntverlusts – Erfahrungen aus dem Versuchsbetrieb
Регистрация потерь шунта на станционной колеи – опыт испытательной эксплуатации

Josef Paleček, Vítězslav Stýskala, Petr Mičulka, Václav Kolář
Spolupráce trakční a energetické soustavy – šíření napěťové nesymetrie ve vedení 110 kV   
AC electric railways influence on energy power system – spread of voltage unbalance on energy lines
Zusammenwirken des Traktions- und Stromsystems – Verbreitung der Spannungsasymmetrie in der 110 kV Leitung
Взаимодействие тягового и энергетического состава – распространение асимметрии напряжения в проводе 110 кв

Jiří Konečný
Perspektivní kolejové obvody s EFCP 
Perspective Track Circuits with EFCP
Perspektivische Gleisstromkreise mit EFCP
Перспективные рельсовые цепи с EFCP

František Kopecký a kolektiv
Základy dopravní telematiky (3. díl)      
Fundamentals of Transport and Traffic Telematics
Die Grundlagen der Verkehrstelematik
Основы транспортной телематики

Josef Krejčíř
Největší metro na světě je v Šanghaji (dokončení)         
The World´s Largest Metro is in Shanghai
Die größte U-Bahn der Welt ist in Shanghai
Самое большое метро в мире находится в Шанхае

Číslo 6/2011 
(späť na zoznam)   

Petr Kozel
Časová koordinace spojů veřejné hromadné dopravy na úsecích dopravní sítě
Time Coordination of the Public Transport Services on the Transport Network Sections
Die Zeitkoordinierung der Verbindungen des öffentlichen Personenverkehrs auf den Verkehrsnetzabschnitten
Временная координация движения общественного транспорта на участках транспортной сети

Martina Sieber
Socioekonomické hodnocení a problém s vybranými proměnnými modelu – půda
Socio-economic Evaluation and a Problem with Selected Variables of the Model – Land
Die sozio-wirtschaftliche Bewertung und Problem mit den ausgewählten Variablen des Modells – Land
Социоэкономическая оценка и проблема с избранными переменными моделями - земля

Vladimír Verzich
Zvýšení ochrany elektronických stavědel proti účinkům blesků na elektrizovaných tratích
Increase of Electronic Interlocking Lightning Protection on Electrified Lines
Erhöhung des Schutzes der elektronischen Stellwerke gegen Blitzschlag auf den elektrifizierten Strecken
Повышение защиты электронных постов от последствий ударов молнии в электрифицированные пути

Alois Kotrba
Současný provoz pískovacího zařízení hnacích vozidel KOVA-03D
Contemporary Operation of the Locomotive Sand Distributor KOVA-03D
Derzeitiger Betrieb des Lokomotivsandstreuers KOVA-03D
Coвременное использование пескоструйного аппарата у колесных транспортных средств KOVA-03D

Tomáš Krčma
Trolejové vedení s přívodní kolejnicí ve Svojšínském tunelu
Conductor Rail Contact System in Svojšín Tunnel
Stromschienensystem in Svojšín Tunnel
Контактная сеть с контактным рельсом в Свойшинском туннеле

XX. medzinárodná konferencia
„Súčasné problémy v koľajových vozidlách – PRORAIL 2011“

František Kopecký a kolektiv
Základy dopravní telematiky (4. díl)
Fundamentals of Transport and Traffic Telematics
Die Grundlagen der Verkehrstelematik
Основы транспортной телематики

 

Obsah ročníka 2010 (ročník 18)

Jednotlivé čísla: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Číslo 1/2010 
(späť na zoznam)

Petr Kubát, Štěpán Klapka
Klíčové hospodářství v železniční zabezpečovací technice  
Key Management in Railway Interlocking Systems
Schlüsselmanagement in Bahnsicherungstechnik
Ключевой менеджмент в железнодорожной технике безопасности

Aleš Janota, Jana Šebelová
Súčasný stav a perspektívy železničných priecestí  
Present State and Perspectives of Level Crossings
Derzeitiger Stand und die Perspektiven der Bahnkreuzungen
Современное состояние и перспектива железнодорожных переездов

Vlastislav Mojžíš, Josef Bulíček
Interakce rozsahu dopravního provozu a dopravní infrastruktury na železnici
Interaction of Transport Operation and Infrastructure Extent on a Railway
Interaktion des Verkehrsbetriebs und Infrastruktursumfangs auf der Eisenbahn
Взаимодействие объёма перевозок и инфраструктуры транспорта на железной дороге

Vladivoj Výkruta
Vedení zpětného trakčního proudu
Traction Return Current Flow
Führung des Traktionsrückstroms
Проведение обратного тягового тока

Tatranské elektrické železnice po pěti letech od ničivé vichřice
Tatra Electric Railways Five Years after Destructive Windstorm
Tatra Elektrische Bahnen fünf Jahren nach dem zerstörenden Sturmwind
Татранская электрифицированная железная дорога через пять лет после разрушительной бури

Vyšlo nové číslo Vědeckotechnického sborníku ČD

Klíčové hospodářství v železniční zabezpečovací technice

Číslo 2/2010 
(späť na zoznam)

Ľubica Vitková
Význam a rozvoj území železničných staníc
Function and Development of Railway Station Premise
Bedeutung und Entwicklung des Bahnhofsgebiets
Значение и развитие территорий железнодорожных станций

Jaroslav Smutný, Pavel Zvěřina, Richard Svoboda, Miroslava Hruzíková, Ivan Vukušič
Měření dynamického chování kolejového roštu s ocelovými pražci tvaru Y
Dynamic Behaviour Measurement of the Track Skeleton with Y-Steel Sleepers
Messung des dynamischen Verhaltens des Gleisrostes mit Y-Stahlschwellen
Измерение динамического поведения рельсовой решётки с металлическими шпалами типа Y

Michal Tesař, Ondřej Jiroušek, Petr Štěpánek
Numerické modelování hodnot elektrické permitivity kolejového lože a možnosti využití výsledků pro správu železničních tratí
Numerical Modelling of Ballast Electric Permitivity and Possible Use of its Results for the Railway Infrastructure Management
Numerische Modellierung von Werten der elektrischen Gleisbettungspermitivität und die mögliche Anwendung der Ergebnisse für die Streckenverwaltung
Численное моделирование величин электрической проницаемости балластa и возможности использования результатов для администрации железнодорожных путей

Zdeněk Hřebíček
Analýza rizik při aplikaci společenské marginální cenové tvorby u PPP projektů v oblasti železniční dopravy
Risk Analysis at Application of Social Marginal Pricing with PPP Projects in Railway Transport
Risikoanalyse bei Applikation der gesellschaftlichen marginalen Preisbildung auf dem Gebiet des Eisenbahntransports
Анализ рисков использования общественного граничного ценообразования y ППП-проектов в области железнодорожного транспорта

Jiří Konečný
Nová metoda měření primárních parametrů elektrického kolejového úseku
New Measurement Method of the Primary Parameters of the Electric Track Section
Das neue Verfahren zum Messen von primären Parametern des elektrischen Gleisabschnitts
Новый метод измерений базовых параметров электрического рельсового звена

Vladivoj Výkruta
Rekonstrukce elektrické železnice Bechyně–Tábor v roce 1938
Upgrading of Electrified Line Bechyně–Tábor in 1938
Umbau der elektrifizierten Bahn Bechyně–Tábor im Jahre 1938
Реконструкция электрифицированного пути Бехыне-Табор (Bechyně–Tábor) в 1938-ом году

Číslo 3/2010 
(späť na zoznam)

Robert Číhal
Popis železniční dopravní cesty metodami směrnice EU INSPIRE
Description of the Railway Infrastructure According to the EU Directive INSPIRE
Beschreibung der Eisenbahninfrastruktur nach der EU Direktive INSPIRE
Описание железнодорожного транспортного пути согласно норме Европейского Союза INSPIRE

Významné životní jubileum doc. Ing. Karla Hlavy, CSc.

Vladimír Verzich
Ochrana železničních elektronických zabezpečovacích zařízení před účinky blesků na neelektrizovaných tratích
Protection of Railway Electronic Signalling Plant against Lightning on Non-electrified Lines
Schutz der elektronischen Bahnsicherungsanlagen gegen Blitz an den nicht elektrifizierten Strecken
Защита железнодорожных электронных аварийных устройств от последствий удара молнией на неэлектрифицированных путях

Bezpečnostní systémy v dopravě
V. Mezinárodní konference – Praha 16. a 17. dubna 2010

Libor Ižvolt, Ján Kardoš
Analýza parametrov geomreží a ich vplyvu na účinnosť a efektívnu aplikáciu v konštrukcii podvalového podložia
Parameters evaluating effect and efficient use of geogrids in sleeper subgrade
Analyse der Parameter von Geogittern und ihres Einflusses auf die Wirksamkeit
und effektive Anwendung in der Konstruktion des Eisenbahnunterbaus
Анализ параметров георешеток и их влияние на эффективное применение в конструкции шпального оcнования

Jaromír Zelenka, Martin Kohout
Možnosti ovlivnění jízdních a vodicích vlastností kolejových vozidel parametry dopravní cesty
Possible Influence of Track Parameters on the Riding and Guiding Properties of Rail Vehicles
Die möglichen Einflüsse der Fahrwegparameter auf die Fahr- und Führungseigenschaften der Schienenfahrzeuge
Влияние параметров транспортного пути на ездовые и ведущие качества рельсовых средств транспорта

Číslo 4/2010 
(späť na zoznam)

Lubomír Macháček
Evidence ztráty šuntu na staniční koleji ve staničním zabezpečovacím zařízení typu ESA 4
Recording of Loss of Shunt in Station Track in the Station Interlocking Plant ESA
Evidenz des Shuntverlustes im Bahnhofsgleis am elektronischen Stellwerk ESA
Учёт потерь шунта на станционном пути в станционном аварийном устройстве типа ESA

XVII. medzinárodný seminár
Traťové stroje v teórii a v praxi – SETRAS 2010“

Robert Číhal
K možnostem vyhodnocování průběhu nadmořské výšky tratí integrovaném informačním systému o železniční dopravní cestě
Possibilities of the Evaluation of the Track Profile above Sea Level in the Railway Infrastructure Integrated Information System
Zur Möglichkeiten der Auswertung des Streckenverlaufs über dem Meeresspiegel im integrierten Informationssystem über die Eisenbahninfrastruktur
Возможности оценки высоты прохода над уровнем моря в интегрированной информационной системе железнодорожного транспортного пути

Mezinárodní veletrh drážní techniky, výrobků a služeb pro potřeby železniční a městské kolejové dopravy
Czech Raildays 2010

Alois Kotrba
Zkušenosti z provozu vozidel řady 854
Experience from the Class 854 Motor Coach Operation
Erfahrungen aus dem Betrieb der Triebwagen BR 854
Опыт с эксплуатацией транспортных средств ряда 854

Pavel Skládaný
Měření světelně-technických vlastností světel výstražníků přejezdového zabezpečovacího zařízení
Measurement of Visibility of Level Crossing Road Warning Signal Lamps
Messungen von lichttechnischen Eigenschaften der Straßenwarnsignalleuchten der Wegübergangssicherungsanlagen
Измерение светотехнических качеств светов красных светофорных фонарей переездного аварийного устройсва

Našli jsme na internetu

Vladivoj Výkruta
Z historie elektrizace pražského uzlu
From the History of the Prague Railway Junction Electrification
Aus der Geschichte der Elektrifizierung des Prager Bahnknotens
Из истории электризации пражского узля

Číslo 5/2010 
(späť na zoznam)

Zdeněk Hřebíček
Výzkum systémového prostředí pro optimální alokaci finančních prostředků na opravy a údržbu železniční dopravní cesty
Research of System Environment for an Optimum Finance Allocation to the Rail Infrastructure Repairs and Maintenance
Forschung der Systemumgebung für eine optimale Allokation der Finanzmittel für die Instandhaltung und Erhaltung der Eisenbahninfrastruktur
Исследование системной среды для оптимального выделения финансовых средств на ремонт и уход за железнодорожным транспортным путём

Projekce a vzdělávání v oboru zabezpečovací a sdělovací techniky v dopravě – to je Signal projekt

Pavol Beňo, Juraj Cyprian
Vplyv lomu sklonu nivelety koľaje na návrh trakčného vedenia
Impact of Change in Gradient of the Track on Overhead Contact Line Design
Einfluss des Neigungswechsels auf den Fahrleitungsentwurf
Влияние излома наклона проектной линии пyти на проект тяговой сети

Gerd Lippmann, Jindřich Kašpar
Vedení zpětného trakčního proudu Část 2. – Použití autotransformátorového systému napájení elektrizovaných tratí v podmínkách České republiky
Traction Return Current Flow, Part 2. – Application of Autotransformer Feeding System on Electrified Lines in Czech Republic
Führung des Traktionsrückstroms, Teil 2. – Verwendung vom Autotransformatorsystem der elektrifizierten Strecken in Tschechischen Republik
Ведение обратного тягового тока 2-ая часть – применение автотрансформаторной системы питания электрифицированных путей в Чешской республикe

Michael Lata, Jaroslav Čáp, Petr Voltr
Simulace adhezních podmínek pohonu kola synchronním motorem na zkušebním zařízení
Simulation of Adhesion Conditions of Synchronous Motor Wheel Drive on a Test Stand
Simulierung der Adhesionsbedingungen des Synchronmotorradantriebs an einer Versuchsanlage
Моделирование сцепныx условий привода колеса при помощи синхронного двигателя на испытальном устройстве

Lenka Štulíková, Lucie Habásková
Monitoring akustických hladin při použití absorbérů hluku na železniční trati Kolín–Lysá nad Labem
Monitoring of Acoustic Levels in a Track with Rail Dampers on the line Kolín–Lysá nad Labem
Geräuschpegelüberwachung im Gleis mit Schienenschalldämpfern auf der Strecke Kolín–Lysá nad Labem
Мониторинг звуковых уровней при применении звукопоглотителей на железнодорожном пути Колин–Лыса над Лабем

Vladivoj Výkruta
Z historie elektrizace pražského uzlu
From the History of the Prague Railway Junction Electrification
Aus der Geschichte der Elektrifizierung des Prager Bahnknotens
Из истории электризации пражского узля

Číslo 6/2010 
(späť na zoznam)

Jan Zvěřina, Hana Krejčiříková, Martin Lidmila
Laboratorní zkoušky upevnění používaných na regionálních tratích v ČR
Laboratory Tests of the Rail Fastenings Used on the Czech Regional Lines
Die Laborversuche der auf der tschechischen Regionalstrecken verwendeten Schienenbefestigungen
Лабораторные испытания укреплений, применяемых на региональных путях в Чешской республике

Výpravní budova v Bojkovicích v novém

Leopold Hudeček, Eva Ožanová, Jan Kramný
Enviromentální aspekt tramvajových tratí
Environmental Aspects of Tramway Tracks
Umweltaspekte der Straßenbahnstrecken
Влияние трамвайных путей на окружающую среду

Otto Plášek, Jaroslav Smutný, Richard Svoboda, Miroslava Hruzíková
Konstrukce tramvajové jízdní dráhy s opatřeními proti šíření hluku a vibrací
Tramway Trackform Featuring Measures against Noise and Vibration Propagation
Die Bauarten der Straßenbahnfahrbahn mit Maßnahmen gegen Schall- und Vibrationsausbreitung
Конструкция трамвайного пути с мерами по защите от шума и вибрации

Vyšlo nové číslo Vědeckotechnického sborníku ČD

Miroslav Hartmann, Pavel Hůja
Zkušenosti s frézováním kolejnic prováděným dvoucestným strojem Linsinger SF02W-FS
Experience from Rail Milling with Road-Rail Machine Linsinger SF02W-FS
Erfahrungen aus dem Schienenfräsen mit der Zweiwegemaschine Linsinger SF02W-FS
Фрезировка рельсов с помощью двухпутевой машины Linsinger SF02W-FS

Alois Kotrba, Jaroslav Vašíček
Současný stav pískovacího zařízení v kolejové dopravě (tramvajová doprava)
Present State of the Sanding Equipment in Rail Transport (Tramways)
Derzeitiger Zustand der Sandstreuanlagen im Schienenverkehr (Straßenbahnen)
Современные пескоструйные аппараты в рельсовом транспорте (трамвайный транспорт)

Vladivoj Výkruta
Z historie elektrizace pražského uzlu
From the History of the Prague Railway Junction Electrification
Aus der Geschichte der Elektrifizierung des Prager Bahnknotens
Из истории электризации пражского узля

 

Obsah ročníka 2009 (ročník 17)

Jednotlivé čísla: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Číslo 1/2009 
(späť na zoznam)

Stanislav Zářecký
Moderní způsoby automatizace třídícího procesu na spádovištích
Modern Methods of Classification Process Automation on Hump Yards
Moderne Verfahren der Automatisierung des Rangierprozesses an Ablaufbergen
Современные способы автоматизации сортирующего процесса на сортировочных горках

Ladislav Cengel
Vrchné trolejové vedenie s prúdovou koľajnicou
Overhead Conductor Rail system
Stromschienen system
Bерхняя контактная сеть с токовым рельсом

Dušan Teichmann
O několika modifikacích matematického modelu přidělování vozidel linkám v městské hromadné dopravě
On some Modifications of the Mathematic Model for Vehicle Allocation to the Urban Mass Transport Services
Über einige Modifikationen des mathematischen Modells der Zuteilung von Fahrzeugen den Linien des Stadtmassenverkehrs
O нескольких модификациях математической модели раcпределения транспортых средств линиям в городском oбщecтвeнном транспорте

 Alois Kotrba, Jaroslav Vašíček
Nové pískovací zařízení na hnacích vozidlech typu KOVA-03D
New Sand Distributors on Driving Vehicles Type KOVA-03D
Die neue Sandstreuvorrichtung für die Triebfahrzeuge Typ KOVA-03D
Новый пескоструйный аппарат на тяговых подвижных составах типа KOVA-03D

Tomáš Krčma, Michal Satori, Vladivoj Výkruta
Ochrana trakčního vedení a zařízení z něj napájených před přepětím – část II
Overvoltage Protection of Contact Line System and Supplied Equipment – Part II
Überspannungschutz der Fahrleitung und der daraus gespeisten Anlagen – Teil II
Защита тяговой сети и оборудования питаемого из неё от перенапряжения – часть II

Josef Krejčíř
Vznik londýnského metra, jeho technické řešení a postupný rozvoj (2. část – dokončení)
History of London Underground, its Design and Development (Part 2)
Entstehung der U-Bahn in London, ihre technische Lösung und Entwicklung (2. Teil)
Возникновение лондонского метро, его техническое решение и постепенное развитие (2-ая часть)

Číslo 2/2009 
(späť na zoznam)

Asociace železničního průmyslu (ACRI) se stává jedním z Center technické normalizace
Association of Railway Industry (ACRI) becomes a Technical Standardization Center
Eisenbahnindustrieverband (ACRI) ist eine technische Normalisierungsstelle geworden
Ассоциация железнодорожной промышленности (ACRI) становится одним
из Центров технической нормализации

Přehodnotí Evropa plán obnovy?
Will Europe Re-evaluate the Renewal Plan?
Wird Europa den Umbauplan überprüfen?
Переcмотрит ли Европа план обновления?

