IX. medzinárodný seminár „Traťové stroje v teórii a v praxi - SETRAS 2000“

 


 

17. - 18. 10. 2000

ŽILINA - GAMA klub, Študentské domovy Žilinskej univerzity

 

Záštitu nad seminárom prevzali

generálny riaditeľ ŽSR

Ing. Andrej EGYED

rektor Žilinskej univerzity v Žiline

Prof. Ing. Milan DADO, PhD.

 

 

PRÍPRAVNÝ VÝBOR SEMINÁRA

Ing. Zoltán ÁDÁM, riaditeľ Výskmného a vývojového ústavu ŽSR, Žilina

Ing. Daniel BOHÁČ, technický riaditeľ MTH RENOVA s.r.o., Košice

Ing. Tomáš DŽUGAN, obchodný riaditeľ COMPEL-RAIL, a.s. Martin

Ing. Miloslav HŘIVNA, I.M.I. Praha s.r.o.

Dr.Ing. Juraj GERLICI, Katedra koľajových vozidiel, motorov a zdvíhadiel, ŽU v Žiline

Ing. Václav JELÍNEK, ČD - TÚDC Olomouc

Ing. Jozef LEHOCKÝ, ŽSR Divízia dopravnej cesty, Bratislava

Ing. Ján LONDA, ŽSR - DDC Správa železničných tratí a stavieb, Žilina

Ing. Ing. Štefan MAYERBERGER, ČD - VÚŽ Praha

Ing. Josef NĚMEC, technický riaditeľ MTH Praha a.s.

Ing. Alexander SMIRNOV, konateľ LOGRES s.r.o., Martin

Ing. Ján ŠPÁNIK, PhD., Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva, ŽU v Žiline

 

Odborný garant a predseda prípravného výboru

Doc. Ing. Daniel KALINČÁK, PhD., Katedra koľajových vozidiel, motorov a zdvíhadiel, ŽU Žilina, Moyzesova 20, 010 26 ŽILINA. Tel.: (+421 89) 513 2658, tel./fax: (+421 89) 5254 440, e-mail: daniel_kalincak@kkvmz.utc.sk.

 

Cieľ seminára:

            Tento medzinárodný seminár bol určený pre pracovníkov železníc, závodových dopráv, konštruktérov a výrobcov traťových strojov a mechanizmov, výskumných ústavov a škôl zaoberajúcich sa výskumom, vývojom, konštrukciou, skúšaním a prevádzkovaním traťových strojov a mechanizmov a prípravou odborníkov v tejto oblasti.

            Cieľom seminára bolo oboznámiť jeho účastníkov s novými traťovými strojmi, požiadavkami na ne, ich konštrukčnými uzlami a systémami, prispieť k zovšeobecneniu a teoretickému spracovaniu problematiky vyskytujúcej sa pri ich vývoji, stavbe i používaní. Tiež má priniesť nové informácie o skúsenostiach s využívaním traťových strojov a mechanizmov i poznatky súvisiace so zavádzaním nových technológií pri stavbe a opravách tratí a tiež pri ich diagnostike.

 

Fakty o seminári:

            Na seminári sa zúčastnilo približne 230 odborníkov z Anglicka, ČR, Fínska, Kanady, Litvy, Maďarska,  Nemecka, Poľska,  Rakúska, Ruskej federácie a SR, pričom účastníkov o SR bolo menej, ako zo zahraničia. Aj keď počet účastníkov bol približne rovnaký, ako na predchádzajúcom seminári, vzrástol počet zahraničných účastníkov.  Medzi účastníkmi seminára boli nielen pracovníci ŽSR a ČD, ale aj výrobných podnikov, škôl, výskumných ústavov, závodových dopráv, mestských koľajových dopráv a súkromných firiem pôsobiacich v oblasti traťového hospodárstva.

            Do programu seminára bolo zaradené celkom 30 prednášok. Tohoto roku po prvý raz prednášky prebiehali počas oboch dní konania seminára. Tématika prednášok bola pomerne široká. Okrem traťových strojov a mechanizmov pre traťové práce, čo je dominantnou náplňou seminára, bola pozornosť venovaná aj technológiam traťových prác, najmä v naväznosti na ich zabezpečenie príslušnou mechanizáciou, meracím systémom traťových strojov, moderným prenosom výkonu, zavádzaniu európskych noriem, teoretickým otázkam atď. Toho roku boli zvýraznené témy týkajúce sa dvojcestných traťových strojov a práce s koľajnicami (zvarovanie, skúšanie zvarov, opracovanie zvarov a defektoskopia koľajníc). Problematike dvojcestných traťových strojov už bolo aj v minulosti venované niekoľko prednášok. Pretože, na rozdiel od SR, v zahraničí (vrátane ČR) sú traťové stroje tohoto druhu pomerne rozšírené, úspešne používané a sú perspektívne, bola im tohoto roku venovaná v prednáškach zvýšená pozornosť. Treba dúfať, že aj v SR nájdu širšie uplatnenie.

