PREDBEŽNE PRIHLÁSENÍ ÚČASTNÍCI

LIST OF PRELIMINARILY REGISTRATED PARTICIPANTS

 

1. BADO Peter, Ing., SAMEK František, Ing., GJW Praha, s.r.o., Czech Republic

Atypické traťové stroje firmy GJW Praha s.r.o.

Atypical track machines of GJW Praha

 

2. BLAŠKO Jozef, Ing., BOHÁČ Daniel, Ing., MTH Renova, s.r.o., Košice, Slovak Republic

Univerzálna elektronická rozchodka s meradlom prevýšenia typu UM – 01E

Universal electronic gauge measuring device with cant rail meter type UM – 01E

 

3. BRUNA František, Ing., BRONČEK Vladimír, Ing.: Výskumný ústav dopravný, a.s., Žilina, Slovak Republic

Skúšky kvality zvarov koľajníc podľa  normy prEN 14 587-1

Quality test of rail welds according to the standard prEN 14 587-1

 

4. DŽUGAN Tomáš, Ing., Compel, a.s., Martin, ŠMONDRK Šimon, Ing., Compel Rail, a.s., Martin, Slovak Republic

Ďalší rozvoj vákuových nakladačov

Future Development of the Vacuum Loader

 

5. ĎURKOVSKÝ Miroslav, Ing., Výskumný a vývojový ústav železníc, Žilina, Slovak Republic

Nová filozofia bezpečnosti bezstykovej koľaje, diagnostika BK

A new safety philosophy for CWR, diagnostics of CWR

 

6. FIDLER Katarina, HOUGHTON Michael, FARMER Steven, Jarvis Rail, York, UK

Jarvis Train Operations – innovative solutions

Jarvis Train Operations – inovatívne riešenia

 

7. FURJEL Anton, Ing., KOTEZA, s.r.o., Vrútky, Slovak Republic

Mechanizácia a automatizácia zvárania na železničnom zvršku a kontrola kvality

Welding mechanisation and automatisation on site and quality testing

 

8. HÁBA Aleš, Ing., ZELENKA Jaromír, doc., Ing., PhD., MUSIL Michal, Ing., PhD., DFJP Univerzita Pardubice, Czech Republic

Vliv nového tvaru hlavy kolejnice ve výhybce UIC 60 1:12-500 PHS na dynamické účinky elektrické lokomotivy

New Shape of Railhead in Switch UIC 60 1:12-500 PHS Influence on Dynamic Forces of Electric Locomotive

 

9. HODAS Stanislav, Ing., PhD., Katedra geodézie, Stavebná fakulta, Žilinská univerzita v Žiline, Slovak Republic

Analýza posunov výhybkových objektov porovnaním s modelovým stavom informačného systému koľajového zhlavia

Shift analysis of turnout objects in comparison with the model state of the turnout layout information system

 

10. HŘEBÍČEK Zdeněk, doc., Ing., CSc., ČD, a.s., VÚŽ, o.z., Praha, Czech Republic

Alokace finančních zdrojů na provoz dopravní cesty s ohledem na technický stav jednotlivých entit.

Verteilung der finanziellen Kosten für den Fahrweg mit Rücksicht auf den aktueelen technischen Zustand seiner einzelnen Bestandteilen

Allocation of the financial resources for operation of the infrastructure with regard to technical state of the individual sections

 

11. JANEČEK Eduard, doc., Ing., CSc., Západočeská univerzita v Plzni, Czech Republic

Zpracování signálů GPK v časové oblasti s nezkresleným poměrem Fourierových obrazů veličin polohové odchylky a měřící tětivy

GPK signal processing in time domain with unbiased ratio of Fourier transform of position error and measuring chord

 

12. JAŠUREK Ján, Ing.: Compel Rail, a.s., Martin, Slovak Republic

Súprava na sťahovanie koľajníc SSK-03

Set for unloading of the rails from wagon SSK-03

 

13. JELÍNEK Václav, Ing., ČD a.s., TÚDC Olomouc, Czech Republic

Údržba modernizovaných tratí - teorie a první poznatky z praxe

Instandhaltung der modernisierten Strecken - Teorie und erste Praxiserkenntnisse

The maintenace of modernised railway lines – Theory and the first practical experiences