Jitka Hamplová
Řídicí vozy v provozu Českých drah
Driving Trailers Operated by the Czech Railways
Die Steuerwagen im Betrieb der Tschechischen Bahnen
Вагоны управления в эксплуатации Чешских дорог

Tomáš Krčma, Michal Satori, Vladivoj Výkruta
Ochrana trakčního vedení a zařízení z něj napájených před přepětím – část 3
Overvoltage Protection of Contact Line System and Supplied Equipment – Part III
Überspannungschutz der Fahrleitung und der daraus gespeisten Anlagen – Teil III
Защита тяговой сети и оборудования питаемого из неё от перенапряжения – часть III

Robert Číhal
Možnosti a informační souvislosti standardizovaného popisu soukromých drah v integrovaném informačním systému o železniční dopravní cestě (IS ŽDC) v ČR
Possibilities and Information Connexions of the Standardized Description of Private Railways within the Integrated Information Systém of the Railway Infrastructure (IS ŽDC) in Czech Republic
Möglichkeiten und Informationszusammenhänge der standardisierten Beschreibung der Privatbahnen im Rahmen des integrierten Informationssystems über die Eisenbahnfahrwege (IS ŽDC) in der Tschechischen Republik
Возможности и информационная взаимосвязь стандартизированного описания частных дорог в интегрированной информационной системе железнодорожных путей (IS ЋDC) в Чехии.

Vladivoj Výkruta
Kombinované železniční a silniční spojení Dánska a Švédska přes úžinu Øresund
Combined Road/Railway Connection between Denmark and Sweden over Øresund
Kombinierte Eisenbahn- und Strassenverbindung zwischen Dänemark und Schweden über Øresund
Комбинированная железнодорожная и автодорожная связь между Данией и Швецией через пролив Øresund

Číslo 3/2009 
(späť na zoznam)

Mojmír Nejezchleb
Inovace vybraného sortimentu výrobků společnosti ŽPSV pro železniční infrastrukturu
Innovation of Selected Product Assortment of the Company ŽPSV for the Railway Infrastructure
Erneuerung des ausgewählten Sortiments der Erzeugnisse der Gesellschaft ŽPSV für die Eisenbahninfrastruktur
Инновативные решения в избранном сортименте продуктов общества ŽPSV для железнодорожной инфраструктуры

XIX. konference s mezinárodní účastí Současné problémy v kolejových vozidlech 2009
XIX. Conference with International Participation „Current Problems of Railway Vehicles 2009“
XIX. Konferenz mit internationaler Teilnahme „Gegenwärtige Probleme der Schienenfahrzeuge 2009“
XIX. Международная конференция Современные проблемы рельсовых средств передвижения 2009

Robert Číhal
Možnosti a informační souvislosti standardizovaného popisu železničních přejezdů v IS veřejné správy
Feasibilities and Information Connexions of the Standardised Description of Level Crossings in the Public Administration Information System
Möglichkeiten und Informationszusammenhänge der standardisierten Beschreibung von Bahnübergängen im Informationssystem der öffentlichen Verwaltung
Возможности и информационная взаимосвязь в стандартизированном описании железнодорожных переездов в государственном управлении (IS)

XVI. medzinárodný seminár
Traťové stroje v teórii a v praxi – SETRAS 2009

Eva Schmidová, Jiří Riegel, Petr Mohyla
Poškozování brzdových kotoučů KOVIS při použití brzdového obložení Becorit B 36
Damage of Brake Discs KOVIS at the Use of Brake Lining Becorit B 36
Beschädigungen der Bremsscheiben KOVIS bei Verwendung des Brembsbelags Becorit B 36
Повреждение тормозных дисков KOVIS при применении тормозной накладки Becorit B 36

Vladivoj Výkruta
Kombinované železniční a silniční spojení Dánska a Švédska přes úžinu Øresund
Combined Road/Railway Connection between Denmark and Sweden over Øresund
Kombinierte Eisenbahn und Strassenverbindung zwischen Dänemark und Schweden über Øresund
Комбинированная железнодорожная и автодорожная связь между Данией и Швецией
через пролив Øresund

Josef Krejčíř, Pavel Špaček
Traťové informační body
Track Information Points
Streckeninformationspunkte
Путевые информационные точки

Číslo 4/2009 
(späť na zoznam)

Ivan Komínek
Možnosti a podmienky aplikácie rôznych úrovní ETCS pre rýchlosti do 200 km/h v podmienkach ŽSR
Opportunities and conditions of application of different ETCS levels for speeds up to 200 km/h in conditions of Slovak Railways
Möglichkeiten und Bedingungen der Anwendung verschiedener ETCS-Ebenen für die Geschwindigkeiten bis 200 Km/St bei ŽSR
Возможности и условия применения разных уровней ETCS для скоростей до 200 км/час в условиях Железных дорог Словакии (ЖДС)

 Mezinárodní stavební veletrhy – BRNO 2009

 Josef Krejčíř, Pavel Špaček
Traťové informační body
Track Information Points
Streckeninformationspunkte
Путевые информационные точки

Miroslav Hartmann, Ivan Dimitrov
Svařování kolejnic a zřizování bezstykové koleje technologií odtavovacího stykového svařování
Rail Welding and Installing of CWR Using Flash Butt Welding“
Schienenschweissen und Herstellung des lückenlosen Gleises bei Anwendung von Abbrenstumpfschweissverfahren
Сварка рельсов и yкладка бесстыкового рельса при применении технологии стыковой сварки

Michael Lata, Jaroslav Čáp
Kolizní bezpečnost v konstrukci hnacích kolejových vozidel
Collision Safety in the Construction of the Driving Railway Vehicles
Kollisionsfahrsicherheit in der Konstruktion von Schienentriebfahrzeugen
Предупреждение столкновений в конструкции тяговыx подвижныx cocmaвoв

Jaroslav Brodský, Jiří Říha
Nové způsoby pohonů nízkopodlažních tramvají
New Low-floor Tramcar Drives
Neue Antriebe für Niederflurstrassenbahnwagen
Новые способы привода низкопольных трамваев

Jan Matouš
Korozní průzkumy na koridorových tratích 30
Corrosion Survey on Corridor Lines
Korrosionsuntersuchung an Korridorstrecken
Исследования коррозии коридорных путей

Vývoj vysokorychlostních výhybek v DT – Výhybkárna a strojírna, a.s., Prostějov

Číslo 5/2009 
(späť na zoznam)

Lukáš Týfa
Vysokorychlostní železniční tratě a Česká republika
High-speed Lines and the Czech Republic
Hochgeschwindigkeitsstrecken und die Tschechische Republik
Сверхскоростные железнодорожые пути и Чешская республика

Ján Špánik
Návrh modernizácie železničnej trate Zlatovce–Trenčianska Teplá
Project of Zlatovce–Trenčianska Teplá Railway Line Modernisation
Modernisierungsentwurf der Bahnstrecke Zlatovce–Trenčianska Teplá
Проект модернизации железнодорожного пути Златовце–Тренчиянска Тепла (Zlatovce–Trenčianska Teplá)

Pavel Škrdlík
Opatření k minimalizaci vzniku a rozvoje skluzových vln v obloucích o malých poloměrech
Measures for Minimizing of Rise and Development of Long-pitch Rail Corrugation in Small-radius Curves
Massnahmen zur Verminderung der Entstehung und Entwicklung von Schleuderwellen in Bogen mit kleinem Halbmesser
Меры по минимизации возникновения и развития волн скольжения в кpивых малoгo радиусa

Mezinárodní železniční konference IT10.rail
– Významná rozhraní v železničním provozu a plánování
(Mastering Interfaces in Railway Operation and Planning)

Jan Hlaváček
Hluková referenční kolej a měření hluku podle TSI
Noise Reference Track and Noise Measurement in Accordance with TSI
Lärmreferenzgleis und Lärmmessung nach TSI
Шумовой cопоcтaвимый рельс и измерение шума на основе TSI

Výzva ke spolupráci na řešení projektu KASSETTS

Josef Schrötter, Stanislav Srb
Jednoduché a účinné odstraňování brzdového písku z kolejnic
Simple and Effective Removal of Braking Sand from the Rais
Einfache und wirksame Entfernung des Bremssands von Schienen
Простое и эффективное устранение тормозного песка с рельсов

Redakční rada NŽT jednala ve Výzkumném Ústavu Železničním ve Velimi

Ohlédnutí za desetiletím existence Nadačního fondu Jana Pernera a Institutu Jana Pernera, o.p.s.
Looking Back at Ten Years of Jan Perner Foundation Fund and Jan Perner Institute, o. p. s.
Rückblick auf Zehn Jahre der Bestehung des Jan Perner Stiftungsfonds und Jan Perner Institut, o. p. s.
Ретроспективный взгляд на десятилетие существования Фонда Яна Пернера и Института Яна Пернера, o.p.s.

Mezinárodní strojírenský veletrh BRNO 2009
— AŽD Praha získala Výroční cenu ACRI
— Nové dopravní prostředky pro železnici

XIX. konference s mezinárodní účastí
Současné problémy v kolejových vozidlech 2009

K obsahu 27. čísla Vědeckotechnického sborníku ČD

Číslo 6/2009 
(späť na zoznam)

Telematika a KPM CONSULT, a.s.
• Druhá polovina roku 2009 ve znamení telematiky
• Konference Telematika pro regionální dopravu 2009

Bohuslav Dohnalík, Ivan Bartoš
Implementácia ERTMS v podmienkach ŽSR
Implementation of ERTMS in ŽSR Conditions
Einführung von ERTMS in ŽSR Bedingungen
Реализация ERTMS в условиях Словацких железных дорог (СЖД)

 Karel Stoll
Přehled rušivých vlivů kolejových vozidel na zabezpečovací zařízení
Outline of Disturbing Effects of Rail Vehicles on Signalling Plant
Überblick von Störeinflüssen der Schienenfahrzeuge auf die Sicherungsanlagen
Анализ негативного влияния рельсового транспорта на устройства безопасности

Jaromír Zelenka
Jízdní a vodicí vlastnosti dvounápravových dieselelektrických lokomotiv CZ LOKO
Riding and Steering Properties of Two-Axle Dieselelectric Locomotives of CZ LOKO, a.s.
Fahr- und Steuerungseigenschaften der zweiachsigen dieselelektrischen Lokomotivek von CZ LOKO, AG
Ездовые характеристики двухосных дизель-электровозов АО CZ LOKO

Robert Číhal
Návrh nové metodiky standardizovaného popisu  železniční dopravní cesty pro potřeby informačních systémů veřejné správy
Proposal for New Methodology of Standardized Description of the Railway Infrastructure for the Needs of the Public Administration Information Systems
Entwurf der neuen Methodik der standardisierten Beschreibung des Eisenbahnfahrwegs für die Zwecke der Informationssysteme der öffentlichen Verwaltung
Предложение новой методики стандартизированного описания железнодорожного транспортного пути для нужд информационных систем публичной администрации

Obsah ročníka 2008 (ročník 16)

Jednotlivé čísla: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Číslo 1/2008 
(späť na zoznam)

František Kopecký, Miroslav Svítek
Systémové parametry v dopravní telematice
Performance Parameters in Transport Telematics
Systemparameter in Verkehrstelematik
Системные параметры в транспортной телематике

Vladivoj Výkruta
Trakční vedení pro vysoké rychlosti
Overhead Contact Equipment for High Speeds
Fahrleitung für hohe Geschwindigkeiten
Тяговая сеть для высоких скоростей

Alois Kotrba
Mazání okolků v současném provozu drážních kolejových vozidel
Flange Lubrication in Present Rail Vehicle Operation
Spurkranzschmierung im derzeitigen Betrieb der Schienenfahrzeuge
Смазка реборд при современном обслуживании ходового рельсового подвижного состава

Jaroslav Novák, Ondřej Černý, Jiří Šimánek
Uplatnění synchronních motorů s permanentními magnety v kolejových vozidlech – část I.
Application of Synchronous Motors with Permanent Magnets in Rail Vehicles (Part I)
Anwendung von Synchronmotoren mit permanenten Magneten in Schienenfahrzeugen (Teil I)
Применение синхронных двигателей с постоянными магнитами в рельсовых подвижных составах (часть I)

Petr Hloušek
Bezpečnost moderních železničních zabezpečovacích systémů
Safety of Modern Railway Signalling Systems
Sicherheit von modernen Eisenbahnsicherungsanlagen
Безопасность современных железнодорожных аварийных систем

Číslo 2/2008 
(späť na zoznam)

Milan Sedlák
Nejrychlejší lokomotivy světa propagují EURO 2008
World Fastest Locos Promote EURO 2008
Die schnellsten Lokomotiven der Welt propagieren EURO 2008
Самые скоростные электровозы мира рекламируют ЕВРО 2008

Miloslav Věžník, František Kopecký
Celoživotní vzdělávání a profesní příprava v oboru teleinformatiky, telematiky a dopravní telematiky
All-life Education and Professional Training in Teleinformatic, Telematic and Transportation Telematic
Lebenslängliche Fortbildung und professionelle Erziehung im Fachgebiet Teleinformatik, Telematik und Verkehrstelematik
Образование на протяжении всей жизни и профессиональная подготовка в области телеинформатики, телематики и транспортной телематики

Petr Zobal
Modernizace trati Praha–Kladno, s připojením na letiště Ruzyně,
I. etapa
Modernisation of the Praha–Kladno Line Including Ruzyně Airport Connetion, Stage I
Modernisierung der Strecke Praha–Kladno mit Anknüpfung des Flughafens Ruzyně, I. Etappe
Модернизация трассы Прага–Кладно с присоединением аэропорта Рузыне, I-ый этап

Ivan Jakl
Mobilní rádiový terminál FXM20
Mobile Radio Terminal FXM20
Mobiles Funkterminal FXM20
Мобильный радиотерминал FXM20

Workshop Zel-GNSS 2008
– Zariadenie na zisťovaní polohy vlakov

Pozvánka na 3. ročník odborné konference
Telematika pro regionální dopravu
Motto: Propojení vědy a praxe

16. medzinárodné sympózium
EURNEX – Žel 2008

Martin Holý, René Rothmeier
Skúsenosti pri budovaní železničného spodku v úseku žst. Šenkvice
Experience Gained by Construction of Track Substructure in the Station Šenkvice
Erfahrungen mit der Herstellung des Unterbaus im Bf Šenkvice
Опыт со строительством нижнего строения пути в дистанции Шенквице

Číslo 3/2008 
(späť na zoznam)

KPM CONSULT v obrazech
The Company KPM-CONSULT in Pictures
Die Gesellschaft KPM-CONSULT in Bildern
Общество KPM CONSULT в картинках

Lubomír Malínek, Patrik Sieber, Martina Kršková
Stínové ceny externalit v oblasti dopravy  
Shadow Prices of Externalities in Transportation
Schattenpreise von Externalitäten im Verkehrswesen
Теневые цены внешних факторов в области транспорта

 Jaroslav Čáp, Michael Lata
Lokomotiva Taurus ES 64 U4 – pohled na moderní konstrukci pojezdu  
Loco Taurus ES 64 U4 – Look at the Modern Running Gear
Lok Taurus ES 64 U4 – Blick auf das moderne Laufwerk
Электровоз Таурус ES 64 U4 – современная конструкция ходовой части

Lokomotivy Taurus propagují sport – UEFA EURO 2008

Radek Čech, Edvard Březina
Vliv interoperability na rozvoj železničního systému
Influence of Interoperability on the Railway System Development
Einfluss der Interoperabilität auf die Entwicklung des Bahnsystems
Влияние интероперативности на развитие железнодорожной системы

Pozvánka na Czech Raildays

Radoslav Molák, Petr Kapoun
Břeclav, přestupní terminál integrovaného dopravního systému
Břeclav, Integrated Transportation System Interchange Terminus
Břeclav, das Umsteigterminal des integrierten Verkehrssystems
Бржецлав – пересадочный терминал интегрированной транспортной системы

Stavební veletrhy Brno                                                                                          

Jaroslav Novák, Ondřej Černý, Jiří Šimánek
Uplatnění synchronních motorů s permanentními magnety v kolejových vozidlech – část II.
Application of Synchronous Motors with Permanent Magnets in Rail Vehicles (Part II)
Anwendung von Synchronmotoren mit permanenten Magneten in Schienenfahrzeugen (Teil II)
Применение синхронных двигателей с постоянными магнитами в рельсовых подвижных составах (часть II)

 Pavel Schrott
Optimalizace trati st. hr. SR–Mosty u Jablunkova–Bystřice nad Olší – část I
Optimisation Planning of the Corridor Railway Line Slovak Border–Mosty u Jablunkova –Bystřice nad Olší (Part I)
Optimierungsvorbereitung für die Korridorstrecke Slowakische Grenze–Mosty u Jablunkova –Bystřice nad Olší (Teil I)
Подготовка оптимизации коридорной трассы Государственная граница СР–Мосты у Яблункова–Быстржице н.О. (Mosty u Jablunkova–Bystřice nad Olší) (часть I)

Číslo 4/2008 
(späť na zoznam)

Telematika pro regionální dopravu 2008
Telematics for Regional Transport 2008
Telematik für regionalen Verkehr 2008
Teлeматикa для peгионaльного транcпopтa 2008

