Jubilejný X. medzinárodný seminár „Traťové stroje v teórii a v praxi - SETRAS 2001“

 


 

4. - 5. 10. 2001

ŽILINA - GAMA klub, Študentské domovy Žilinskej univerzity

 

Záštitu nad seminárom prevzali

generálny riaditeľ ŽSR

Ing. Andrej EGYED

rektor Žilinskej univerzity v Žiline

Prof. Ing. Milan DADO, PhD.

 

 

PRÍPRAVNÝ VÝBOR SEMINÁRA

Ing. Zoltán ÁDÁM, riaditeľ Výskmného a vývojového ústavu ŽSR, Žilina

Ing. Daniel BOHÁČ, technický riaditeľ MTH RENOVA s.r.o., Košice

Ing. Tomáš DŽUGAN, obchodný riaditeľ COMPEL-RAIL, a.s. Martin

Dr.-Ing. Juraj GERLICI, Katedra koľajových vozidiel, motorov a zdvíhadiel, ŽU v Žiline

Ing. Miloslav HŘIVNA, I.M.I. Praha s.r.o.

Ing. Václav JELÍNEK, ČD - TÚDC Olomouc

Ing. Jozef LEHOCKÝ, ŽSR Divízia dopravnej cesty, Bratislava

Ing. Ján LONDA, ŽSR - DDC Správa železničných tratí a stavieb, Žilina

Ing. Štefan MAYERBERGER, ČD - VÚŽ Praha

Ing. Josef NĚMEC, technický riaditeľ MTH Praha a.s.

Ing. Alexander SMIRNOV, konateľ LOGRES s.r.o., Martin

Ing. Ján ŠPÁNIK, PhD., Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva, ŽU v Žiline

 

Odborný garant a predseda prípravného výboru

Doc. Ing. Daniel KALINČÁK, PhD., Katedra koľajových vozidiel, motorov a zdvíhadiel, ŽU Žilina, Moyzesova 20, 010 26 ŽILINA. Tel.: (+421 89) 513 2650, 8; tel./fax: (+421 89) 5254 440, e-mail: Daniel.Kalincak@fstroj.utc.sk.

 

Organizačný garant

Ing. Dalibor BARTA, Katedra koľajových vozidiel, motorov a zdvíhadiel, ŽU Žilina, Moyzesova 20, 010 26 ŽILINA. Tel.: (+421 89) 513 2669, e-mail: dalibor@kkvmz.utc.sk.

 

Cieľ seminára:

            Tento medzinárodný seminár je určený pre pracovníkov železníc, závodových dopráv, konštruktérov a výrobcov traťových strojov a mechanizmov, výskumných ústavov a škôl zaoberajúcich sa výskumom, vývojom, konštrukciou, skúšaním a prevádzkovaním traťových strojov a mechanizmov a prípravou odborníkov v tejto oblasti.

            Cieľom seminára bolo oboznámiť jeho účastníkov s novými traťovými strojmi, požiadavkami na ne, ich konštrukčnými uzlami a systémami, prispieť k zovšeobecneniu a teoretickému spracovaniu problematiky vyskytujúcej sa pri ich vývoji, stavbe i používaní. Tiež priniesol nové informácie o skúsenostiach s využívaním traťových strojov a mechanizmov i poznatky súvisiace so zavádzaním nových technológií pri stavbe a opravách tratí a tiež pri ich diagnostike.

            V roku 2001 sa seminár konal v rámci 2. ročníka medzinárodného podujatia RAILINFORM 2001 „Železnicou do tretieho tisícročia“, ktorého súčasťou bol tiež Seminár UEEIV (3. 10. 2001) a 6. medzinárodná výstava železničnej techniky ŽEL-RAIL 2001 (2. - 5. 10. 2001), ktorú účastníci seminára navštívili dňa 5. 10. 2001.

            Seminára sa zúčastnilo vyše 220 účastníkov z ČR, Kanady, Maďarska, Poľska, SR, Rakúska, Ruskej federácie, USA a Veľkej Británie.

            Uvoľnenie priniesol večierok po celodennom rokovaní seminára. Večierok veľmi dobre pripravený pracovníkmi univerzitnej menzy, v ktorej priestoroch sa konal, prispel k nadviazaniu neformálnych kontaktov medzi účastníkmi seminára.

