PROGRAM 12. MEDZINÁRODNÉHO SEMINÁRA SETRAS 2004

PROGRAMME OF THE 12th INTERNATIONAL SEMINAR SETRAS 2004

 

12. 10. 2004

1600 - 1930     Registrácia (ŽSR Oblastné riaditeľstvo Žilina, ul. 1. mája 34)

                   Registration of participants (ZSR Regional directorate Žilina, 1. Mája 34)

 

13. 10. 2004

730 - 900         Registrácia (GAMA Klub)

                   Registration of participants (GAMA Club)

 

900 - 930         Otvorenie

                   Opening Ceremony

 

930 - 940         Prestávka

                   Break

 

940 - 1055       Volfgang MACOUREK, Ing., SaZ s.r.o., Hodonín, Divize Sázava, Czech Republic

                   Kolejový přepravník KOP 12/40 a jeho využití v traťovém hospodářství

Railway carrier KOP 12/40 and its use in the railway infrastructure

                   ROOKE John D N, Aardvark Rail Track Services Ltd., (ARTS) Enfield, United Kingdom

                   SRS/SVABO Road / Rail vehicles and associated equipment. Recent Developments

SRS/SVABO dvojcestné vozidlá a prídavné zariadenia. Najnovší vývoj

BRUNA František, Ing., BRONČEK Vladimír, Ing., KUBÍČEK Pavol, Ing.,: Výskumný ústav dopravný, a.s., Žilina, Slovak Republic

Skúšky kvality zvarov koľajníc podľa normy prEN 14 587-1

Quality test of rail welds according to the standard prEN 14 587-1

FURJEL Anton, Ing., KOTEZA, s.r.o., Vrútky, Slovak Republic

Mechanizácia a automatizácia zvárania na železničnom zvršku a kontrola kvality

Welding mechanisation and automatisation on site and quality testing

 

1055 – 1115    Diskusia

                   Discussion

 

1115 – 1135    Prestávka

                   Coffee break

 

1135 – 1235    ĎURKOVSKÝ Miroslav, Ing., Výskumný a vývojový ústav železníc, Žilina, Slovak Republic

Nová filozofia bezpečnosti bezstykovej koľaje, diagnostika BK

                   A new safety philosophy for CWR, diagnostics of CWR

                   HODAS Stanislav, Ing., PhD., Katedra geodézie, Stavebná fakulta, Žilinská univerzita v Žiline, Slovak Republic

Analýza posunov výhybkových objektov porovnaním s modelovým stavom informačného systému koľajového zhlavia

Shift analysis of turnout objects in comparison with the model state of the turnout layout information system

MADEJSKI Janusz, GRAW Sp. z o.o., Gliwice, Poland

System approach to track and turnout geometry diagnostics

Systémový prístup k diagnostike geometrie koľají a výhybiek

 

1235 - 1250     Diskusia

                   Discussion

 

1250 – 1400    Obed

                   Lunch

 

1400 – 1455    PROPAGAČNÉ VYSTÚPENIA FIRIEM

                   PRESENTATION OF COMPANIES

                   GJW Praha, s.r.o., Czech Republic

                   MESIT Přístroje, s.r.o., Uherské Hradiště, Czech Republic

                   TAVROS a.s., Žilina, Slovak Republic

                   TECNOGAMMA SPA, Badoere di Morgano, Italy

 

1455 – 1515    Prestávka

                   Coffee break

 

1515 – 1630    SINGER Daniel, Ing., VYMĚTAL Antonín, Ing., Komerční železniční výzkum spol. s r.o., Praha, Czech Republic

Měření geometrické polohy koleje ve výhybkách

Measuring of the track geometry in the turnouts

                   BLAŠKO Jozef, Ing., BOHÁČ Daniel, Ing., MTH Renova, s.r.o., Košice, Slovak Republic

Univerzálna elektronická rozchodka s meradlom prevýšenia typu UM – 01E

Universal electronic gauge measuring device with cant rail meter type UM – 01E

KOHOUT Martin, Ing., ZELENKA Jaromír, doc., Ing., PhD., DFJP Univerzita Pardubice, Czech Republic

Měření příčných profilů hlav kolejnic

Measuring of railhead profiles

MAYERBERGER Štefan, Ing., MORAVEC Zdeněk, Ing., ČD, a.s., VÚŽ Praha, o.z., BUREŠ Vít, Ing., ROT-HSware, s.r.o., Pardubice, Czech Republic

Vozidlo pro měření prostorové průchodnosti železničních tratí MV-PPT 1

Vehicle MV-PPT 1 for railway track spatial patency measuring

 

1630 – 1650    Diskusia

                   Discussion

 

1650 – 1715    Prestávka

                   Coffee break

 

1715 – 1830      POLÁK Michal, Ing., Automatizace strojů a procesů, Plzeň, SEDLÁK Josef, Ing., SKANSKA s.r.o., Czech Republic

Zařízení pro vyhodnocení GPK na nových automatických strojních podbíječkách Plasser-Theurer ASP 08-475 S

The track geometry measuring and evaluating equipment of new tamping machines Plasser-Theurer 08-475 S

                         BADO Peter, Ing., SAMEK František, Ing., GJW Praha, a.s., Czech Republic

Atypické traťové stroje firmy GJW Praha s.r.o.