Daniel Filip
Ústí nad Orlicí–Choceň, nová trať, územně technická studie (ÚTS)
New Railway Line Ústí nad Orlicí–Choceň, General Planning Study
Neubaustrecke Ústí nad Orlicí–Choceň, Landplanungstudie
Новое сообщение Усти н. О.–Хоцень (Ústí nad Orlicí–Choceň),
территориальное техническое исследование

Pavel Schrott
Optimalizace trati st. hr. SR–Mosty u Jablunkova–Bystřice nad Olší – část ll.
Optimisation Planning of the Corridor Railway Line Slovak Border–Mosty u Jablunkova Bystřice nad Olší (Part II)
Optimierungsvorbereitung für die Korridorstrecke Slowakische Grenze–Mosty u Jablunkova Bystřice nad Olší (Teil II)
Подготовка оптимизации коридорной трассы Государственная граница СР–Мосты Яблункова–Быстржице н.О. (Mosty u Jablunkova–Bystřice nad Olší) (часть II)

Eva Schmidtová, Jan Kout
Mechanizmy degradace jízdních ploch kol elektrických vozů

Část II. – Poškození iniciované kumulativním plastickým přetvořením
Mechanics of the Electric Car Wheel Tread Surface Degradation
Part II. – Damage due to Cummulative Plastic Deformation
Die Mechanismen der Radlaufflächenverschlechterung bei den elektrischen Wagen
Teil II. Beschädigungen verursachten durch die kummulative plastische Verformung
Механизмы деградации ходовой поверхности колёс электровозов
Часть II. – Повреждение, причиненное пластичной кумулятивной деформацией

Jiří Pejša, Ondřej Trešl, Pavol Ondovčák
Tramvajová trať s pevnou jízdní dráhou
Tram Slab Track
Die feste Fahrbahn für die Strassenbahnen
Трамвайный путь на основе неподвижного дорожного полотна

Josef Paleček, Petr Kačor, Martin Marek, Petr Orság
Vyšetřování magnetických polí v okolí tratí elektrizovaných střídavou trakční proudovou soustavou 25 kV; 50 Hz
Research of Magnetic Fields in AC 25 kV; 50 Hz
Electric Railways Vicinity Untersuchung von magnetischen Feldern in der Umgebung AC elektrischen Bahnen 25 kV; 50 Hz
Исследование магнитных полей вблизи путей электрифицированных тяговыми сетями с переменным током 25 kV; 50 Hz

Jan Famfulík, Radek Krzyžanek
Určení parametrů spolehlivosti návěstního světla na bázi LED
Specification of Reliability Parameters for LED-based Signal Lamp
Bestimmung der Verlässlichkeitsparameter des LED-Signallichts
Определение параметров надёжности сигнального освещения на базе LED

Jubilejný XV. medzinárodný seminár Traťové stroje v teórii a v praxi – SETRAS 2008

Téma NŽT č 5/2008: Digitalizace kolejových obvodů

Číslo 5/2008 
(späť na zoznam)

Výzkumný Ústav Železniční tři roky akciovou společností
Three Years of Railway Research Institute as Joint Stock Company
Drei Jahre des Eisenbahnforschungsinstituts als Aktiengesellschaft
Научно-исследовательский Железнодорожный институт три года акционерным обществом

50. ročník MSV Brno

Moderní dopravní technika

Lokomotiva ŠKODA 109E zahájila zkušební provoz
Loco ŠKODA 109E at the Start of Trial Operation
Lok ŠKODA 109E begann die Versuchsfahrten
Локомотив Škoda 109E вступил в испытательную эксплуатацию

Radek Dobiáš, Antonín Faran, Josef Schrötter, Stanislav Srb
Digitalizace kolejových obvodů
Digitalization of Track Circuits
Digitalisierung von Gleisstromkreisen
Дискретизация рельсовых цепей

Za prof. Ing. Jiřím Zahradníkom, CSc.

Robert Číhal

pojmu „železniční trať“ v informačním systému železniční dopravy ČR
The Term „Railway Track“ in the Railway Information System of Czech Republic
Der Begriff „Eisenbahnstrecke“ im Eisenbahninformationssystem der Tschechischen Republik
понятию „железнодорожный путь“ в информационной системе железнодорожного транспорта ЧР

 Otto Plášek, Miroslava Hruzíková, Richard Svoboda
Návrh zkušebního úseku s výhybkou na betonových pražcích pružnou ložnou plochou
Design of Test Track Section with a Turnout on Concrete Bearers with Elastic Bottom Surface
Entwurf des Versuchsabschnitts mit der Weiche auf Betonschwellen mit elastischer Schwellensohle
Предложение пробной дистанции со стрелкой на бетонных шпалах гибкой нижной площадью

 Jiří Mikeš
Rekonstrukce železničního mostu přes Labe v Nymburce zabezpečení podjezdné výšky 5,25 m
Reconstruction of Railway Bridge over Labe in Nymburk – Provision of Headroom 5,25 m
Umbau der Eisenbahnbrücke über die Elbe in Nymburk Gewährleistung der lichten Höhe 5,25 m
Реконструкция железнодорожного моста через Лабу в Нымбурге обеспечение подъездной высоты 5,25 м

Josef Krejčíř
Vznik londýnského metra, jeho technické řešení a postupný rozvoj (1. část)
History of London Underground, its Design and Development (Part 1)
Entstehung der U-Bahn in London, ihre technische Lösung und Entwicklung (1. Teil)
Возникновение лондонского метро, его техническое решение постепенное развитие (I-ая часть)

Číslo 6/2008 
(späť na zoznam)

Zelená linka přispěje k lepší spolupráci AŽD Praha a Federace strojvůdců České republiky
Green Line Helps to Better Cooperation between AŽD Praha and Federation of Engine Drivers
Die grüne Linie soll der besseren Zusammenarbeit zwischen AŽD Praha und Lokführerfederation beitragen
Зелёная линия внесет свой вклад в улучшение сотрудничества между AЋD Прага Федерацией машинистов Чешской республики

VUZ na veletrhu InnoTrans 2008
VUZ at InnoTrans 2008
VUZ auf InnoTrans 2008
VUZ на ярмарке InnoTrans 2008

František Kopecký, Arnošt Matlafus
Železniční přejezd v dopravním systému ČR
Level Crossing in the Czech Traffic System
Bahnübergang im Verkehrssystem der Tschechischen Republik
Железнодорожный переезд в транспортной системе Чешской республики

Vladimír Verzich
Ochrana vnějších prvků zabezpečovacího zařízení proti účinkům blesků (vazba na soustavu trakčního vedení)
Lightning Protection of External Parts of Safety and Signalling Installation (in Connection with Overhead Contact Line System)
Blitzschutz von Aussenteilen der Bahnsicherungsanlagen (im Zusammenhang mit der Fahrleitung)
Защита внешних элементов предохранительного устройства против молнии (соединение с сетью электропитания)

Tomáš Krčma, Michal Satori, Vladivoj Výkruta
Ochrana trakčního vedení a zařízení z něj napájených před přepětím – část 1
Overvoltage Protection of Contact Line System and Supplied Equipment – Part I
Überspannungschutz der Fahrleitung und der daraus gespeisten Anlagen – Teil 1
Защита тяговой сети и оборудования питаемого из неё от перенапряжения – часть 1

Jaroslav Brodský, Jaroslav Čáp
Konstrukční provedení ložiskování tlapových motorů
Bearing Design of Nose Suspended Motors
Bauarten der Tatzlagermotorlagerung
Конструкционное проведение установки моторно-осевых двигателей

Josef Krejčíř
Vznik londýnského metra, jeho technické řešení a postupný rozvoj (2. část)
History of London Underground, its Design and Development (Part 2)
Entstehung der U-Bahn in London, ihre technische Lösung und Entwicklung (2. Teil)
Возникновение лондонского метро, его техническое решение постепенное развитие (II-ая часть)

InnoTrans ve fotografii

Obsah ročníka 2007 (ročník 15)

Jednotlivé čísla: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Číslo 1/2007 
(späť na zoznam)

Aleš Janota, Jiří Zahradník, Karol Rástočný
Posuzování a technologie bezpečnějších evropských železničních přejezdů představení projektu „SELCAT“
Assessment and Technology of Safer European Level Crossings Presentation of the „SELCAT“
Project Beurteilung und Technologie der sicheren Europäischen Bahnübergänge Vorstellung des Projekts „SELCAT“
Обсуждение и технология более безопасных европейских железнодорожных переездов ознакомление с проектом „SELKAT“

Martin Marek, Petr Kačor, Josef Paleček
Magnetické pole v okolí kolejnice
Magnetic Field in the Rail Vicinity
Magnetische Felder in der Schienenumgebung
Магнитное поле в области колеи

Eva Panulinová, Ondrej Turis
História a súčasnosť električkových tratí v Košiciach
Tramway Lines in Košice in the Past and at Present
Die Geschichte und Gegenwart der Strassenbahnstrecken in Košice
История и современность тpaмвайных путей в городе Кошице

Robert Masár
Bezpečnostné požiadavky na prenosné stroje a vozíky na účely výstavby a údržby koľajových dráh
Safety Requirements on Portable Track Machines and Trolleys
Sicherheitsanforderungen auf die tragbare Bahnbaumaschienen und Bahnwagen
Требования безопасности к переносным машинам вагонеткам с целью построения и ухода за рельсовыми путями

Arnošt Dudek
Řízení železničního provozu na dopravní cestě, dálkové ovládání a kontrola
Traffic Control on the Railway Infrastructure, Remote Control and Checking
Betriebsleitung an der Bahninfrastruktur, Fernbedienung und Kontrolle
Управление железнодорожной эксплуатацией на транспортном пути, дистанционное управление и контроль

Zajímavosti z kolejové dopravy
Česko-anglický a anglicko-český slovník „železniční dopravní cesty“

Číslo 2/2007 
(späť na zoznam)

KPM CONSULT, a.s., člen SDT a Network of National ITS Associations, pořádá 2. ročník odborné konference
TELEMATIKA pro regionální dopravu 2007
TELEMATICS for Regional Transport 2007
TELEMATIK für den regionalen Verkehr 2007
ТЕЛЕМАТИКА для регионального транспорта 2007

 XVIII. medzinárodná konferencia Súčasné problémy v koľajových vozidlách PRORAIL 2007

 Jaroslav Čáp, Karel Sellner
Technické a ekonomické aspekty výkonných elektrických lokomotiv pro dopravu typu Cargo
Technical and Economical Aspects of Heavy-duty Electric Locos for Cargo-type Services
Technische und wirtschaftliche Aspekte der Hochleistungs-Elloks für Cargo-Verkehr
Технические и экономические аспекты производительных электровозов для транспорта типа Саrgo

Radek Kottner, Vladislav Laš
Numerická simulace chování pryžových segmentů odpružených kol
Numerical Simulation of Behaviour of the Sprung Wheel Rubber Segments
Numerische Nachbildung des Verhaltens von Gummisegmenten der abgefederten Räder
Числовая симуляция поведения резиновых сегментов подрессоренных колёс

Radka Sobotková, Aleš Suchánek, Jaroslav Vlasák
Pokládka ocelových pražců „Y“ na tramvajové trati Liberec – Jablonec nad Nisou
Laying of Steel Y-Sleepers on the Tramway Line Liberec – Jablonec nad Nisou
Verlegen von Y-Stahlschwellen auf der Strassenbahnstrecke Liberec – Jablonec nad Nisou
Укладка металлических шпал типа „Y“ на трамвайном пути Либерец –Яблонец н.Н.

Bohumil Culek st., Jiří Malinský, Bohumil Culek ml.
Výzkum na testovacím zařízení železničních kol
Research on the Rail Wheel Testing Installation
Forschung an der Radversuchsanlage
Исследования на тестирующем оборудовании железнодорожных колёс

Václav Kraus, Josef Lopaur, Michal Ranš
Optimalizace jízdního profilu kola tramvajového vozu
Optimisation of the Tramcar Wheel Tread Profile
Optimierung des Strassenbahnwagen-Laufflächenprofils
Оптимизация проездного профиля колеса трамвайного вагона

15. medzinárodné sympózium Metódy, opatrenia a technológie na dosiahnutie vyššej konkurencieschopnosti železničnej dopravy v Európe EURNEX-Žel 2007

Číslo 3/2007 
(späť na zoznam)

Bohuslav Stečínský
Interoperabilita subsystému Infrastruktura
Interoperability of the Subsystem Infrastructure
Interoperabilität des Subsystems Infrastruktur
Интероперспособность подсистемы Инфраструктура

Jan Hlaváček
Železniční hluk z pohledu interoperability
Railway Noise from the Interoperability Point of View
Bahnlärm aus der Sicht der Interoperabilität
Железнодорожный шум с точки зрения интероперспособности

Miroslav Hartmann
Odtavovací stykové svařování kolejnic svařovací soupravou KSM 005 na dvoucestném vozidle DAF FX 95 Welderliner
Flash-butt Rail Welding with Welding Machine KSM 005 on the Road/rail Vehicle DAF FX 95 Welderliner
Abbrenstumpfschweissen mit der Schienenschweissmaschine KSM 005
auf dem Zweiwegefahrzeug DAF FX 95 Welderliner
Оплавление рельсов стыковой сваркой с помощью сварочного комплекта KSM 005 на двухходовом средстве DAF FX 95 Welderliner

XV. Medzinárodná konferencia "VRT"
Modernizácia železničných tratí

 Alois Kotrba
Řídicí vozy v provozu ČD, a.s.
Driving Trailers in ČD, a.s. Operation
Steuerwagen im Betrieb der Tschechischen Bahnen, AG
Вагоны управления в эксплуатации ЧД, А.О.

Tomáš Čvančara
Spolehlivost řídicích kontrolérů
Realibility of Control Levers
Zuverlässigkeit der Ansteuerhebel
Надёжность управляющих контроллеров

Milan Mikšík.
Účinnosť recyklácie materiálu koľajového lôžka v rámci modernizácie
Effectivity of Ballast Recycling within Line Modernisation
Wirksamkeit des Schotterbett-Recycling im Rahmen der Modernisierung
Эффективность рецикла материала балластного ложе в рамках модернизации

Miroslav Krsek
Praha–Beroun, nové železniční spojení
Praha–Beroun, a New Rail Connection
Praha–Beroun, die Neue Bahnverbindung
Пpaгa–Бepoyн, Новые железнодорожная связь

Štěpán Klapka, Jiří Šonka
Klíčové hospodářství v železniční zabezpečovací technice
Key Management in Railway Signalling
Schlüsselwirtschaft in Eisenbahnsicherungstechnik
Ключевое хозяйство в железнодорожной защитной технике

Číslo 4/2007 
(späť na zoznam)

2. ročník odborné konference
Telematika pro regionální dopravu 2007  
Telematics for Regional Transport 2007
Telematik für regionalen Verkehr 2007
Teлeматикa для peгионaльного транcпopтa 2007

Danuše Marusičová
Interoperabilita transevropského konvenčního a vysokorychlostního systému
Interoperability of the Transeuropean Conventional and High-speed Systems
Interoperabilität des transeuropäischen konventionellen und Hochgeschwindigkeitssystems
Интероперспособность трансевропейской конвенционной сверхскоростной системы

Zdeněk Hrudka
Interoperabilita evropských elektrických lokomotiv                
Interoperability of the European Electric Locos
Interoperabilität der europäischen elektrischen Lokomotiven
Интероперспособность европейских электровозов

Antonín Faran, Stanislav Srb
Proudová kompatibilita drážních vozidel a kolejových obvodů Správy železniční dopravní cesty, s.o.                                   
Current Compatibility of Railway Vehicles and Track Circuits of the Railway Infrastructure Administration (SŽDC, s.o.)
Die Stromkompatibilität von Schienenfahrzeugen und Gleisstromkreisen der Bahninfrastrukturverwaltung (SŽDC, s.o.)
Токовая совместимость путевых транспортных средств и рельсовых цепей Управления железнодорожного транспортного пути, Г.О.(SŽDC, s.o.)

