XII. medzinárodný seminár

„Traťové stroje v teórii a v praxi - SETRAS 2004“

 

Vedeckotechnická spoločnosť pri Žilinskej univerzite v spolupráci s ďalšími organizáciami pripravila XII. medzinárodný seminár „Traťové stroje v teórii a v praxi - SETRAS 2004“, ktorý sa konal v GAMA Klube na Študentských domovoch Žilinskej univerzity v Žiline v dňoch 13. a 14. 10. 2004.

 

Pri otvorení tohto už tradičného seminára sa k jeho účastníkom prihovorili prof. Ing. Marián Dzimko, PhD., prorektor Žilinskej univerzity v Žiline, v zastúpení ŽSR Ing. Zoltán Ádám, riaditeľ Výskumného a vývojového ústavu železníc Žilina, doc. Dr.Ing. Milan Sága, prodekan Strojníckej fakulty ŽU a doc. Ing. Daniel Kalinčák, PhD., vedúci Katedry koľajových vozidiel, motorov a zdvíhadiel a odborný garant seminára.

Seminár bol zameraný na traťové stroje a mechanizmy, technológie traťových prác a v tomto roku bola zvýraznená tématika meraní a diagnostiky koľaje a zvarovania koľaníc. Časť prednášok sa tiež dotýkala problematiky vzťahu koľaje a dynamiky jazdy koľajových vozidiel, resp. kontaktného problému koleso/koľajnica. Aj keď niektoré témy boli zvýraznené, seminár si zachoval polytématický charakter. Seminár umožnil výmenu skúseností, slúži ako cenný zdroj nových informácií, ale aj ako miesto nadviazania nových kontaktov.

 

Do programu seminára bolo zaradených 29 prednášok odborníkov z Veľkej Británie, ČR, Poľska, Ruskej federácie a SR. S výnimkou troch prednášok boli všetky prednášky zaujímavým spôsobom prezentované. Takmer 70% prednášok bolo od zahraničných autorov. Seminár bol spojený aj s prezentáciami domácich ale najmä zahraničných firiem podnikajúcich v tejto oblasti, ktoré boli v miestnosti priľahlej k prednáškovej sále. Tieto prezentácie budili veľký záujem účastníkov seminára a bolo tu nadviazané aj niekoľko kontaktov obchodného charakteru.

Na seminár sa prihlásilo viac ako 210 účastníkov z ČR, Maďarska, Poľska, Ruskej federácie, Talianska, Veľkej Británie a samozrejme zo Slovenska. Po ukončení prvého dňa rokovania bol v Novej menze ŽU usporiadaný večierok, na ktorom sa zúčastnili takmer všetci účastníci seminára. Tento večierok nielen že priniesol oddych po náročnom dni, ale umožnil mnoho neformálnych kontaktov medzi účastníkmi seminára, ktoré môžu byť veľmi užitočné pri rozvíjaní spolupráce medzi firmami a železnicami.

Všetkých 29 prednášok bolo uverejnené v zborníku prednášok, ktorý má rozsah 226 strán.

Ďalší seminár „SETRAS 2005“ sa pripravuje na september roku 2005 ako súčasť týždňa aktivít v oblasti železníc RAILINFORM 2005 a bude spojený s medzinárodnou výstavou železničnej techniky ŽEL-RAIL 2005 v Martine.