 

Program seminára bol nasledovný:

945-1055         PREDNÁŠKY

                   u  Ing. Volfgang MACOUREK, SaZ s.r.o., Hodonín, ČR

                          Dvoucestná vozidla

                   u  Ing. Mojmír KREJČIŘÍK, Ing. Jaromír KOUSAL, Ing. Ivan HEJDUK, Ing. Vladimír LÁNÍČEK, ÚVAR - Servis, a.s., Brno, ČR

                          Nové stroje a zařízení pro modernizaci koridorů ČD

                   u  John D. N. ROOKE, Aardvark Rail Track Services Ltd., Enfield, UK

Sortiment ľahkých mnohoúčelových vozíkov Alumicart firmy R. Bance

                   u  Ing. Anton FURJEL, KOTEZA s.r.o., Vrútky, SR

                          Zvýšenie kvality naváraných dielov železničného zvršku

 

1055-1110     DISKUSIA

 

1110-1130     PRESTÁVKA

 

1130-1240     PREDNÁŠKY

                   u  Ing. Miloš ALTNER, CSc., Railtech Slavjana s.r.o., Praha, ČR

                          Automat pro navařování kolejnic a srdcovek „TRANSLAMATIC“

                   u  Eugene PARKER, Holland Company, Crete, IL, USA

Intelliweld® - spôsob elektrického odporového zvarovania, pri ktorom nájdete parametre Vašich zvarov na internete

                   u  Dipl.-Ing. Josef POMIKACSEK, Dipl.-Ing. Pomikacsek KEG., Entwicklungs- und Ingenierbüro für Maschinenbau, Altmüster, Rakúsko

                            „Power Grinding“ nový vysokorýchlostný proces brúsenia koľajníc pre preventívnu údržbu

                   u  Ing. Markus SCHNETZ, Mag. Josef POSCH, Plasser & Theurer GmbH, Viedeň, Rakúsko

Moderné stroje na efektívnu údržbu tratí

1240-1255     DISKUSIA

 

1255-1400     OBED

 

1400-1445     SIMULTÁNNE POSTEROVÉ PREZENTÁCIE

                   u  Ing. Jan ADÁMEK, SEDRA Praha s.r.o., ČR

                         Individuální řešení v kolejové dopravě

                   u Doc. Ing. Eduard JANEČEK, CSc., Ing. Jaroslav BURDA, Západočeská univerzita Plzeň, ČR

                          Model pro automatické navádění železničních stavebních strojů po prostorové krivce

                   u Doc. Ing. Daniel KALINČÁK, PhD., Ing. Ladislav KALINČÁK, Žilinská univerzita v Žiline, SR

                          Pomocný pracovný hnací pojazd pre traťové stroje

                   u Ing. Michael LATA, PhD., Ing. Stanislava VITOUŠOVÁ, Univerzita Pardubice, ČR

                          Možnosti koncepčního uspořádání konstrukce pojezdu traťového stroje

                   u Ing. Tomáš ROZBOŘIL, ČD - VÚŽ, Pardubice, ČR, Ing. Tomáš DŽUGAN, Compel Rail, a.s., Martin, SR

                          Univerzální bruska UB – 2 v praxi

                   u Doc. Dr.Ing. Milan SÁGA, Ing. Patrik KNAJBEL, Žilinská univerzita v Žiline, SR

                          Príspevok k analýze a optimalizácii  traťových strojov

                   u Ing. Josef TUREK, CSc., Ing. Antonín VYMĚTAL, KŽV s.r.o., Praha, ČR

                        Výsledky kontinuálního měření tuhosti kolejnicového podloží

 

1445-1515     PROPAGAČNÉ VYSTÚPENIA FIRIEM

                   Ø   KŽV s.r.o., Praha, ČR

                   Ø  KOTEZA s.r.o., Vrútky, SR

 

1515-1550     PREDNÁŠKY

                   u  Ing. Václav JELÍNEK, ČD - TÚDC, Olomouc, ČR

                          Řídící systémy podbíječek

                   u  Ing. Jurij ŠČERBININ, Ing. Evgenij, GRUNIN, Ing. Aleksandr KARPOV, REMPUŤAŠ, Kaluga, RF

                          Konštrukčné a prevádzkové zvláštnosti zemného stroja KOM-300

15 50-16 00    DISKUSIA

 

1600-16 30    PRESTÁVKA

 

16 30-17 40    PREDNÁŠKY

                   u  Ing. Tomáš DŽUGAN, Compel Rail, a.s., Martin, SR, Hakan JOHAN-SSON, DISAB Vacuum Technology AB, Eslöv, Švédsko

                          Poznatky z nasadzovania železničných vákuových nakladačov a možné oblasti ich použitia pri údržbe železníc

                   u  Dipl.-Ing. Géza HAJNAL, MÁV FKG KFT, Jászkisér, Maďarsko

                          Stroje na rýchle odstraňovanie závad vyrábané v maďarsko-americkej spolupráci

                   u  Nicola TOSTO, Dr. Mark HAVIRA, Harsco Track Technologies, Cayce-West Columbia, USA