Josef Kolář
Koncepce nízkopodlažních tramvají a jejich pohonů                                             
Concept of Low-floor Trams and their Drives
Konzept der Niederflur-Strassenbahnwagen und deren Antriebe
Концепция малоэтажного трамвая и его приводов

Vědeckotechnický sborník Českých drah č. 23                                       
Scientifical and Technical Proceedings of Czech Railways No 23
Wissenschaftlichtechnisches Sammelwerk der Tschechischen Bahnen Nr 23
Научно-исследовательский сборник Чешских дорог н. 23

 

Číslo 5/2007 
(späť na zoznam)

Třetí celostátní odborná konference „Moderní zabezpečovací, řídicí a telekomunikační technika na tratích ČR jako součást evropského železničního systému“
Před již tradičním setkáním odborníků a příznivců zabezpečovací a telekomunikační techniky
Before Traditional Meeting of Experts and Friends of Railway Signalling and Telecommunication
Vor dem traditionellen Treffen der Fachleute und Freunde der Bahnsicherungsund Telekommunikationstechnik
Перед уже традиционной встречей экспертов и доброжелателей аварийной и телекоммуникационной техники

Tomáš Krčma
Interoperabilita trakčního vedení
Interoperability of the Overhead Contact Equipment
Fahrleitungsinteroperabilität
Интероперспособность тяговой сети

Seminář „Tratě pro vysoké rychlosti v ČR“
Vlastislav Mojžíš, Josef Bulíček

Železniční síť ČR v kontextu evropského vysokorychlostního systému
Czech Railway Network in Context of European High-speed Systém
Tschechisches Eisenbahnnetz im Zusammenhang
mit Europäischem Hochgeschwindigkeitssystem
Железнодорожная сеть ЧР в контексте европейской сверхскоростной системы

Jaroslav Opava, Vlastislav Mojžíš
Alternativní řešení vysokorychlostního železničního spojení Praha–Brno
Alternative Solution of the High Speed Railway Connection between Prague and Brno
Alternative Lösung der Hochgeschwindigkeitsverbindung Prag–Brünn
Альтернативное решение сверхскоростной железнодорожной связи Прага–Брно

Martin Marek, Jiří Foldyna, Petr Kačor, Josef Paleček
Experimentální vyšetřování rozložení magnetického pole v interiéru tramvajového vozu
Experimental Examination of Magnetic Field Distribution in the Tramcar Interiér
Experimentelle Untersuchung der Verteilung des magnetischen Feldes im Innere des Strassenbahnwagens
Экспериментальное исследование разложения магнитного поля в интерьере трамвая

Eva Schmidová, Jan Kout
Mechanizmy degradace pojezdových ploch kol elektrických vozů, Část I. – Tepelně iniciované poškození
Mechanics of the Electric Car Wheel Tread Surface Degradation, Part I. – Damage due to Temperature Influence
Die Mechanismen der Radlaufflächenverschlechterung bei den elektrischen Šaten, Teil I. – Temperaturverursachte Beschädigungen
Механизмы деградации ходовых площадей колёс электровозов, Цасть первая – Термически инициированное повреждение

Josef Adamec
Vložení, zabezpečení a ověřovací provoz výhybky J60-1:26,5-2500 PHS v žst. Poříčany
Laying, Protection and Trial Operation of the Turnout J60-1:26,5-2500 PHS in the Station Poříčany
Verlegung, Sicherung und Versuchsbetrieb der Weiche J60-1:26,5-2500 PHS im Bahnhof Poříčany
Вставка, обеспечение и верификационная эксплуатация стрелки J60-1:26,5-2500 PHS в железнодорожной станции Поржичаны

(späť na zoznam)

Číslo 6/2007 
(späť na zoznam)

František Kopecký, Jiří Kohl
Komplexní řešení dopravní obslužnosti v regionech využitím dopravní telematiky
Complex Solution of Regional Transport Servicing Using Transport Telematics
Komplexe Lösung der Verkehrsbedienung in Regionen mit Verwendung von Verkehrstelematik
Комплексное решение транспортного обслуживания в регионах использованием транспортной телематики

Zdeněk Hřebíček
Multikriteriální analýza provozních schémat systému REGIOTRAM NISA
Multicriterial Analysis of Operation Schemata of the System REGIOTRAM NISA
Mehrkriterienanalyse der Betriebsschemas des Systems REGIOTRAM NISA
Многокритерийный анализ эксплуатационных схем системы REGIOTRAM NISA

XVIII. medzinárodná konferencia Súčasné problémy v koľajových vozidlách – PRORAIL 2007

Alois Kotrba
Vývoj opotřebení jízdní plochy kol dvojkolí elektrických jednotek ř. 560
Wear Development on Wheel Running Tread of EMU Class 560
Wheelsets Entwicklung des Radlaufflächenverschleisses bei Radsätzen der elektrischen Triebzüge BR 560
Развитие исхода проездной площади колёс колесной пары электрических единиц ряда 560

Pozvanie na 16. medzinárodné sympózium EURNEX – Žel 2008

Bohuslav Stečínský
Bezpečnost dopravy v železničních tunelech
Safety of Operation in Railway Tunnels
Verkehrssicherheit in Eisenbahntunnels
Безопасность транспорта в железнодорожных туннелях

Petr Kačor, Martin Marek, Josef Paleček
Modelování rozložení magnetického pole v interiéru tramvajového vozu
Modelling of Magnetic Field Distribution inside the Tram-car
Modellierung des magnetischen Feldes in Interieur der Strassenbahnwagen
Моделирование разложения магнитного поля в интерьере трамвая

Otto Plášek, Jaroslav Smutný, Richard Svoboda, Miroslava Hruzíková
Analýza tuhosti kolejové jízdní dráhy při dynamickém zatížení
Analysis of railway track stiffness under dynamic loading
Analyse der Fahrbahnsteifigkeit bei dynamischer Belastung
Анализ жёсткости рельсового проездного пути при динамической нагрузке

Ivan Kačo
Koncepcia prepojenia koridoru TEN-T so železničnou sieťou v Bratislave
Concept of the TEN-T Corridor Connection to the Bratislava
Rail Network Konzept der Verbindung des TEN-T Korridors mit Bratislava Bahnnetz
Концепция переключения коридора TEN-T с железнодорожной сетью в Братиславе

 

Obsah ročníka 2006 (ročník 14)

Jednotlivé čísla: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Číslo 1/2006 
(späť na zoznam)

Karel Mora Elektrizace tratí v České republice

Štěpán Křtěnský Realizace hliníkového programu pro konzoly trakčního vedení
Alluminium Programme for Overhead Contact Line Cantilevers
Realisierung des Aluminium-programms für die Fahrleitungs-ausleger
Реализация алюминиевой программы консоль тяговой сети

Hana Krejčiříková, Miroslav Hartmann
Koleje na ocelových pražcích tvaru "Y" – řešení pro tratě s oblouky o malém poloměru a úzkou plání
Steel "Y" Sleeper Track – Solution for Lines with Sharp Curves and Narrow Formation "Y"
Stahlschwellenoberbau – eine Lösung für die Strecken mit engen Bogen und schmalem Planum
Рельсы на металлических шпалах типа „Y“ – решение для путей с кривыми мaлых радиуcoв и узкой равниной

Leoš Horníček, Hana Krejčiříková, Martin Lidmila, Petr Tyc
Výztužná geosyntetika v pražcovém podloží
Reinforcing Geosynthetics in the Track Subgrade
Aussteifende geosynthetische Materiale für den Gleisunterbau
Арматурная геосинтетика в шпальном основании

Seminář „Železniční dopravní cesta“

Martin Lidmila, Adam Petrásek
Aplikace popílkového stabilizátu při sanaci pražcového podloží
Application of the Fly Ash Stabilizer for the Track Substructure Rehabilitation
Anwendung des Flugaschenstabilisierungsmittels für die Unterbausanierung
Аппликация зольного стабилизатора при санации шпального основания

Jindřich Janourek
Rekonstrukce výpravní budovy železniční stanice Choceň
Upgrading of the Station Building in Choceň
Umbau des Aufnahmegebäudes im Bahnhof Choceň
Реконструкция пассажирского здания железнодорожной станции Choceň

Alexander Halimovič
Průjezd železničním uzlem Choceň
Remodelling of the Railway Station Choceň
Durchfahrt durch den Bahnhof Choceň
Проезд железнодорожным узлом Choceň

Památce prof. Ing. Roberta Nejepsy, DrSc.

Otevřena další část spojovací větve I. a II. železničního koridoru

Realistický lokomotivní simulátor u PKP

Nové přepravy na železnici

Obsah ročníku 2005 34

Číslo 2/2006 
(späť na zoznam)

Ohlédnutí za konferencí „Moderní technologie a diagnostika v železniční telekomunikační a zabezpečovací technice“

Telematika pro regionální dopravu 2006

Sněhová kalamita v jižních Čechách
Snow Calamity in South Bohemia
Schneekalamite in Südböhmen
Снежное бедствие в Южной Чехии

Tomáš Kůdela
Využití polymerů ve stavbě železničních vozidel a jejich požárně technické nebezpečí
Use of Polymers in Railway Vehicle Construction and their Fire Risk
Verwendung von Polymeren im Eisenbahnfahrzeugbau und ihre Brandtechnische Gefährlichkeit
Использование полимеров при стройке железнодорожных средств транспорта и их пожарно-техническая опасность

České dráhy zavádějí In-kartu – nový snadnější způsob výhodného cestování

Miroslav Chlumský
Radioblok pro vedlejší tratě
Radio Block for Secondary Lines
Rundfunkblock für die Nebenstrecken
Радиоблок для боковых путей

Czech Raildays 2006

Petr Bauer, Jan Kalivoda
Experimentální výzkum na kladkovém zkušebním stavu ČVUT
Experimental Research on Roller Test Bank of ČVUT
Die experimentelle Forschung auf dem Rollversuchsstand ČVUT
Экспериментальное исследование в блочном пробном состоянии ЧВТУЗ

Robert Číhal, Petr Procházka
Možnosti využití popisu železničních tratí ČR v informačním systému ČD pro potřeby IS krizového řízení v dopravě
Possibilities for Use of Geographical Description of the Czech Railway Network in the Transport Crisis Management Information System
Möglichkeiten der Benützung der geographischen Beschreibung des Tschechischen Bahnnetzes für das Verkehrskrisenmanagement
Возможности использования описаний железнодорожных путей ЧР и ИС ЧД для нужд ИС кризисного менеджмента в транспорте

Daniel Maruniak
Postavenie železničnej dopravy v rámci európskeho dopravného priestoru
Position of the Railway Transport within the European Transport Environment
Die Stellung des Eisenbahnverkehrs im Rahmen des europäischen Verkehrsraums
Позиция железнодорожного транспорта в рамках европейского транспортного пространства

Předsednictvo ACRI v novém složení

Životní jubileum prof. Ing. Petra Tyce, DrSc.

Prof. Ing. Jaroslav Šíba, DrSc. – 80 let

Zemřel Ing. Jan Sellner

Číslo 3/2006 
(späť na zoznam)

Proměna železničního uzlu Brno
Changes of Brno Railway Junction
Veränderung des Brünner Bahnhofsknoten
Перемена железнодорожного узла Брно

Robert Masár
Technická normalizácia v oblasti železníc
Technical Standardisation in Railway Environment
Technische Standardisierung im Eisenbahnwesen
Техническая нормализация в области железных дорог

Petr Heller, Stanislav Hosnedl
Regionální vozidla jako technický systém a jejich hodnocení
Regional Vehicles as a Technical System and their Evaluation
Regionalfahrzeuge als technisches System und ihre Bewertung
Региональные средства транспорта как техническая система и их оценка

XIV. medzinárodný seminár Traťové stroje v teórii a v praxi – SETRAS 2006

Zdeněk Thun
Postavení zabezpečovací a automatizační techniky u evropských železnic a v ČR
The Role of Signalling and Automatisation Technology at European Railways and in Czech Republic
Die Stellung der Sicherungs-und Automatisierungstechnik bei Europäischen Eisenbahnen und in der Tschechischen Republik
Позиция аварийной техники и автоматики у европейских железных дорог и в Чешской республике

Úspěšný seminář „Železniční dopravní cesta 2006“ Zdeněk Hřebíček

Náklady na železniční dopravní cestu
Railway Infrastructure Costs
Die Fahrwegkosten
Планированные расходы железнодорожного транспортного пути

Nádraží v Táboře patří mezi Živá nádraží

Kamil Pipek, Ivan Jakl
Digitální traťový rádiový systém
Digital Radio Line System
Digitales Streckefunksystem
Цифровая рельсовая радиосистема

Prezident jel pendolinem

Prof. Ing. Štěpán Peleňský – významná osobnost praxe a teorie dopravního inženýrství

Číslo 4/2006 
(späť na zoznam)

Telematika pro regionální dopravu 2006
Telematics for Regional Transport 2006
Telematik für den Regionalverkehr 2006
Tелематикa для peигoнальнoгo транспортa 2006

Rudolf Kampf, Tomasz Zawada
Podmínky přístupu a poplatky za železniční dopravní cestu
Access Requirements and Charging of the Railway Infrastructure
Bedingungen für Benützung der Eisenbahninfrastruktur und Nutzungsentgelt
Условия подхода и плата за железнодорожный транспортный путь

Jaroslav Smutný, Jindřich Melcher, Luboš Pazdera
Analýza vlivu vibrací od kolejové dopravy na obytné budovy
Analysis of Effects of Vibrations Produced by Rail Traffic on Dwelling Buildings
Die Analyse des Einflusses der Schienenverkehrsschwingungen auf die Wohngebäude
Анализ влияния вибраций рельсового транспорта на жилые дома

Robert Masár
Železničná doprava a hluk
Railway Transport and Rolling Noise
Eisenbahnverkehr und Rollgeräusch
Железнодорожный транспорт и шум

Leoš Horníček, Hana Krejčiříková, Petr Kučera, Martin Lidmila, Petr Tyc
Změny v navrhování pražcového podloží
The Changes in Trackbed Design
Die Änderungen im Entwerfen der Schwellenunterbettung
Изменения в проектировании шпального основания

Lanová dráha na Ještěd 26

Michael Lata
Simulace přechodových stavů v dynamice pohonu dvojkolí
Simulation of Transition States in the Wheelset Drive Dynamics
Simulation der Übergangszustände in der Radsatzantriebdynamik
Симуляция переходных состояний в динамике привода колёсной пары

Pendolino pojede do Bratislavy jako SC Slovenská strela

Na obálce jsou grafy simulace změny adhezní charakteristiky v čase a ukázka průběhů kořene
Ilustrační fotografie: Martin Bezděčka, PhDr. Libor Poláček, Jan Buchta a archiv KPM CONSULT, a.s.

Číslo 5/2006
(späť na zoznam)

Den s pendolinem Day witht Pendolino Ein Tag mit Pendolino Oдин дeнь c пoeздoм Пeндoлинo

Jiří Suchánek
Železniční telekomunikační technika
Railway Telecommunications
Bahntelekommunikationstechnik
Железнодорожная телекоммуникационная техника

Jaroslav Matuška, Ladislav Kovář
Informační systémy pro osoby s omezenou schopností pohybu orientace v železniční dopravě Information
Systems for Disabled People in Railway Transport
Informationssysteme für behinderte Personen im Eisenbahnverkehr
Информационная система для персон с ограниченной способностью движенияи ориентация в железнодорожном транспорте

Robert Číhal
Přístupy TSI-TAF k popisu lokalit evropské dopravní sítě možnosti jejich realizace v IS železniční dopravy v ČR
Solutions of TSI-TAF for Description of Localities in European Transport Network and Possibilities of their Realization within Railway Information System Czech Republic
TSI-TAF Lösungen für die Beschreibung von Lokalitäten des Europäischen Eisenbahnnetzes und die Möglichkeiten ihrer Realisierung Rahmen des Eisenbahinformationssystems in der ČR
Подходы TSI-TAF – описание регионов европейской транспортной сети возможности их реализации в информационных системах в Чешской республике

Alois Kotrba, Věra Záhorová
Způsob určení vzájemné působnosti vlivů na opotřebení jízdního obrysu kol dvojkolí pomocí metody hledání podstatných stimulů
Estimation of Influences Upon the Wheel Tyre Profile Wear Using Basic Stimuli Search Method
Bestimmung der Einflüsse auf die Radreifenprofilabnützung Verfahren der Suche der grundsätzlichen Stimuli
Способ определения взаимодеятельности влияний на исход проездного контура колёс колёсной пары при помощи метода поиска основательных стимулов

Karel Šotek, Hynek Bachratý, Petr Veselý
Jízdní řády, současnost a nové záměry v železniční dopravě České republice
Timetables – Present State nad New Intentions in Rail Transport in the Czech Republic
Fahrpläne – Gegenwart und neue Vorhaben im Bahnbetrieb der Tschechischen Republik
Расписания рейсов, современность и новые намерения железнодорожном транспорте в Чешской республике

Robert Masár
Skúšanie jazdných vlastností a statické skúšky koľajových vozidiel
Riding Properties Testing and Static Tests of Rail Vehicles
Prüfen von den Fahreigenschaften und die statischen Prüfungen von Schienenfahrzeugen
Испытание на дорожных качествах и статические испытания рельсовых транспортных средствах в Чешской республике

Poslední rozloučení s prof. Ing. dr.h.c. Hynkem Šertlerem, DrSc. 34

Číslo 6/2006
(späť na zoznam)

Rozhovor s členem představenstva a technickým ředitelem VUZ, a.s.
Ing. Jaroslavem Grimem
Výzkumný Ústav Železniční, a.s. a další rozšiřování zkvalitňování služeb Zkušebního centra ve Velimi
Railway Research Institute, a.s. and its Contribution to the Further Extension and Quality Increase of Services at the Test Centre in Velim
Eisenbahnforschungsinstitut AG und seiner Beitrag zur Erweiterung und Qualitätsverbesserung von Dienstleistungen im Versuchzentrum Velim
Научно-исследовательский железнодорожный институт А.О. дальнейшее расширение, и улучшение услуг Испытательного центра в городе Велим

Karel Šotek, Hynek Bachratý, Petr Veselý
Jízdní řády, současnost a nové záměry v železniční dopravě České republice
Timetables – Present State nad New Intentions in Rail Transport in the Czech Republic
Fahrpläne – Gegenwart und neue Vorhaben im Bahnbetrieb der Tschechischen Republik
Расписания рейсов, современность и новые намерения железнодорожном транспорте в Чешской республике

Martin Lidmila, Leoš Horníček, Hana Krejčiříková, Petr Tyc
Problematika měření modulu přetvárnosti u ČD a DB 
Measurement of Deformation Modulus at ČD and DB
Messung von Verformungszahl bei der ČD und DB
Проблематика измерений модуля деформации у ЧД и ДБ

Zajímavosti z kolejové dopravy

Štěpán Křtěnský
Nové prvky trakčního vedení na trati Kadaň–Karlovy Vary
New Elements of the Overhead Line Equipment in the Kadaň–Karlovy Vary Line
Neue Fahrleitungsbestandteile auf der Strecke Kadaň–Karlovy Vary
Новые элементы тяговой связи по пути Кадань–Карловы Вары

Pavel Zvěřina, Radim Wrana
Dynamická diagnostika pražcového podloží
Dynamic Diagnostics of the Trackbed
Die dynamische Diagnostik der Schwellenunterlage
Динамическая диагностика шпального основания

15. medzinárodné sympózium – EURNEX Žel 2007 Metódy opatrenia a technológie na dosiahnutie vyššej konkurencieschopnosti železničnej dopravy v Európe

Vlastimil Polach
Modernizace zabezpečovacího zařízení železničního uzlu Bohumín
Safety and Signalling Plant Modernisation in Railway Junction Bohumín
Modernisierung der Sicherungsanlage des Eisenbahnknotens Bohumín
Модернизация цeнтрализaции железнодорожного узла Богумин

Jaroslav Smutný, Luboš Pazdera, Tomáš Boháč, Martin Šeděnka
Snižování hluku vlakových souprav metra
Noise Reduction of Underground Trains Lärmdämpfung bei U-Bahnzügen
Понижение шума поездных составов в метро

Tři cesty Karla Míška

(späť na zoznam)

Nové železniční trendy

Neue Eisenbahn Trends New Railway Technique Новые железнодoрожные тренды

Obsah ročníka 2005 (ročník 13)

Jednotlivé čísla: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Číslo 1/2005 
(späť na zoznam)

Povídání s Juliem Janebou a Richardem Zárubou na téma
„Nové spojení“ – realizace stavby a výhled do budoucna
„New Connection“ – Construction Progress and Outlook
Die „Neue Verbindung“ – Realisierung des Projekts heute und in Zukunft
„Новое сообщение“– реализация стройки и её перспектива в будущем