Atypical track machines of GJW Praha

DŽUGAN Tomáš, Ing., Compel, a.s., Martin, Slovak Republic

Ďalší rozvoj vákuových nakladačov. Vákuový nakladač FATRAVAC 8000/240

Future development of the vacuum loader.Vacuum Loader  FATRAVAC 8000/240

JAŠUREK Ján, Ing.: Compel Rail, a.s., Martin, Slovak Republic

Súprava na sťahovanie koľajníc SSK-03

Set for unloading of the rails from wagon SSK-03

 

1830 – 1850     Diskusia

                   Discussion

 

1915              Večierok

                   Evening Reception

 

14. 10. 2004

800 – 915                VITOUŠOVÁ Stanislava, Ing., DFJP Univerzita Pardubice. Czech Republic

Vyhodnocení provozních parametrů čističky štěrkového lože při různých režimech čistění

Evaluation of ballast cleaning machine operational parameters in several modes of cleaning

URBAN Ján, Ing., MTH REMONT, s.r.o., Vranov nad Topľou, Slovak Republic

Motorový vozík MUV - 1000ET pre práce na trakčnom vedení

Service vehicle MUV – 1000ET for work on the trolley line

                   NĚMEC Josef, Ing., MTH Praha a.s., Czech Republic

Zkušenosti z provozu SČ 1200 RU

Experience of the SC 1200 RU ballast cleaning machine operation

FIDLER Katarina, HOUGHTON Michael, FARMER Steven, Jarvis Rail, York, UK

Jarvis Train Operations – innovative solutions

Jarvis Train Operations – inovatívne riešenia

 

915 – 935        Diskusia

                   Discussion

 

935 - 1000       Prestávka

                   Coffee break

 

1000 – 1135    LIBERTÍN Alexandr, Ing., ČD, a.s. Praha, Czech Republic

Opravy a provoz speciálních vozidel z pohledu ceny za jednotku výkonu

Repairs and operation of special railway machines from the unit performance price perspektiv

                   JELÍNEK Václav, Ing., ČD a.s., TÚDC Olomouc, Czech Republic

Údržba modernizovaných tratí - teorie a první poznatky z praxe

The maintenace of modernised railway lines – Theory and the first practical experiences

HŘEBÍČEK Zdeněk, doc., Ing., CSc., ČD, a.s., VÚŽ, o.z., Praha, Czech Republic

Alokace finančních zdrojů na provoz dopravní cesty s ohledem na technický stav jednotlivých entit.

Allocation of the financial resources for operation of the infrastructure with regard to technical state of the individual sections

KOBZEV Valery A., DrSc.: National Research Institute for Railway Management, Moscow, Russia

New ways of development of trak´s wagon retarders for Russian Railways

Nové cesty vývoja koľajových bŕzd pre Ruské železnice

VALTUS Zdeněk, Ing., METRA Blansko, a.s., Czech Republic

Nová elektronická rychloměrná souprava řady LTN

New Electronic Railway Speedometer series LTN

 

1135 - 1200     Diskusia

                   Discussion

 

1200 – 1315    Obed

Lunch

 

1315 – 1450    JANEČEK Eduard, doc., Ing., CSc., Západočeská univerzita v Plzni, Czech Republic

Zpracování signálů GPK v časové oblasti s nezkresleným poměrem Fourierových obrazů veličin polohové odchylky a měřící tětivy

GPK signal processing in time domain with unbiased ratio of Fourier transform of position error and measuring chord

TUREK Josef, Ing., CSc., Komerční železniční výzkum spol. s r.o., Praha, VANČURA Bohumil, Ing., ČD, a.s., TÚDC Hradec Králové, Czech Republic

Modernizace měřící dreziny MD1 Českých drah

Up-date of the measuring dreisine MD1 of Czech Railways

                   ZELENKA Jaromír, doc., Ing., PhD., DFJP Univerzita Pardubice, Czech Republic

Chodové vlastnosti Motorového pracovního vozu MPV 22 na koridorových tratích ČD.

Running Behaviour of Utility Vehicle MPV 22 on Corridor Tracks of ČD.

HÁBA Aleš, Ing., ZELENKA Jaromír, doc., Ing., PhD., MUSIL Michal, Ing., PhD., DFJP Univerzita Pardubice, Czech Republic

Vliv nového tvaru hlavy kolejnice ve výhybce UIC 60 1:12-500 PHS na dynamické účinky elektrické lokomotivy

New Shape of Railhead in Switch UIC 60 1:12-500 PHS Influence on Dynamic Forces of Electric Locomotive

SÁGA Milan, doc., Dr. Ing., KOCÚR Roman, Ing., SjF Žilinská univerzita v Žiline, Slovak Republic

Aplikácia intervalovej aritmetiky v dynamike vozidiel

Application of interval arithmetic in vehicle dynamics

 

1450 – 1515    Diskusia

                   Discussion

 

1515 – 1530    Záver

                   Closing Ceremony

 

 

Stránka bude priebežne doplňovaná. / The page will be updated.