                          Ultrazvukový defektoskopický systém firmy HTT

                   u  Prof. János TAKÁCS, BUTE Budapešť, György POSGAY, Dr. Péter MOLNÁR, METALELEKTRO Ltd. Budapešť, János BÉLI, MÁV Central Rail and Track Inspection Ltd., Budapešť, Róbert KESZTE, Tamás MARKOVITS, BUTE Budapešť, Maďarsko

                          Diagnostika stavu teplotných napätí v koľajniciach

17 40-18 05   DISKUSIA

 

18 05-1815     ZÁVER SEMINÁRA

 

1900-2300    VEČIEROK

 

5. 10. 2001

            Návšteva VI. medzinárodnej informatívno - kontraktačnej výstavy výrobkov a služieb pre potreby železníc a koľajovej dopravy „ŽEL-RAIL 2001“ vo výstavnom areáli Compel Rail vo Vrútkach. Doprava účastníkov seminára na výstavu a späť bola zabezpečená historickou súpravou „Modrý šíp - M 274.0“ + prípojný vozeň Calm.

 

            Prednášky seminára boli vydané v zborníku, ktorý má rozsah 190 strán.

            Na seminári sa rôznou formou propagovalo 29 firiem z 8 štátov:

COMPEL RAIL, a.s, MARTIN, SLOVAKIA

DT VÝHYBKÁRNA A MOSTÁRNA, s.r.o., PROSTĚJOV, CZECH REPUBLIC

HARSCO TRACK TECHNOLOGIES, WEST COLUMBIA, U.S.A.

HOLLAND COMPANY, CRETE, U.S.A.

INFRAM a.s., PRAHA, CZECH REPUBLIC

KOMERČŽELEZNIČNÍ VÝZKUM, s.r.o., PRAHA, CZECH REPUBLIC

KOTEZA s.r.o., VRÚTKY, SLOVAKIA

LINSINGER MASCHINENBAU GmbH, STEYRERMÜHL, AUSTRIA

MATISA SA, CRISSIER, SWITZERLAND

MTH PRAHA, a.s., CZECH REPUBLIC

MTH REMONT, s.r.o., VRANOV n. TOPĽOU, SLOVAKIA

NES NOVÁ DUBNICA s.r.o., SLOVAKIA

PLASSER & THEURER, WIEN, AUSTRIA

RAILTECH SLAVJANA, s.r.o., PRAHA, CZECH REPUBLIC

REMPUTMASH, KALUGA, RUSSIA

SKLENÁŘ s.r.o. - TRANSPORTNÍ SYSTÉMY, ŽAMBERK, CZECH REPUBLIC

STAVEBNÍ GEOLOGIE - GEOTECHNIKA, a.s., PRAHA, CZECH REPUBLIC

TENCONI SA, AIROLO, SWITZERLAND

TRANSSERVIS, a.s., KOŠICE, SLOVAKIA

VOSSLOH RAIL SYSTEMS GmbH, WERDOHL, GERMANY

WILLY, PETROVICE U KARVINÉ, CZECH REPUBLIC

ZTS KOĽAJOVÉ VOZIDLÁ, a.s., DUBNICA, SLOVAKIA

ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s, DUBNICA, SLOVAKIA

ZVOLENSKÁ ŽELEZNIČNÁ a.s., ZVOLEN, SLOVAKIA

ZW CONTROL, RAKOVO, SLOVAKIA

ŽELEZNIČNÉ STAVBY, a.s., KOŠICE, SLOVAKIA

ŽELEZNIČNÉ STAVEBNÍCTVO BRATISLAVA, a.s., SLOVAKIA

ŽELEZNIČNÍ STAVITELSTVÍ PRAHA a.s., CZECH REPUBLIC

ŽPSV UHERSKÝ OSTROH, a.s., CZECH REPUBLIC

 

Plasser & Theurer GmbH.
Johannesgasse 3, A-1010 Wien,
Austria

"KALUGA RAILWAY REPAIR - MECHANICAL FACTORY"
member of "Remputmash" group, 
Maliniki, 248 025 KALUGA,

Russia

KOTEZA s. r. o.
Železničná 16, 038 61 Vrútky,
Slovak Republic

ŽELEZNIČNÍ STAVITELSTVÍ PRAHA a.s., 
Czech Republic

MTH Praha a. s.
Kandertova 1a/1131, 180 00 Praha 8,
Czech Republic

ZVOLENSKÁ ŽELEZNIČNÁ, a. s.
Lesnícka 1, 960 02 Zvolen
Slovak Republic

Railway Constructions Košice
joint stock company,
Palackého 14, 040 01 Košice
Slovak republic

Transservis, a. s. Košice
Slovenskej jednoty 10, 040 01 Košice,
Slovak Republic