Alois Kotrba, Ivan Budín
Modernizované elektrické jednotky řady 560
Upgraded EMUs Class 560
Modernisierte elektrische Triebzüge BR 560
Модернизированные электрические единицы серии 560

Petr Sychrovský
Modernizace diagnostického systému na měřicí drezíně MD 1
Modernisation of the Diagnostic System in the Measuring Trolley MD1
Modernisierung des diagnostichen Systems am Motormesswagen MD1
Модернизация диагностической системы на путеизмерительной дрезине МД1

Zdeněk Hřebíček, Štefan Mayerberger, Tomáš Rozbořil
Diagnostika příčného odporu bezstykové koleje
Diagnostics of the CWR Lateral Resistance
Diagnostik des Querschiebewiderstands im lückenlosen Gleis
Диагностика поперечного сопротивления безстыкoвo пyти

Vladimír Verzich
Náhrada pojistek v elektrických obvodech železniční zabezpečovací techniky jističi s hydraulicko-magnetickým systémem
Use of Magnetohydraulic Circuit Breakers Instead of Fuses in Electric Circuits of Railway Signalling Installations
Ersatz von Sicherungen durch die hydraulisch-magnetischen Schutzschalter in Stromkreisen der Bahnsicherungsanlagen
Обмен предохранителей в электрической цепи железнодорожной обеспечительной техники защитными выключателями с гидравлической магнетической системой

Ivan Zahradník
Šikmé řetězovkové vedení nového typu
New Type of Skew Catenary
Neue Form der schrägen Kettenfahrleitung
Косая цепная подвеска нового типа

Jiří Krupica
Vyšetřování elektromagnetické kompatibility drážních zařízení v oblasti vysokofrekvenčního rušení
Investigation of the Railway Installation Electromagnetic Kompatibility in the Field of High Frequency Interference
Untersuchung der elektromagnetischen Vertraglichkeit der Bahnalagen im Bereich der Hochfrequenzstorungen
Исследования электромагнетической совместимости железнодорожных оборудований в области высокочастотных мешаний

Souprava řady 680 ČD Pendolino

Informujeme

Zajištění bezpečnosti na železničních přejezdech

Fotoreportáž

Brousicí vlak RGH20C firmy HTT, USA pracoval v České republice

Číslo 2/2005 
(späť na zoznam)

Rozprávanie s Jankou Gombitovou a Jankou Šestákovou na tému
Využitie dostupného softvéru pre návrh technologických postupov modernizačných prác
Use of Commercial Software for Planning of Modernisation Work Procedures in Railway Civil Engineering
Verwendung der kommerziellen Software für die Plannung von technologischen Vorgängen der Modernisierungsarbeiten im Eisenbahnbau
Использование доступного программного продукта для предложения технологических продвижений обновительных рабо в железнодорожнoм строительcтвe

Jiří Trousil, Zdeněk Hájek
Diagnostika závad na jedoucích vozidlech – systém ASDEK
Diagnogstics of Faults on Moving Vehicles – System ASDEK
Die Fehlerdiagnostik an den fahrenden Wagen – System ASDEK
Диагностика дефекта на едущих возах – система АСДЕК

Petr Heller, Vladislav Kemka
Lehká stavba v kolejových vozidlech
Lightweight Construction of Rail Vehicles
Leichtbau im Schienenfahrzeugbau
Легкая стройка в вагонах

Alois Kotrba
Motorová jednotka řady 835.001-9/835.201-5
Diesel Multiple Unit Class 835.001-9/835.201-5
Dieseltriebzug BR 835.001-9/835.201-5
Моторная единица серии 835.001-9/835.201-5

Kamil Balšánek
TiLOS  – časoprostorové plánování a řízení zdrojů
TiLOS – Resource Planning and Management in Time and Space
TiLOS – Zeit-und Raumplannung und Steuerung
ТиЛОС – временное просторное планирование и управление ресурсами

Karol Rástočný, Jiří Zahradník
Problémy súvisiace s analýzou rizika zabezpečovacieho systému – 1. časť
Problems connected with Risk Analaysis of a Safety System – Part 1
Probleme im Zusammenhang mit Risikoanalyse des Sicherungssystems – 1.Teil
Проблемы, связанные с анализом риска обеспечительной системы – 1-aя чacть

Informujeme

Evropská komise a železniční sektor podepsaly Memorandum

České dráhy podepsaly smlouvu na dodávku prototypu jednotky pro regionální dopravu

Mimořádná mostní stavba na prvním koridoru

Modernizace tranzitních železničních koridorů v ČR
Modernisation of Transit Railway Corridors In Czech Republic
Modernisierung von Eisenbahntransitkorridoren in ČR
Модернизация транзитных железнодорожных коридоров в Чешской республике

Číslo 3/2005 
(späť na zoznam)

Rozhovor s pověřeným ředitelem Technické ústředny Českých drah Ing. Jaroslavem Grimem

TÚDC s novými úkoly i názvem Technická ústředna Českých drah
TÚDC with New Tasks and New Name Technická ústředna Českých drah
TÚDC mit neuen Aufgaben und neuem Namen Technická ústředna Českých drah

Petr Heller, Vladislav Kemka Lehká stavba v kolejových vozidlech
Lightweight Construction of Rail Vehicles
Leichtbau im Schienenfahrzeugbau

Karol Rástočný, Jiří Zahradník, Jerzy Mikulski, Andrzej Bialon
Problémy súvisiace s analýzou rizika zabezpečovacieho systému – 2. časť
Problems Connected with Risk Analysis of a Safety System – Part 2
Probleme im Zusammenhang mit Risikoanalyse des Sicherungssystems – 2. Teil

Jaroslav Janda Hodnocení kvality prostředí v osobních vozech
Evaluation of an Environmental Quality in Passenger Coaches
Bewertung der Umgebungsqualität in den Personenwagen

Libor Ižvolt, Ján Kardoš, Ján Leľak
Laboratórne overovanie efektívnosti využívania geosyntetík v konštrukčných vrstvách telesa železničného spodku
Laboratory Verification of Geosynthetics Efficiency in Track Substructure
Laborprüfung der Effektivität von geosynthetischen Materialien im Eisenbahnunterbau

Milan Moravčík Hodnotenie spoľahlivosti betónových podvalov v konštrukcii koľajového roštu
Assessment of Concrete Sleeper Reliability in the Track Skeleton Structure
Bewertung der Betonschwellenzuverlässigkeit in der Gleisrostkonstruktion

Miroslav Kachlík Kamerové dohledové systémy AŽD
CCTV Monitoring Systems AŽD
Kamera-Überwachungssysteme AŽD

Mezinárodní veletrh Czech Raildays 2005

Indonésie a dopravní inspirace „po česku“

Informujeme Akciová společnost České dráhy má nového generálního ředitele

Fotoreportáž Diagnostika vyhýbek

Číslo 4/2005 
(späť na zoznam)

Alexander Smekal
Zlepšování kvality stávajících tratí, diagnostika a informační systém
Quality Improvement on Existing Lines, Diagnostics and Information System
Qualitätsverbesserung der bestehenden Strecken, Diagnostik und Informationssystem
Улучшение качества существующих путей, диагностика и информационная система

Miroslav Hartmann
Broušení kolejí a výhybek v žst. Choceň strojem RGH 20C
Rail and Turnout Grinding with Rail Grinder RGH 20C in the Station Choceň
Schienen- und Weichenschleifen mit der Schleifmaschine RGH 20C im Bf Choceň
Шлифование рельсов и стрелок в железнодорожной станции Хоцень машиной RGH 20C

Pavel Šprdlík
Vliv opravného broušení na životnost kolejnic – sledování rozvoje vlnkovitosti (skluzových vln) u SDC Brno
Influence of Repair Grinding on the Rail Service Life – Monitoring of Long-pitch Rail Corrugation Progress at SDC Brno
Einfluss des Schienenschleifens auf die Schienenlebensdauer – Beobachtung von Entwicklung der Riffelbildung bei SDC Brno
Влияние исправительного шлифования на жизнеспособность рельсов – исследование развития волнообрaзного износа у SDC Брно

Zbyněk Krupař
Integrovaný informační systém o dopravní cestě
Integrated Infrastructure Information System
Integriertes Informationssystem Fahrweg
Интегрированная информационная система о транспортном пути

Vladimír Dubský
Upevnění kolejnic pro pevnou jízdní dráhu
Slab Track Rail Fastening
Schienenbefestigung für die Feste Fahrbahn
Закрепление рельсов для бeзбaллacтного пути

František Freimann, Rudolf Kampf
Finanční a ekonomická analýza a posouzení variant výstavby (modernizace) železniční infrastruktury
Financial and Economic Analysis and Assessment of Railway Infrastructure Construction (Modernisation) Project Variants
Finanzielle und Ökonomische Analyse und Beurteilung von Projektvarianten des Eisenbahninfrastruturbaues (Ausbaues)
Финансовый и экономический анализ и обсуждение вариантов постройки (модернизации) железнодорожной инфраструктуры

Vědeckotechnický sborník Českých drah číslo 19

Nové ČD Centrum ve Znojmě

Informujeme
Volfgang Macourek

Dvoucestná vozidla firmy SaZ s.r.o.
Rail/Road Vehicles of the Company SaZ s.r.o.
Die Zweiwegfahrzeuge von SaZ s.r.o.
Двухходовые средства транспорта фирмы SaZ O.O.О.

Produkty firmy LOKO TRANS budou představeny na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně

Číslo 5/2005 
(späť na zoznam)

(zatiaľ nevyšlo)

Jan Sellner
SŽDC, s.o. připravuje a realizuje výstavbu 3. a 4. tranzitního koridoru
SŽDC, s.o. Prepares and Carries Out the Construction of 3d and 4th Transit Corridor
SŽDC, s.o. vorbereitet and realisiert den Bau des 3. und 4. Transitkorridors
SЖDC г.о. готовит и проводит постройку 3-его и 4-ого транзитного коридора

Zemřel prof. Ing. Karel Horák, DrSc.

Marek Rosa
GSM-R – stavba pilotního projektu dokončena Pilot Project
GSM-R Finished GSM-R – das Pilotprojekt vollendet
GSM-R – стройка фундаментального проекта закончена

Jiří Kloutvor
Vozidlový park Českých drah, a.s. a principy jeho obměny
Rolling Stock of Czech Railways, a.s. and the Principles of its Modification
Rollendes Material der Tschechischen Bahnen, a.s. und die Grundsätze seiner Abänderung
Парк поездов Чешских дорог АО и принципы его обмены

Jan Čihák
Konstrukce pevné jízdní dráhy v České republice
Slab Track in Czech Republic
Feste Fahrbahn in der Tschechischen Republik
Конструкция крепкой мостовой в Чешской республике

Vladislav Černý
Využití rozboru grafikonu k určení vhodné distribuce pro modelování vlakového proudu
Use of Timetable Analysis for Determination of Suitable Distribution for the Train Flow Modelling
Verwendung von Fahrplananalysis zur Bestimmung der günstigen Verteilung für die Modellierung der Zugfolge
Использование анализа графика к определению подходящей дистрибуции для моделирования поездопотока

Pavel Zvěřina a kol.
Monitoring a diagnostika tramvajové dráhy
Monitoring and Diagnosis of the Tram Tracks
Überwachung und Diagnostik der Strassenbahngleise
Мониторинг и диагностика трамвайного пути

Jan Kubeš
Motorová jednotka řady 814-914 pro ČD
Diesel Multiple Unit Class 814-914 for ČD
Dieseltriebzug BR 814-914 für die ČD
Моторная единица ряда 814 – 914 для ЧД

Úleva silnicím České dráhy převzaly přepravu dřevní štěpky pro papírny ve Štětí; ze silnic zmizí asi tři a půl tisíce kamionů ročně

Jedinečná expozice v Děčíně hl. n. otevřena

Informujeme
V Březhradu začal sloužit nový přejezd se závorami Pendolino spojí od prosince Olomouc s Prahou za dvě a půl hodiny Rychlovlaky pendolino Českých drah do Vídně a Bratislavy Další miliarda na přestavbu brněnského železničního uzlu Siemens do Norska Orient expres opět v Česku

Marie Vopálenská, Libor Lochman
Český železniční průmysl v rámci EU, interoperabilita
Czech Railway Industry within EU, Interoperability
Die tschechische Eisenbahnindustrie im Rahmen der EU, Interoperabilität
Чешская железнодорожная промышленность в рамках Евросоюза, интероперспособность

Číslo 6/2005 
(späť na zoznam)

Miroslav Hartmann Skanska
ŽS pomáhá budovat infrastrukturu pro londýnskou olympiádu Skanska
ŽS Helps to Build the Infrastructure for Olympic Games in London Skanska
ŽS hilft beim Bau der Infrastruktur für die Olympischen Spiele in London Skanska
ŽS помогает строить инфраструктуру для олимпиада в Лондоне

Prototyp regionální jednotky ČD – REGIONOVA

Jiří Paruza
Zkušenosti z provozu elektrických jednotek řady 471
Experience from Operation of Class 471 EMUs
Erfahrungen aus dem Betriebseinsatz der elektrischen Triebzüge BR 471
Опыт с эксплуатацией электрических единиц ряда 471

Josef Adamec, Jiří Hlaváč, Josef Krejčíř
Zabezpečovací technika AŽD Praha s.r.o. pro rychlost 230 km/h
Railway Signalling Systems by AŽD Praha s.r.o. for the Speed 230 km/h
Sicherungstechnik der Firma AŽD Praha s.r.o. für die Geschwindigkeit 230 km/h
Аварийная техника A ŽD Прага О.О.О. при скорости 230 км/час

Vladislav Černý
Propustnost železničních tratí – jak dál?
Transit Capacity of Railway Lines – What Next?
Leistungsverhalten der Eisenbahnstrecken – wie weiter?
Проницаемость железнодорожных путей – дальнейшее развитие?

František Čillík
Prestavba železničných zabezpečovacích zariadení pre modernizované trate
Rebuilding of the Signalling and Interlocking Plant for the Modernised Lines
Umbau von Bahnsicherungsanlagen für die modernisierten Strecken
Перестройка аварийных железнодорожных устройств с целью модернизации путей

Informujeme
Probíhá oprava železniční trati ze Zábřehu na Moravě do Červenky
Bohemia Express na startu
ŽS Brno, a.s. působí v jižní Evropě
Porsche pro Prahu
Revitalizace nádraží

Miroslav Váňa
Přeložka železniční trati v intravilánu města Mladá Boleslav
Line Relocation within Central Zone of Mladá Boleslav
Streckenumlegung im Innebereich der Stadt Mladá Boleslav
Перекладка железнодорожного пути в застроенной территории города Млада Болеслав

Strojírenský veletrh v Brně představil novinky v kolejové dopravě

Nové železniční trendy

Neue Eisenbahn Trends New Railway Technique Новые железнодoрожные тренды

Obsah ročníka 2004 (ročník 12)

Jednotlivé čísla: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Číslo 1/2004 
(späť na zoznam)

Rozhovor s ředitelem Technické ústředny dopravní cesty, ČD, a. s. Ing. Jaroslavem Grimem na téma
Konference „Moderní technologie a diagnostika v železniční telekomunikační a zabezpečovací technice“
Conference „Modern Technologies and Diagnostic in Railway Telecommunications and Signalling“
Konferenz „Moderne Technologien und Diagnostik in der Eisenbahn-Telekommunikations- und Sicherungstechnik

Ivan Pomykáček
NOVÉ SPOJENÍ (Praha hl n , Masarykovo n –Libeň, Vysočany, Holešovice) – vizualizace a animace stavby
NEW CONNECTION (Praha hl n , Masarykovo n –Libeň, Vysočany, Holešovice) – Visualization and Animation of the Construction Project
NEUE VERBINDUNG (Praha hl n , Masarykovo n –Libeň, Vysočany, Holešovice) – Visualisierung und Animation des Bauwerks

Ing Oldřich Kučera, Ing Miroslav Chlumský
Integrovaný systém zabezpečení vedlejších tratí
Integrated Signalling System on Branch Lines
Intergriertes Signal-und Sicherungssystem für die Nebenstrecken

Odborná konference JUNIORSTAV 2004

Milan Matula
Rekonstrukce tramvaje typu T3 s asynchronní výzbrojí
Reconstruction of the Tramcar Mk T3 with Asynchronous Equipment
Umbau des Strassenbahnwagens T3 mit Asynchronausrüstung

Peter Milo
Produkty členských firiem Konzorcia opravcov a výrobcov koľajových vozidiel (KOVKV)
The Products of Consortium KOVKV
Erzeugnisse des Konsortiums KOVKV

Ján Kuruc, Miloš Slávik
Podúrovňový kolosústruh Hegenscheidt U 2000 na pracovisku STPO Bratislava Východ
The Underfloor Wheel Lathe Hegenscheidt U 2000 on the Workplace of STPO Bratislava Východ
Die Unterflur-Radsatzdrehmaschine Hegenscheidt U 2000 am Arbeitsplatz in STPO Bratislava-Východ

Za Ing Bohumilem Nádvorníkem

Nové knihy o železnici

Firma Signal Projekt, s r o pro snížení nehodovosti na železničních přejezdech
O kampani na snížení nehod na železničních přejezdech s Ing Zdeňkem Trnkou
Nehodovost na železničních přejezdech
Návrh projektu osvětové kampaně pro zvýšení bezpečnosti

Projekt pro zkvalitnění výuky nových technologií

Informujeme

Číslo 2/2004 
(späť na zoznam)

Rozhovor s ředitelem odboru stavebního GŘ ČD, a.s. Ing. Mojmírem Nejezchlebem

Moderní systém zajištění údržby tratí železniční sítě ČR
Modern Track Maintenance System on Czech Rail Network
Modernes System der Streckenerhaltung auf dem tschechischen Bahnnetz

Dušan Dolnák, Ivan Pisko
ŽSR, Modernizácia trate Bratislava Rača–Trnava pre traťovú rýchlosť 160 km/h, informácia o stave prípravy stavby a postupe výstavby I. etapy
ŽSR, Upgrading of the Line Bratislava Rača–Trnava for the Line Speed 160 km/h, information on the Preliminary Works for the Construction and on the Actual Construction within the I. Stage
ŽSR, Aufbau der Strecke Bratislava Rača–Trnava für die Streckengeschwindigkeit 160 km/h, Information über die Bauvorbereitung und den Stand der Bauarbeiten der I. Etappe