 

14. KOBZEV Valery A., DrSc.: National Research Institute for Railway Management, Moscow, Russia

New ways of development of trak´s wagon retarders for Russian Railways

Nové cesty vývoja koľajových bŕzd pre Ruské železnice

 

15. KOHOUT Martin, Ing., ZELENKA Jaromír, doc., Ing., PhD., DFJP Univerzita Pardubice, Czech Republic

Měření a vyhodnocování příčných profilů hlav kolejnic – způsoby, postupy, zkušenosti

Measuring and evaluation of railheads profiles – possibilities, procedures, experience

 

16. LIBERTIN Alexandr, Ing., ČD, a.s. Praha, Czech Republic

Provoz a údržba speciálních vozidel - traťových strojů

Operation and service of track maintenance machines

 

17. MACOUREK Volfgang, Ing., SaZ s.r.o. Hodonín, Divize Sázava, Czech Republic

Kolejový přepravník KOP 12/40 a jeho využití v traťovém hospodářství

Railway carrier KOP 12/40 and its use in the railway infrastructure

 

18. MADEJSKI Janusz, GRAW Sp. z o.o., Gliwice, Poland

System approach to track and turnout geometry diagnostics

Systémový prístup k diagnostike geometrie koľají a výhybiek

 

19. MAYERBERGER Štefan, Ing., MORAVEC Zdeněk, Ing., ČD, a.s., VÚŽ Praha, o.z., BUREŠ Vít, Ing., ROT-HSware Pardubice, Czech Republic

Zařízení pro měření prostorové průchodnosti železničních tratí

Rail vehicle for rail spatial passability measuring

 

20. NĚMEC Josef, Ing., MTH Praha a.s., Czech Republic

Zkušenosti z provozu SČ 1200 RU

Experience of the SC 1200 RU Ballast Cleaning Machine Operation

 

21. POLÁK Michal, Ing., Automatizace strojů a procesů, Plzeň, SEDLÁK Josef, Ing., SKANSKA a.s. Czech Republic

Zařízení pro vyhodnocení GPK na nových automatických strojních podbíječkách Plasser-Theurer ASP 08-475 S

The track geometry measuring and evaluating equipment of new tamping machines Plasser-Theurer 08-475 S

 

22. ROOKE John, Aardvark Rail Track Services Limited, Enfield, UK

SRS/SVABO Road Rail Vehicles – New Developments

SRS/SVABO dvojcestné vozidlá – nový vývoj

 

23. SÁGA Milan, doc., Dr. Ing., KOCÚR Roman, Ing., SjF Žilinská univerzita v Žiline, Slovak Republic

Použitie intervalovej aritmetiky v dynamike vozidiel

Application of interval arithmetic in vehicle dynamics

 

24. SINGER Daniel, Ing., VYMĚTAL Antonín, Ing., Komerční železniční výzkum spol. s r.o., Praha, Czech Republic

Měření geometrické polohy koleje ve výhybkách

Measuring of the track geometry in the turnouts

 

25. URBAN Ján, Ing., MTH REMONT, s.r.o., Vranov nad Topľou, Slovak Republic

Motorový vozík MUV - 1000ET pre práce na trakčnom vedení

Service vehicle MUV – 1000ET for work on the trolley line

 

26. VALTUS Zdeněk, Ing., METRA Blansko, a.s., Czech Republic

Nová elektronická rychloměrná souprava řady LTN

New Electronic Railway Speedometer series LTN

 

27. VITOUŠOVÁ Stanislava, Ing., DFJP Univerzita Pardubice. Czech Republic

Vyhodnocení provozních parametrů čističky štěrkového lože při různých režimech čistění

Evaluation of ballast cleaning machine operational parameters in several modes of cleaning

 

28. ZELENKA Jaromír, doc., Ing., PhD., DFJP Univerzita Pardubice, Czech Republic

Chodové vlastnosti Motorového pracovního vozu MPV 22 na koridorových tratích ČD.

Running Behaviour of Utility Vehicle MPV 22 on Corridor Tracks of ČD.

 

 

Stránka bude priebežne doplňovaná. / The page will be updated.