Pavel Dohnal
Elektronický zvon ZV02 . 13
Electronic Warning Bell ZV02
Elektronisches Läutewerk ZV02

Radomír Břečka
Vývoj motorového vozu Dm 12 pro Finské dráhy – možná aplikace pro normální rozchod
Railcar Dm 12 for Finnish Railways and its Application for the Standard-gauge Lines
Entwicklung des Triebwagens Dm 12 für die Finnischen Bahnen – möglicher Einsatz auf den Normalspurstrecken

Alois Kotrba, Věra Záhorová
Vzájemná působnost vlivů na minimalizaci opotřebení jízdního obrysu kol dvojkolí
Interactive Influences On Minimation of the Wheel Contour Wear
Gegenseitige Wirkung der Einflüsse auf die Minimierung der Radumrissabnützung der Radsätze

Leopold Hudeček, Miloslav Řezáč
Optimalizace nákladů na výstavbu dopravních liniových staveb v území ohroženém povodněmi
Optimation of Expenses on Construction of Longitudinal Traffic Structures in Areas Endangered by Floodings
Optimierung des Aufwands für die Herstellung von Verkehrslängsbauwerken in den hochwassergefährdeten Gebieten

Ján Špánik, Roman Ličko
Rekonštrukcia historickej lesnej úvra_ovej železnice – úsek stanica Tanečník–stanica Sedlo Beskyd
Reconstruction of the Historic Forrestal Railway – Section between the Stations Tanečník and Sedlo Beskyd
Umbau von historischen Spitzkehrewaldbahn – Abschnitt Bf Tanečník–Bf Sedlo Beskyd

Pozvánka na jubilejní 5. ročník mezinárodního veletrhu Czech Raildays

Zmodernizovaný úsek Bratislava Rača – Svätý Jur

Číslo 3/2004 
(späť na zoznam)

Rozhovor s generálním ředitelem SŽDC, s.o. Ing. Janem Komárkem

Postavení a role státní organizace Správa železniční dopravní cesty v železničním systému České republiky
Position and Role of the State Organisation Railway Infrastructure Administration within the Railway System of the Czech Republic
Die Stellung und Rolle der Staatsorganisation Eisenbahninfrastrukturverwaltung im Eisenbahnsystem der Tschechischen Republik

Vladimír Igielski
Řešení obloukových kolejových rozvětvení a spojek z výhybek UIC 60 a S 49 2. generace
Design of the Curved Turnout Layouts Using 2nd Generation UIC Turnouts UIC 60 and S 49
Lösung der Bogengleisentwicklungen und Gleisverbindungen mit der Weichen UIC 60 und S 49 der 2. Generation

Josef Brandejs
Mazání výměn a soulad s právní legislativou o ochraně životního prostředí
Switch Lubrication with Regard to the Environmental Legislation
Weichenschmierung mit Rücksicht auf das Umweltschutzrecht

Tomáš Kůdela
Využití LCA metodiky pro identifikaci progresivních materiálů ve stavbě kolejových vozidel s ohledem na životní prostředí
Use of LCA Methodology for Identification of Progessive Materialsin Rolling Stock Construction with Regard to the Environment
Verwendung von LCA Methodik zur Identifizierung der progressivenStoffe im Schienenfahrzeugbau mit Rücksicht auf die Umwelt

Jan Netočný, Jiří Segeť
Zkušenosti s analýzou nákladů životního cyklu vozidla (LCC) při projekci, konstrukci a výrobě železničních kolejových vozidel v ČKD VAGONKA, a.s.
Experiences with Life Cycle Cost Analysis in Developing and Production of Rail Vehicles in ČKD VAGONKA, a.s.
Erfahrungen mit der LCC Analyse bei der Plannung und Herstellung von Eisenbahnfahrzeugen in ČKD Vagonka, a.s.

František Kuda, Marek Mihola
Analýza poruch železničních staveb po povodních v Jihočeském kraji
Analysis of Railway Structures Failures Due to the Flooding in South Bohemia
Analyse von Schaden an Eisenbahnbauten nach Uberschwemmungen in Südböhmen

Antonín Faran, Stanislav Srb
Vlastnosti kolejových obvodů u Českých drah a Železnic Slovenské republiky a elektronická regulace trakčních pohonů hnacích vozidel závislé vozby
Track Circuit Properties at Czech and Slovak Railways and Electronic Control of Electric Tractive Unit Drives
Eigenschaften der Gleisstromkreise bei der Tschechischen Bahnen und Eisenbahnen der Slowakischen Republik und die elektronische Steuerung des Fahrantriebs in den elektrischen Triebfahrzeugen

Jiří Kloutvor
Nový udržovací systém kolejových vozidel Českých drah, a.s.
New Rail Vehicle Maintenance System of Czech Railways, a.s.
Das neue Instandshaltungsystem von Schienefahrzeugen bei der Tschechischen Bahnen, a.s.

Číslo 4/2004 
(späť na zoznam)

Pohled do Unie – Jaroslav Čáp, Karel Sellner
Nové výkonné elektrické lokomotivy evropských železnic
New Powerful Electric Locomotives for European Railways
Neue elektrische Hochleistungsloks der Europäischen Bahnen

Pavel Šprdlík
Zkušenosti s úpravou železničního svršku pro jízdy vyššími rychlostmi
Experience with Track Construction Improvement for Higher Speeds
Erfahrungen mit den Oberbauänderungen für die höheren Geschwindigkeiten

Jan Čihák
Vstup do EU a přijímání nových ČSN EN v oblasti výrobků pro železniční svršek a spodek
Entry in EU and Introduction of New Standards ČSN EN for Railway Track and Substructure Products
Eintritt in EU und Annahme von neuen ČSN EN im Bereich der Erzeugnisse für den Eisenbahnober– und –unterbau

Vladimír Igielski
Evropské normy (EN) a geometrické parametry koleje
European Standards (EN) and Track Geometry
Europäische Normen (EN) und Gleisgeometrieparameter

Základní větev II. železničního koridoru dokončena

Tomáš Čvančara
Hydraulický systém pro pohon kompresoru a chlazení na lokomotivách řady 753.7
Hydraulic System for Drive Compressor and Cooling on Locomotive Series 753.
Hydraulisches System für Antrieb des Kompressors und Kühlung an der Lokomotiven Baureihe 753.7

Česká republika v Evropě, Evropa v České republice – Ing. D. Marusičová
Interoperabilita železničního systému
Railway System Interoperability
Interoperabilität des Eisenbahnsystems

Informujeme

Fotoreportáž

Různorodost oblasti kolejové dopravy se často stává náplní veletrhů a výstav

Číslo 5/2004 
(späť na zoznam)

Rozhovor s náměstkem generálního ředitele státní organizace

Správa železniční dopravní cesty Ing. Bohuslavem Navrátilem
Interoperabilita umožňuje technickou, technologickou a provozní propojenost evropského železničního systému
Interoperability Enables Technical, Technological and Operational Interconnection of the European Railway System
Interoperabilität gewährleistet die technische, technologische und betriebliche Verknüpfung des Europäischen Eisenbahnsystems

Aleš Lieskovský, Zygmunt Rajkowski
LZA liniový vlakový zabezpečovač s automatickým vedením vlaků metra
LZA Continuous Train Control with Automatic Control of Metro Trains
LZA Linienzugbeeinflussung mit automatischer Führung der U-Bahnzüge

Ladislav Kopsa
Broušení kolejí jako součást údržby
Rail Grinding as a Part of the Track Maintenance
Schienenschleifen als Bestandteil der Gleisunterhaltung

Jan Matouš
Problematika hoření izolovaných styků elektrickým obloukem
Problems with Arcing at Insulated Joints
Die Probleme der Lichtbogenentstehung an Isolierstössen

Jiří Pokorný
Deskové betonové mosty s tuhou výztuží tvořenou I nosníky – další možnosti a perspektivy uplatnění těchto mostů na železnici v České republice
Concrete Slab Bridges with Steel I-Beams Reinforcement – further Possibilities of their Use on Railway Lines in Czech Republik
Betonplattenbrücken mit I-Stahlträgerbewehrung – weitere Möglichkeiten ihrer Anwendung an den Eisenbanstrecken in der Tschechischen Republik

Dušan Habarda
Výroba električkových podvozkov v Československu
Production of Tramcar Bogies in Czechoslovakia
Herstellung der Strassenbahnwagen-Fahrgestellen in der Tschechoslowakei

Muzejní expozice sdělovací a zabezpečovací techniky v Hradci Králové

Informujeme

Fotoreportáž

Návštěva Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně

Číslo 6/2004 
(späť na zoznam)

Rozhovor s ředitelem Technické ústředny dopravní cesty ČD, a.s., Ing. Jaroslavem Grimem na téma
Diagnostika jako základní nástroj zjiš_ování kvality železniční dopravní cesty
Diagnostics as a Principal Instrument for Monitoring of Railway Infrastructure Quality
Diagnostik als das Hauptinstrument zur Gewährleistung der Fahrwegqualität

Radomír Havlíček, Václav Jelínek, Ivana Švábeníková
Měření prostorové polohy koleje
Measurement of the Track Alignment and Level
Messen der Gleisraumlage

Zdeněk Hájek
Diagnostický systém REPROS-V
Diagnostic System REPROS-V
Diagnostisches System REPROS-V

Petr Tyc
Zvyšování únosnosti pražcového podloží systémem GEOWEB
Increasing of the Trackbed Bearing Capacity with GEOWEB System

Alois Kotrba
Čtyřicet let od zahájení provozu a oprav drážních vozidel v Brně-Maloměřicích
40 Years since Beginning of Operation and Railway Vehicle Repairs in Brno-Maloměřice
40 Jahre seit Anfang des Betriebs und der Schienenfahrzeuginstandhaltung in Brno-Maloměřice

Ivo Laníček, Alena Soukupová
Nové využití stavědla v Děčíně
New Opportunity for the Signal Box in Station Děčín
Neue Ausnutzung des Stellwerks im Bf Děčín

Elektrické jednotky řady 471 navazují na naše nejlepší tradice výroby kolejových vozidel
EMUs Class 471 Follow up with the Best Tradition of our Rail Vehicle Production
Die Elektrotriebzüge BR 471 knüpfen an die besten Traditionen unserer Schienenfahrzeugproduktion

Prof. Ing. Karel Horák, DrSc. se dožívá 85 let

InnoTrans 2004

Informujeme

Obsah ročníku 2004

Fotoreportáž: Pendolino dosáhlo rychlosti 237 km/h

Nové železniční trendy

Neue Eisenbahn Trends New Railway Technique Новые железнодoрожные тренды

Obsah ročníka 2003 (ročník 11)

Jednotlivé čísla: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Číslo 1/2003 
(späť na zoznam)

Nová etapa rozvoje železnic Transformace Českých drah 
New Stage of Railway Development 
Neue Etappe der Eisenbahnentwicklung

Představujeme akciovou společnost EŽ Praha a.s. 
We Present the Company EŽ Praha a.s. 
Wir stellen die Aktiengesellschaft EŽ Praha a.s. vor

Václav Boček, Miroslav Novák, Aleš Vojkůvka 
Elektrické předtápěcí zařízení EPZ 3 kV 
Electric Pre-heating Facility EPZ 3 kV 
Elektrische Vorheizungsanlage EPZ 3 kV

Václav Boček, Miroslav Novák, Richard Lužný
Skříňový rozváděč řady EZB 3 kV DC 
Box-type Switchboard Mk EZB 3 kV DC 
Schaltschrank der Reihe EZB 3 kV DC

Pražec pro rozchod 760 mm 
Sleeper for 760 mm Gauge 
Schwelle für 760 mm Spurweite

Petr Semer
Rekonstrukce výpravní budovy železniční stanice Český Těšín 
Upgrading of Station Building in Český Těšín 
Umbau des Aufnahmsgebäudes im Bf Český Těšín

Alois Daněk, Michal Richtář 
Problematika filozofie nákladů životního cyklu kolejových vozidel v současnosti 
Rail Vehicle Life Cycle Costs Philosophy 
Die Life-Cycle-Cost Philosophie bei Schienenfahrzeugen

Objektivem fotoaparátu

Univerzita Pardubice má nový dopravní sál 

Július Daubner
Rozvoj železničnej infraštruktúrnej integrácie Slovenskej republiky 
Progress in the Railway Infrastructure Integration of the Slovak Republic 
Entwicklung der Bahninfrastruktur-Integration in der Slowakischen Republik

Zdeněk Kaufmann 
Železniční telematika 
Railway Telematic 
Die Eisenbahntelematik

Modernizace tratě Horní Dvořiště-České Budějovice 
Upgrading of the Line Horní Dvořiště-České Budějovice 
Ausbau der Strecke Horní Dvořiště-České Budějovice

Modernizácia zabezpečovacieho a oznamovacieho zariadenia v žst. Kúty 
Upgrading of Signalling and Telecommunication Plant in Station Kúty 
Modernisierung der Sicherungs- und Fernmeldeanlage im Bf Kúty

Životní jubileum prof. Ing. Stanislava Antonického

Informujeme

Václav Jelínek
Stoneblower - technologie podfoukávání pražců 
Stoneblower - Pneumatic Packing Technology 
Stoneblower - die Technologie des Schwellenunterblasens

Stoneblower - alternativa podbíječky 
Stoneblower - an Alternative to the Tamper 
Stoneblower - eine Alternative zur Stopfmaschine

Číslo 2/2003 
(späť na zoznam)

Danuše Marusičová
Evropské železniční normy a interoperabilita v návrhu polohy koleje
European Railway Standards and Interoperability in Track Geometry Design
Europäische Eisenbahnnormen und Interoperabilität im Gleislageentwurf

Mojmír Krejčiřík
Moderní technologie k prodloužení životnosti železničního svršku
Modern Technologies Extend Permanent Way Life
Moderne Technologien zur Verlängerung des Oberbauliegedauers

Evžen Chudý
Diagnostika centrálního řídicího členu CRC 1.2 lokomotiv Škoda řady 163
Diagnostics of the Central Processing Unit CRC 1.2 in Škoda Locos Class 163
Diagnostik von Zentralleiteinheit CRC 1.2 in Škoda Loks BR 163

Stanislav Srb
Vliv návrhu rozhraní na koncepci elektronických železničních zabezpečovacích zařízení
Interface Design Influence upon Concept of Railway Electronic Safety Installation
Einfluss von Schnittstellenentwurf auf das Konzept der elektronischen Bahnsicherungsanlagen

Protihlukové stěny LOPORTON

Jiří Junek
Historie a současnost Čiernohronské lesní železnice

100 let od narození Ing. Josefa Pavla

ČDcentrum ve Frýdku-Místku

Marián Repaský
Skúsenosti pri výstavbe medzinárodných koridorov č. IV a č. V na železničných tratiach ŽSR
Experiences from Construction of the International Corridors No. IV and V on the Slovak Railways´Network
Die Erfahrungen vom Bau der internationalen Korridoren No. IV und V auf dem ŽSR Netz

Ján Špánik, Janka Gombitová, Ivan Malíček
Doplnenie a úprava STN 73 6360 pre rýchlosť do 200 km/h
Completing and modification of STN 73 6360 for the speeds up to 200 km/h
Ergänzung und Veränderung des Standards STN 73 6360 für die Geschwindigkeiten bis 200 km/h

Informujeme

Číslo 3/2003 
(späť na zoznam)

Představujeme

Španělská stavební skupina OHL na středoevropském trhu
Spanish Building Group OHL in the Middle European Market
Spanische Bauunternehmungsgruppe OHL auf dem mitteleuropäischen Markt

Miroslav Frič, Daniel Valla
Skanska ŽS využila na I. koridoru unikátní technologie
Skanska ŽS Applied an Unique Technology on the 1st Corridor
Skanska ŽS verwendet die unikate Technologie am I. Korridor

Peter Červenka, Ján Simčo
Optimalizácia parametrov infraštruktúry pre nasadenie jednotiek s výkyvnými skriňami
Optimisation of the Infrastructure Parameters for Operation of the Units with Tilting Bodies
Optimierung der Oberbauparameter für Einsatz von Triebzügen mit Wagenkastensteuerung

Vladimír Verzich
Ochrana elektronických zabezpečovacích zařízení provozovaných na tratích ČD před účinky blesku
Lightning Protection of Electronic Safety Installations on ČD Lines
Blitzschutz an elektronischen Sicherheitsanlagen auf der ČD Strecken

Dr.h.c. prof. Ing. Hynek Šertler, DrSc. sa dožíva 70 rokov

Jiří Kupczyn
Rekonstrukce řídicího pracoviště elektrodispečera u SDC Ostrava
Upgrading of Power Current Dispatcher´s Control Room at SDC Ostrava
Umbau der Leitstelle eines Elektrodispatchers bei SDC Ostrava

Sté výročí narození prof. Ing. Dr. Františka Jansy, DrSc.

Odborný seminář „Předpisy, normy a technologie pro stavbu, rekonstrukci a údržbu železniční dopravní cesty“.

Seminář „Kolejové konstrukce“

Zemřel prof. Ing. Stanislav Antonický, DrSc.

Elektronické staniční a traťové zabezpečovací zařízení prostřednictvím JOP v modelové podobě

Moderní trenažér pro železničáře – výjimečný výukový prostředek
Modern Driving Simulator – an Extraordinary Learning Facility for Railwaymen
Moderner Fahrsimulator – aussenordentliche Lernanlage für die Eisenbahner

Druhá podzemní měnírna v Brně

Informujeme

Poslední jízda?
 

Číslo 4/2003 
(späť na zoznam)

Rozhovor s gen. řed. SŽDC Ing. Janem Komárkem

Nová st. org. na železnici – Správa žel. dopr. cesty
What Role Has the Railway Infrastructure Administration
Wel
che Aufgaben hat die Bahninfrastrukturverwaltung

Padesátnice Bobina

Pendolino se představilo veřejnosti a nyní je čekají náročné zkoušky
Pendolino Was Presented to the Public, Now the Demanding Tests Will Follow
Pendolino wurde der Öffentlichkeit vorgestellt und erwartet anspruchsvolle Versuche

Alois Kotrba, Vlasta Bařinová
„Ukončení“ provozu lokomotivy 498.106 v depu kolejových vozidel Brno
End of Operation of the Loco 498.106 in the Rolling Stock Depot Brno
Beendigung des Betriebs von Lok 498.106 im Bbw Brno

Petr Kolář
Počítače náprav
Axle Counters
Achsenzähler

René Novák
Měřicí zařízení pro zjišťování zatížení na nápravu nebo kolo u kolejových vozidel
Axle or Wheel Load Measuring Apparatus
Messeinrichtung zur Feststellung der Achs- oder Radlast von Schienenfahrzeugen

Milan Kunhart
Elektronické stavědlo ESA 11 v trvalém provozu
Electronic Signalbox ESA 11 in Permanent Service
Elektronisches Stellwerk ESA 11 im Dauerbetrieb

Izabela Krbilová, Géza Tarnai
Riziko a jeho znižovanie v železničnej doprave
Hazard in Railway Operation and its Lowering
Risikominimierung im Eisenbahnverkehr

Pět let působení firmy Signal Projekt s.r.o. je příležitostí k malému bilancování
Prvotním cílem je služba zákazníkovi a tedy bezporuchová funkce vyprojektovaného zařízení
The Main Goal is the Customer Service and Thus the Fail-safe Function of the Designed Installation
Das Hauptziel ist der Kundendienst und folglich die reibungslose Funktion der entworfenen Einrichtung

Informujeme

LOKO TRANS s.r.o. — česká soukromá firma, která nakupuje, opravuje a prodává žel. techniku
LOKO TRANS s.r.o. – the Czech Private Company Which Purchases, Repairs and Sells the Railway Technology
LOKO TRANS s.r.o. – die tschechische private Firma, die ankauft, ausbessert und verkauft die Eisenbahn Trends

 

Číslo 5/2003 
(späť na zoznam)

DT výhybkárna a mostárna, spol. s r. o. Prostějov

Deset let Technické ústředny dopravní cesty ČD
Ten Years of ČD Railway Infrastructure Technical Center
Zehn Jahre der Technischen Zentrale für die Infrastruktur der ČD

Nová technologie v pražském metru
New Technology in Prague Metro
Neue Technologie in Prager U-Bahn

Jiří Kupczyn
Modernizace trakční měnírny Dětmarovice
Modernization of Converter Station Dětmarovice
Modernisierung des Umformerwerks Dětmarovice

Alois Kotrba, Jaromír Zelenka
Vliv kovokeramických brzdových špalíků na opotřebení jízdní plochy kol dvojkolí
The Influence of Metal-ceramic Brake Blocks on the Wheel Set Tread Wear
Einfluss von metallkeramischen Bremsklötzen auf den Laufflächenverschleiss

Radim Zima, Rudolf Řezníček, Miroslav Novosad
Zvýšení namáhání železničních kol při aplikaci nových materiálů brzdových špalíků
Increase of the Railway Wheel Fatigue at Application of New Brake Blocks Materials
Erhöhung der Radbeanspruchung bei Verwendung von neuen Bremsklotzstoffen

Otto Plášek, Michal Varaus, Dušan Stehlík
Poruchy asfaltobetonových krytů tramvajových tratí
Defects of Asphaltic Concrete Pavements in Tram Tracks
Die Schaden am Asphaltbetonbelag der Strassenbahngleise

Druhá fáze výstavby tramvajové tratě Hlubočepy–Barrandov
Second Phase of Tram Line Hlubočepy–Barrandov Construction
Die zweite Etappe des Ausbaus von Strassenbahnlinie Hlubočepy–Barrandov

Jan Salaj, Jiří Horehle_, Josef Holomáč
Výroba a montáž prefabrikovaných vzpěr mostních estakád tramvajové tratě Hlubočepy–Barrandov v Praze
Production and Assembly of Precast Concrete Struts for the Elevated Tram Track in Prague
Herstellung und Montage der vorgefertigten Stützen für die aufgeständerte Strassenbahnstrecke in Prag

Životní jubileum - Profesor Ing. Ivan Malíček, CSc.

Kombinované prepravy stále v tieni kamionov

Informujeme

Jedna z nejstarších měníren prošla rekonstrukcí

 

Číslo 6/2003 
(späť na zoznam)

Rozhovor s technickým náměstkem Stavební správy ČD Praha

Ing. Pavlem Mathé
Příprava železničních uzlů na koridorech a jejich odlišnost proti jiným stavbám
Planning of Railway Junctions on Corridor Lines and the Distinctness from other Construction Projects
Vorbereitung von Eisenbahnknoten an den Korridorstrecken und die Unterschiede gegenüber anderen Bauvorhaben

František Mráz
Příprava přestavby železničního uzlu Brno
Preparing the Reconstruction of Brno Railway Junction
Vorbereitung des Umabaus des Brünner Eisenbahnknotens

Jaroslav Josífek
Přestavba železničního uzlu Brno ve variantě s osobním nádražím v odsunuté poloze
Reconstruction of Brno Railway Junction with Transfer of Passenger Station
Umbau des Brünner Eisenbahnknotens in Variante mit verschobenem Personenbahnhof

Aleš Rudolf
Automatický výstražný systém AVYS pro zabezpečení pracovišť v kolejích
Automatic Warning System AVYS for Protection of Track Construction Sites
Automatisches Warnsystem AVYS zur Sicherung von Gleisbaustellen

Milan Marvan, Petr Řehák
Nové způsoby řízení vlakové dopravy
New Methods of Train Operation Control
Neue Methoden der Zugbetriebsleitunge

Daniel Kalinčák
Nové trendy v nákladnej železničnej doprave
New Trends in Railway Freight Transport
Neue Trende im Eisenbahngütertransport

Kolejová vozidla na brněnském výstavišti
Tramvajová trať Hlubočepy–Barrandov – estakády

Informujeme

Obsah ročníku 2003

P. F. 2004

(späť na zoznam)

Nové železniční trendy

Neue Eisenbahn Trends New Railway Technique Новые железнодoрожные тренды

Obsah ročníka 2002 (ročník 10)

Jednotlivé čísla: 1, 2, 3, 4

Číslo 1/2002 
(späť na zoznam)

Průběh modernizace koridorových tratí a investiční priority u ČD
Process of Corridor Tracks Modernisation and Investment Priorities on the Czech Railways
Ausbauprozess von Korridorstrecken und Investitionsprioritäten bei der Tschechischen Bahnen


Modernizace tratí z pohledu transformace ŽSR
Modernisation Of the Railway Lines From the Point of View of the Slovak Railways Transformation
Modernisierung der Eisenbahnstrecken vom Gesichtspunkt der Transformation der Slowakischen Eisenbahnen


Josef Matuš, Eleonora Čermáková
Nízkofrekvenční elektromagnetické pole v kabině strojvedoucího lokomotivy na elektrifikované železniční trati
Low-frequency Electromagnetic Field in the Driver´s Cab on an Electrified Line
Elektromagnetisches Niederfrequenzfeld am Lokführerstand auf einer elektrifizierten Strecke


Jaroslav Čáp
Adhezní omezení pro trakci i brzdění 
Adhesion Limits for Traction and Braking
Adhäsionseinschränkungen bei der Traktion und Bremsung

Janka Gombitová, Ivan Malíček
Nové STN pre navrhovanie železničných staníc a nástupíšť 
New Slovak Technical Standards for Designing of Railway Stations and Platforms
Die neuen slowakischen technischen Normen für das Entwerfen von Bahnhöfen und Bahnsteigen


Ivan Kadaník, Petr Šabatka
Expertní systém ECOTRACK a SORUT v Integrovaném informačním systému DDC 
Expert Systems ECOTRACK and SORUT within Integrated Information System of the ČD Infrastructure Division
Expertensysteme ECOTRACK und SORUT 
im Integrierten Informationssystem der Infrastrukturdivision der ČD


Michal Široký, Jaroslav Voltner
Měření upínací teploty přístrojem RailScan 
Fastening Temperature Measurement with RailScan
Verspannungstemperaturmessung mit dem Gerät RailScan


Evropský systém řízení železničního provozu ERTMS a jeho aplikace u Českých drah
European Railway Operation Management System ERTMS and its Application at Czech Railways
Das europäische System von Eisenbahnbetriebsleitung ERTMS und seine Anwendung bei der Tschechischen Bahnen


Jan H. Zicha
Bezštěrkový svršek Eurotunelu LVT, jeho světové využití k mnohonásobnému snížení traťové údržby a příprava zkoušek bezštěrkových systémů pro vysokorychlostní účely 
v USA 
Ballastless Permanent Way of the Eurotunnel LVT, its Use over the World for Multiple Reduction of the Track Maintenance and Preparation of the Tests of Ballastless Systems for High Speed Purposes in the USA
Der Schotterlose Oberbau im Eurotunnel LVT, seine weltweite Verwendung zur mehrfachen Reduzierung der Oberbauerhaltung und Vorbereitung von Versuchen mit schotterlosen Oberbausystemen zu Hochgeschwindigkeitszwecken in USA

Číslo 2/2002
(späť na zoznam)

Představujeme firmu AŽD Praha s.r.o. - největšího tuzemského dodavatele sdělovací a zabezpečovací techniky 
We Present the Company AŽD Praha Ltd.- the Greatest Inland Supplier of Signalling and Telecommunication Technology Wir stellen die Firma AŽD Praha GmbH - den grössten inländischen Lieferanten von Sicherungs- und Fernmeldetechnik vor

Antonín Faran
Systém elektronického automatického bloku ABE-1 
Automatic Electronic Block System ABE-1
System des automatischen elektronischen Blocks ABE-1


Jaroslav Grim
Rychlost 200 km/h na tratích Českých drah 
200 km/h Speed at ČD Lines
Geschwindigkeit 200 km/h an der ČD Strecken


Alois Kotrba, Jaromír Zelenka
Zkušenosti se zavedením nového jízdního obrysu v DKV Brno 
Experience with Introduction of new Tread Contour in Rolling Stock Depot Brno
Erfahrungen mit der Einführung von neuer Laufflächenkontur im Bahnbetriebswerk Brno


Daniela Kuchárová
Vlastné kmitanie koľajového roštu 
Natural Vibration of Track Skeleton
Die Eigenschwingung des Gleisrosts


Peter Červenka
Program rozvoja mobilných prostriedkov ŽSR 
Programme of ŽSR Rolling Stock Development
Programm der Entwicklung von ŽSR Fahrzeugpark


Blahopřejeme
Životní jubileum docenta Břetislava Havíře 

Evropský systém řízení železničního provozu
Konference Aplikace ERTMS u ČD ... 71

Členmi Spoločenstva európskych železnic 
Rozvoj Železníc Slovenskej republiky

Železnice SR budú modernizovať piaty koridor po etapách 

ŽSR spolupracují na projekte SANET II 

Investičné zámery ŽSR v roku 2002 

Informujeme
Pátý ročník setkání pracovníků odvětví zabezpečovací techniky v Ochoze u Brna
První komise OSŽD zasedala v Brně
Spolupráce při nákupu rychlovlaků
Dny kolejové dopravy - CZECH RAILDAYS 2002 

Číslo 3/2002
(späť na zoznam)

Představujeme akciovou společnost Železniční stavitelství Praha 
We Present the Company ŽS Praha a.s.
Wir stellen die Firma ŽS Praha a.s. vor

Nový železniční ubytovací vůz pro pracovníky Železničního stavitelství Praha a.s. 

Miroslav Hartmann
Metody úpravy prostorové polohy koleje moderní mechanizací 
Track Lining and Surfacing with Modern Track Machines
Gleislageberichtigung mit modernen Gleisbaumaschinen

Technologie použité při modernizaci a optimalizaci severní větve I. železničního koridoru 
Construction Methods Used at Modernisation and Optimisation of the I. Railway Corridor Northern Branch 
Die Bauverfahren verwendeten für Modernisierung und Optimierung des nördlichen Teils der I. Bahnkorridor

Martin Račanský
Rekonstrukce cihelné části Jezernického viaduktu 
Renewal of Masonry of "Jezernice" Viaduct
Umbau der Ziegelmauerbogen des "Jezernice" Viaduktes

Jiří Krupica
Poznatky z napájení zkušebních jízd 200 km/h v traťovém úseku Břeclav-Vranovice 
Feeding for 200 km/h Test Operation on the Břeclav-Vranovice Section
Stromspeisung für die 200 km/h Versuchsfahrten auf der Strecke Břeclav-Vranovice

Pavel Zvěřina, Otto Plášek
Měření namáhání železničního svršku při zkušebních jízdách rychlostí 200 km/h 
Measurement of Permanent Way Stresses during 200 km/h Test Running
Messung der Oberbaubeanspruchung bei der Geschwindigkeit 200 km/h

Václav Šanc
Vyšší rychlosti a zabezpečení výhybek 
Higher Speeds and Turnout Protection
Höhere Geschwindigkeiten und Weichenversicherung

Modernizace I. železničního koridoru v úseku Vraňany-Nelahozeves jde do finále

Informujeme

Nový ministr dopravy a spojů; Dny kolejové dopravy v Ostravě

Spolupráce při zavádění pravidel EU; Brno má první podzemní měnírnu; ISPA schválila 2 mld. na koridor; Výroba rychlovlaků pro ČD běží naplno; Modernizácia teleinformačnej siete ŽSR 

Číslo 4/2002
(späť na zoznam)

Představujeme akciovou společnost ŽPSV Uh. Ostroh 
We Present the Company ŽPSV Uh. Ostroh a.s.
Wir stellen die Firma ŽPSV Uh. Ostroh a.s. vor

Josef Konvičný, Jiří Kaštura, Petr Sedláček
Výsledky zkoušek, měření a diagnostika trakčního vedení měřicími vozy ČD a ÖBB v úseku Břeclav–Vranovice při rychlostech 160 a 200 km/h
Catenary Tests, Measurement and Diagnostics by ČD and ÖBB Inspection Cars at Speeds 160 and 200 km/h on the Line Section Břeclav–Vranovice
Die Versuche, Messung und Diagnostik der Fahrleitung mit ČD und ÖBB Messwagen bei der Geschwindigkeit 160 und 200 km/h auf der Strecke Břeclav–Vranovice

Jiří Kupczyn
Digitální vazba napáječů trakce 3 kV DC
Digital Coupling of 3 kV DC Traction System Feeders
Digitale Kopplung der Speiseleitungen bei 3 kV Gleichstromtraktion

Znovuzrození parní lokomotivy
Revival of a Steam Locomotive
Wiedergeburt von Dampflok

Štefan Kuruc
Prevádzkové skúsenosti s jednotkami r. 425.95 pre TEŽ
Operational Experience with Class 425.95 EMUs on TEŽ
Betriebserfahrungen mit den Triebzügen BR 425.95 an der TEŽ

Josef Paleček
Možnosti symetrizace odběru jednofázové trakční proudové soustavy 25 kV; 50 Hz statickými prvky

Possibilities of Symmetrization by Supplying One-phase Railways 25 kV; 50 Hz from Three-phase Electric Power System
Die Möglichkeiten der Symmetriesierung der Leistungsabnahme bei der 50-Hz Bahnen

Za Ing. Václavem Šancem, Ph.D. 

Hynek Šertler
Nové přístupy ke stanovení životnosti kolejnic
New Approaches to the Rail Life Prediction
Neue Zutritte zur Bewertung der Gleislebensdauer

Vlastimil Polach, Antonín Diviš
Systémy dálkového ovládání staničního zabezpečovacího zařízení 
Remote Control Systems for Station Interlocking
Fernbedienungssysteme für Bahnhofssicherungsanlagen

České dráhy jsou členem EUROFIMY

Miroslav Svítek, František Kopecký
Dopravní telematika a železniční doprava
Transport Telematics and Railway Traffic
Fernbedienungssysteme für Bahnhofssicherungsanlagen

Optimalizace traťového úseku Ústí nad Orlicí–Česká Třebová 

Jaroslav Čáp, Karel Sellner
Rychlodrážní tramvaje a jejich využití v České republice

Dual-mode Trams and their Utilization in Czech Republic
Zweisystemstrassenbahn und ihre Verwendung in der Tschechischen Republik

Milan Matula
Měřicí zařízení pro diagnostiku trakčního vedení u Dopravního podniku města Brna
Measuring Equipment for Overhead Contact System Diagnostics at Brno Transit Authority
Messeinrichtung für die Fahrleitungsdiagnostik bei den Verkehrsbetrieben der Stadt Brno

50 rokov Žilinskej univerzity
50 Years of University in Žilina
50 Jahre der Universität in Žilina

Medzinárodná konferencia “Zabezpečovacia technika – súčasnosť a budúcnosť“

Osobnosť prof. Ing. Václava Chudáčka.

Výhradním výrobcem pražců pro ŽSR je ŽPSV a.s. Čaňa
The Exclusive Producer of Concrete Sleepers for ŽSR is ŽPSV a.s. Čaňa
Der ausschliesliche Hersteller von Betonschwellen für die ŽSR ist ŽPSV a.s. Čaňa

Informujeme

 

Nové železniční trendy

Neue Eisenbahn Trends New Railway Technique Новые железнодoрожные тренды

Obsah ročníka 2001 (ročník 9)

Jednotlivé čísla: 1, 2, 3, 4

Číslo 1/2001
(späť na zoznam)

Miloš Bronček
Náklady životního cyklu kolejových vozidel 
Lebenszykluskosten der Schienenfahrzeuge Life-Cycle Cost of Rail Vehicles

Alois Daněk 
Vhodnost použití logistického rozdělení v prognóze vyřazování vozidel 
Verwendung der logistischen Teilung in Prognose der Fahrzeugsausmusterung Use of Logistic Distribution in Prognostics of Vehicle Withdrawal

Miloš Bronček, Vladimír Hranoš 
Využití metody FMEA/FMECA a problematika analýzy spolehlivosti a systémů jakosti kolejových vozidel ... 7
Anwendung von FMEA/FMECA Verfahren bei Zuverlässigkeits- und Qualitätssystemanalyse der Schienenfahrzeuge Reliability Analysis and Quality Assurance of Rail Vehicles with Application of the FMEA/FMECA Methods

Nové výhybkové konstrukce pro koridory ČD a modernizované železniční stanice 
Neue Weichenkonstruktionen für die Korridorstrecken der ČD und modernisierte Bahnhöfe New Point and Crossing Work for ČD Railway Corridors and Modernized Railway Stations

Jan Famfulík
Údržba a poruchovost lokomotiv řady 162 a 163 
Unterhaltung und Störanfälligkeit der Loks BR 162 und 163 Maintenance and Failure Rate of Locos Class 162 and 163

Josef Paleček, Ctibor Henzl 
Výpočet magnetických polí v okolí elektrizovaných drah 
Berechnung der magnetischen Felder in Umgebung von elektrifizierten Bahnen Calculation of Magnetic Fields in the Vicinity of Electrified Railways

Roman Smida, Radek Brokl, Eva Schreierová 
Tunel "Březenský" na přeložce železniční trati Březno u Chomutova -Chomutov, projektová příprava a průzkum pro stavbu nejdelšího tunelu Českých drah ... 19
Der Březno-Tunnel an der Streckenverlegung Březno u Chomutova - Chomutov ...Planung und Vermessung des längsten Tunnels der ČD The Březno Tunnel on the Diversion of the Railway Line Březno u Chomutova -Chomutov .
Planning and Survey of the Longest Tunnel in the Czech Railways Network

Ján Mandula 
Diagnostika železničného telesa metódou fázových rýchlostí  
Diagnostik des Bahnkörpers mittels Phasengeschwindigkeitsmethode Railway Substructure Diagnostics Using Phase Velocity Method

Milan Mikšík, Libor Ižvolt 
Vplyv granulometrie materiálu na deformačné vlastnosti podkladovej vrstvy konštrukcie podvalového podložia 
Einfluss von Kornzusammensetzung des Materials auf die Verformungseigenchaften der Planumschutzschicht Influence of Granulometry upon the Deformation Behaviour of Sub-ballast

Jaromír Kousal, Ivan Hejduk, Vladimír Láníček 
Nové stroje a zařízení pro modernizaci koridorů 
Neue Gleisbaumaschinen und-geräte für Modernisierung von Eisenbahnkorridoren New Track Machines and Equipment for Modernisation of Railway Corridors.

IX. medzinárodný seminár "Traťové stroje v teórii a v praxi - SETRAS 2000" 

 Číslo 2/2001
(späť na zoznam)

Pavel Čermák, Martin Židek
Elektronické přejezdové zabezpečovací zařízení PZZ-EA
Die elektronische Wegübergangs-Sicherungsanlage PZZ-EA 
The Electronic Level Crossing Safety Facility PZZ-EA

Vladimír Verzich
Nový systém pro napájení zabezpečovacího zařízení z trakčního vedení 
Neues System zur Speisung von Sicherungsanlagen aus der Fahrleitung 
New System for Signalling Installation Feeding from the Contact Line

Jan Matouš, Karel Černovský 
Korozní vlivy zpětných trakčních proudů 
Korrosionseinflüsse von Triebrückströmen 
Influence of Return Traction Currents upon Corrosion

Antonín Kubela 
Nové způsoby upevňování propojek a lanových propojení na kolejnice 
Die neue Methoden zur Befestigung von Schienenverbindern und Seilverbindungen an die Schienen 
New Methods for Installation of Railbonds and Cable Connections on the Rails

Jiří Trousil
Zařízení ASDEK pro diagnostiku závad jedoucích vozidel - ověřovací provoz a zkoušky ASDEK  
Anlage zur Diagnostik von Fehlern an fahrenden Fahrzeugen. Versuchsbetrieb und Prüfungen ASDEK 
A Tool for Diagnostics of Running Vehicle Defects. Trial Operation and Testing

Muzeum z Vidnavy do Hradce Králové

Životní jubileum profesora Petra Tyce

Jubilejný X. medzinárodný seminár "Traťové stroje v teórii a praxi - SETRAS 2001"

Jiří Izer, Jaromír Zelenka, Michal Musil 
Plochá kola v železničním provozu - měření délky plošek a svislých zrychlení na ložiskových skříních 
Räder mit Flachstellen im Eisenbahnbetrieb - Messen von Flachstellenlängen und vertikalen Achslagerbeschleunigungen 
Wheel Flats in Railway Operation - Measurement of Wheel Flat Length and Vertical Axle-box Acceleration

Nové zařízení pro detekci plochých kol a horkoběžných ložisek 
Neue Einrichtung zur Detektion von Flachstellen an Rädern und Heissläufern 
The new Equipment for Monitoring of Wheel Flats and Hot Boxes

Jiří Vlachý 
Základní východiska stanovení nákladů na údržbu a opravné práce na železničním svršku a ostatních částech infrastruktury 
Die Hauptansätze zur Bestimmung von Erhaltungs- und Instandsetzungskosten für Eisenbahnoberbau und andere Teile der Infrastruktur 
The Bases for Estimation of Maintenance and Repair Costs of the Permanent Way and Other Parts of Infrastructure

Číslo 3/2001
(späť na zoznam)

Lumír Gregor
Elektrická třísystémová jednotka řady 680 
Elektrische Dreisystemtriebzug Baureihe 680
Threesystem Class 680 EMUs

Lumír Gregor
Vliv provozních poruch na jízdu elektrických jednotek řady 680 
Einfluss von Betriebsstörungen auf die Fahreigenschaften der elektrischen Triebzüge BR 680
Influence of Operational Faults on Riding Performance of Class 680 EMUs

Jiří Uhlíř, František Frýbort
Zkušenosti s provozováním elektronického přejezdového zabezpečovacího zařízení ELEKSA 93 na Českých drahách 
Erfahrungen aus dem Betrieb der elektronischen Bahnübergangs-Sicherungsanlage ELEKSA 93 auf den ČD
Experience of Level Crossing Safety Installation ELEKSA 93 Operating on Czech Railways

Jiří Uhlíř, František Frýbort
Počítače náprav typu AZF
Achszähler AZF
Axle Counters AZF

Jozef Melcer
Namáhanie koľajníc pri preprave koľajových polí 
Belastung der Schienen bei der Beförderung von Gleisjochen
Stresses in Rails During Track Panel Transportation

Josef  Sláma
Opatření k omezení účinků nárazů železničních vozidel na konstrukce staveb nad kolejištěm
Massnahmen zum Minimieren  von Anprallwirkungen der Schienenfahrzeuge an die Bauten oberhalb der Gleise
Measures for Minimalizing the Effects of Rail Vehicle Striking against Structures Situated Above the Tracks

Vladimír Verzich
Připojování univerzálních napájecích zdrojů (UNZ) pro zabezpečovací zařízení na veřejnou síť v železničních stanicích ČD s ohledem na zpětné vlivy harmonických 
Anschluss der Universalstromquellen für Sicherungsanlagen an das öffentliche Netz in ČD Bahnhöfen mit Rücksicht auf die Rückeinflüsse der Harmonischen
Connection of Universal Power Supply Units for Signalling Equipment to the Public Power Network in ČD Railway Stations with Regard to the Return Influence of the Harmonics

Od diagnostiky k údržbě tratí ČD
Von Diagnostik zur Unterhaltung der ČD Strecken
From Diagnostics to the Maintenance of ČD Lines

František  Imríšek
Zníženie hodnoty denného osvetlenia od vplyvu prevádzky v halách lokomotívnych dep 
Verminderung der Tagesbeleuchtungsstärke in Lokhallen durch den Betrieb
Reduction of the Natural Lighting Value in Locomotive Sheds Due to Operation

Účinné využití geosyntetiky v železničním stavitelství 

Číslo 4/2001
(späť na zoznam)

Mojmír Nejezchleb
Koncepce údržby železničního svršku u Divize dopravní cesty Českých drah
Das Konzept der Oberbauerhaltung bei der Division Fahrweg der ČD
Concept of Track Maintenance at the Infrastructure Division of ČD


Mojmír Nejezchleb
Výhybky pro koridorové tratě Českých drah
Weichen für die Korridorstrecken der ČD
Turnouts for the ČD Railway Corridors

Markus Schnetz, Josef H. Posch
Moderní mechanizace pro efektivní údržbu jízdní dráhy
Moderne Mechanisation für die effektive Fahrbahnerhaltung
Modern Machinery for Efficient Track Maintenance


Lumír Gregor
Elektrická čtyřsystémová lokomotiva řady BR 189 pro DB AG
Elektrische Vierstromlokomotive BR 189 für die DB AG
Electric Four-current Locomotive Class BR 189 for DB AG

Josef Matuš, Alois Kotrba
Rádiové dálkové ovládání posunovacích lokomotiv OPL-99.A
Fernfunksteuerung von Rangierlokomotiven OPL – 99.A
Remote Radio Control OPL – 99.A for Shunters

Ján Krupa, Róbert Kulla
Elektronické priecestné zabezpečovacie zariadenie BUES 2000
Die elektronische Bahnüberganssicherungsanlage BUES 2000
Electronic Railway Crossing Safety Facility BUES 2000

Rozhlasové zařízení Jewel – 1
Die Rundfunkanlage JEWEL – 1
The Broadcasting Facility JEWEL - 1

Jaroslav Smutný
Měření a analýza dynamických parametrů kolejnicových upevnění
Messung und Analyse der dynamischen Parameter von Schienenbefestigungen
Measuring and Analysing of Rail Fastening Dynamic Parameters

Mezinárodní konference „Současné problémy v kolejových vozidlech“

Jan Kubeš
Modernizace motorových vozů v Pars nova, a.s. Šumperk
Triebwagenmodernisierung in Pars nova, a.s. Šumperk
Rail Car Upgrading in Pars nova, a.s. Šumperk


Nové železniční trendy

Neue Eisenbahn Trends New Railway Technique Новые железнодoрожные тренды

Obsah ročníka 2000 (ročník 8)

Jednotlivé čísla 1, 2, 3, 4

Číslo 1/2000
(späť na zoznam)

Jaroslav Grim
Diagnostika v oboru železniční dopravní cesty 

Ladislav Horčička, Petr Sychrovský, Bohumil Vančura
Diagnostické prostředky pro hodnocení stavu kolejí na tratích ČD 

Miroslav Šolc
Využití diagnostických prostředků pro budování informačního systému divize dopravní cesty a plánování prací na tratích ČD

Jaroslav Randa, Bohumil Nádvorník
Vývoj a aplikace metod a prostředků technické diagnostiky u železničních zabezpečovacích a automatizačních zařízení ... 9

Milan Rath
Diagnostika odvětví elektrotechniky a energetiky u ČD 

Karel Hlava
Diagnostika vlivu napájecí soustavy jednofázové trakce ČD na signál hromadného dálkového ovládání ... 16
Týždeň odborných podujatí v odbore železničnej techniky "RAILINFORM ´99"

Milan Mikšík
Metódy diagnostiky koľajového lôžka z pohľadu ekológie

Břetislav Lukeš, Karel Holásek
Diagnostická souprava MÁV
Diagnostika zabezpečovacích zařízení 
Testovací souprava TS3 
Diagnostika signálu frekvenčně-impulsního kódu vlakového zabezpečovače Českých drah 

Číslo 2/2000
(späť na zoznam)

Jaromír Široký
Naklápěcí technika u ICE vlaků 

Bohumil Vančura
Nové diagnostické prostředky Technické ústředny dopravní cesty pro měření železničního svršku 

František Kopecký, Miroslav Svítek
Užitné vlastnosti zabezpečovacích zařízení - 1. část 

Jiří Zahradník, Karol Rástočný
Priecestník sveteľného priecestného zariadenia a jeho funkcia 

František Imríšek
Poruchy jednoplášťových plochých striech konštrukčného systému OMEGA

Emil Cvíčela
Eliminácia rizík v preprave tovaru

Ján Mandula, Brigita Salaiová
Spôsob uloženia podvalu v štrkovom lôžku
Kolejnicový kontaktní systém SK, DSK

Jaroslava Tylová, Miloslav Řezáč
Užití nových technologických prvků mostních objektů v povodňových územích

Pavel Longin
Napětí v bezstykové koleji - nyní už změřitelná veličina 

Číslo 3/2000
(späť na zoznam)

Jiří Barša
Dispečerská řídicí technika na 2. železničním koridoru 

Josef Adamec
Mechanismus samovratné výhybky (MSV) typu AŽD
Samovratné výhybky i v jižním Maďarsku 

Jiří Gabriel, Jiří Šustr
Modernizace dálkového ovládání posunovací lokomotivy v železniční stanici Nymburk 

Otto Plášek, Vlastislav Salajka
Statická analýza plastových vložek do betonových pražců 

František Kopecký, Miroslav Svítek
Užitné vlastnosti zabezpečovacích zařízení - 2. část
Nástin systémového přístupu 

Janka Gombitová
Zavedieme kombinovanú dopravu na Orave? 

Vít Barborka
Diagnostika transformátorových olejů v návaznosti na prodloužení životnosti transformátorů 

Lubomír Anton
Změny v normalizaci přejezdových zabezpečovacích zařízení

Karol Rástočný, Jiří Zahradník
Preberanie európskeho bezpečnostného štandardu do noriem STN pre oblasť železničnej zabezpečovacej techniky 

Číslo 4/2000
(späť na zoznam)

Mojmír Krejčiřík, Pavel Mazánek
Revitalizace výpravních budov 

Leopold Medový
Analýza súčasného stavu železničných budov DDC ŽSR

Jaroslav Čáp, Karel Sellner
Regionální kolejová doprava: trendy a vozidla 

Emil Rusko
Nové oceľové železničné mosty cez Váh pri Žiline

Jiří Týce, Mojmír Nejezchleb
Žlabový pražec a jeho použití u výhybek v síti ČD 

František Kopecký, Miroslav Svítek, Martin Pěnička
Telematika a železniční infrastruktura 
Možnosti ČD v 5. rámcovém programu vědy a výzkumu EU

Petr Škapa
Informační systém v oblasti ochrany životního prostředí na ČD
Směry vývoje zabezpečovacího zařízení na vlečce Třineckých železáren, a.s.

Jana Míková
Ekonomické aspekty spolehlivosti dopravních a manipulačních prostředků v oblasti poskytování dopravních služeb 

Petr Kapoun
Nová konstrukční řešení nástupišť 


Nové železniční trendy

Neue Eisenbahn Trends New Railway Technique Новые железнодoрожные тренды

Obsah ročníka 1999 (ročník 7)

Jednotlivé čísla: 1, 2, 3, 4

Číslo 1/1999
(späť na zoznam)

Železniční koridory z pohledu dodavatelü

Drážní decentralizovaný řídící MCDS

Remote 98 a Remote 96 - elektronický systém pro dálkové ovládaní a diagnostiku zabezpečovacích zařizení

Zdeněk Hřebíček, Pavel Longin, Vladimír Marhold
Univerzální bruska do výhybek UBV 1

Pavel Zvěřina
Kontinuální diagnostika pražcového podloží včetně stanovení příčného odporu koleje

Stavební obnova železnic Praha a.s. - ohlédnutí za posledními roky

Jindřich Matiaske
Regenerace dřevěných a betonových pražcü v koleji vložkami DRV-1

Železničiari sa opäť stretli na severnom Slovensku

Zdeněk Reinhardt
Zamyšlení nad katastrofou v Eschede

Deset let vidnavského muzea

Jaroslav Smutný, Luboš Pazdera
Analýza akustických poměrü uvnitř tramvajoveho vozu KT8

Antivibrační kolejnicová upevnění Pandrol

Subterra a.s. - Modemizace II. železničního tranzitního koridoru, SOŽ - provozovatel Železnice Desná (barevná příloha)

Číslo 2/1999
(späť na zoznam)

Zdeněk Hájek
Inovace prvkü systému KOMPAS

Pavel Horák
Inovovaný systém automatizace spádoviště v železniční stanici Ostrava

Jan Štaufl, Jan Jaroš, Jiří Holovský
Nové řešení výroby a rozvodu stlačeného vzduchu pro pohon kolejových brzd v automatizačním systému KOMPAS

Gustav Koutník
Defektoskopický vüz nizozemských železnic

Halová myčka kolejových vozidel v Hradci Králové

Optimalizace železničního spodku I. železničního koridoru v úseku Skalice nad Svitavou - Česká Třebová (barevná príloha) I - IV

I. Železniční koridor - kvalita staveb za dobu jejich užívání
Železniční koridory z pohledu cestujíciho

Aleš Lieskovský, Ivo Myslivec, Pavel Špaček, Božetěch Šula
Automatické vedení vlaku - využití systému AVV

Jiří Gabriel, Jiří Šustr
Automatické vedení vlaku s kvaziliniovým přenosem aktuálních dopravních informací

Pět let institutu dopravy

RAILINFORM '99

Číslo 3/1999
(späť na zoznam)

Jaroslav Čáp, Karel Sellner
Transrapid - ano či ne?

Miloslav PochyIa
Dvoupodlažní elektrická jednotka rady 471

Milan Ort-Krajčír, Vojtech Krämer
Vlakové rozhlasové zariadenie REGONIK VRZ 11

Pavol Madlenga
Bratislava Petržalka - najmodernejšia železničná stanica ŽSR

Vážení zboží přepravovaného po železnici

Martina Sainerová, Antonin Vymětal
Upevnění s distančními kroužky

Josef Paleček, Lubomír Ivánek, Ctibor Henzl, Ivo Laníček
Nová metoda pro určení měrné přechodové konduktance mezi kolejnicovým pasem a zemí

Rudolt Roháč
Rekonšrukcie, opravy, sanácie tunelov a klenbových mostov na tratiach ŽSR

DESEC TRACKLAYER pro rekonstrukci Bosenských železnic

Karel Seliner, Jaroslav Čáp
Současné tendence vývoje vysokorychlostních systémü pro hromadnou přepravu osob

Číslo 4/1999
(späť na zoznam)

Karel Sellner, Jaroslav Čáp
Současné tendence vývoje vysokorychlostních systemü pro hromadnou pfepravu osob (II)

Prof. Ing. Karel Horák, DrSc. se dožívá 80 let

Jaroslav Smutný, Luboš Pazděra
Měření a analýza akusticko - vibračních parametrü tramvajových vozü KT8

Jiří Segeťa
Dvounápravový motorový vüz Bzmot InterPici pro maďarské železnice

Otto PIášek
Provozní ověření žlabových pražcü výhybek

Nové vozy pro České dráhy

Vladimír Tomica
Degradační učinky provozního zatíženi na železniční mosty

Zdeněk Kaufmann
Trafový rádiový systém na Českych dráhach

Václav KončeIík Vojtech Šoltýs
Procesorově řízený bezpečný odpojovač drenážích ochran úIožných zařízeni

Milan Pospíšil, Ján Valuška, Gabriela Lanáková
Návrh hlavných parametrov trakčného asynchrónneho motora