            Prednášky pripravili autori z Anglicka, ČR, Fínska, Nemecka, Maďarska, Rakúska, Ruskej federácie a SR. Oproti predchádzajúcim ročníkom seminára sa výrazne zväčšil podiel prednášok významných zahraničných odborníkov. Žiaľ prednášok z firiem zaoberajúcich sa konštrukciou a výrobou traťových strojov na Slovensku bolo iba veľmi málo, aj keď je zrejmé, že aj odborné prednášky na takomto podujatí predstavujú istú formu propagácie firiem.

            Účastníci seminára dostali zborník prednášok, ktorý bol už tradične spracovaný na veľmi dobrej úrovni.  V zborníku s rozsahom 240 strán formátu B5 bolo uverejnené 28 prednášok a 26 reklamných a propagačných príloh.

            Na záver prvého dňa seminára sa konal spoločenský večierok v Dome techniky ZS VTS, kde jeho účastníci mali dostatok priestoru na neformálne stretnutia a na diskusie s kolegami a tiež aj na určitú relaxáciu po dni plnom odborných prednášok..

 

            Do programu seminára boli zaradené prednášky:

 

1. ALTNER Miloš, Ing., CSc. (RAILTECH SLAVJANA s.r.o., Praha, CZ):

Railtech International: Sjednocení a různost použití jednotlivých metod AT svařování kolejnic

 

2. BÉLI János, MUKA László (MÁV Central and Track Inspection Ltd., Budapest HU):

Computer Controlled Track Controlling and Recording Systems: System Development in Practice

(Počítačom riadený kontrolný a registračný systém trate: Vývoj systému v praxi)

 

3. BÉLI János, MUKA László (MÁV Central and Track Inspection Ltd., Budapest HU):

Data Preparation and Analysis Systems for Computer Controlled Track Controlling and Recording.

(Príprava dát a systémy analýz pre počítačovo riadený kontrolný a registračný systém tratí)

 

4. BOHÁČ Daniel, Ing., GLAJC Karol (MTH Renova s.r.o. Košice, SK):

Zariadenie na prepravu výhybiek ZPV – 01

 

5. BRUNA František, Ing., COMOREK Jozef, Ing., KUBÍČEK Pavol, Ing. (VÚD Žilina, SK):

Skúšky kvality zvarov koľajníc

 

6.ČERNICA Milan, Ing., KEREKEŠ Štefan (Železničné stavby a.s. Košice, SK):

Využitie a uplatnenie ultrazvukovej metódy v ŽSR na meranie aluminotermických a odporových zvarov.

 

7. DOBÝVAL Pavel, Ing. (Drážní úřad Praha, CZ):

Dvojcestná vozidla na dráhách, zkoušky schvalováni v ČR.

 

8. FURJEL Anton, Ing. (KOTEZA, s.r.o., Vrútky, SK):

Požiadavky na kvalitu zvárania pri renovácii koľajníc a výhybiek na železničnom zvršku

 

9. HAVRILA Peter, Ing., LEGĚNY Jozef, Ing. (GR ŽSR Bratislava, SK):

Požiadavky na ŽSR vyplývajúce zo spolupráce v rámci paneurópskych železničných koridorov

 

10. JELÍNEK Václav, Ing. (ČD, Technická ústředna dopravní cesty, sekce 13, Olomouc, CZ):

Příprava evropských norem pro traťové stroje a způsob schvalování strojů

 

11. KALINČÁK Daniel, doc., Ing., PhD., SMIRNOV Alexander, Ing. (KKVMZ SjF, Žilinská univerzita, Logres s.r.o. Martin, SK):

Životnostné skúšky hydraulických zdvihákov

 

12. KOBZEV Valery. Ing. DrSc. (All-Russian Railway Institute MPS, Moskva, RF), TERENTJEV, Boris, Ing. (REMPUŤMAŠ, Kaluga, RF):

The new travelling device of speed control of coaches for sorting zooms of Russian Railways

(Nové zariadenia na riadenie rýchlosti vagónov na zriaďovacích staniciach ruských železníc)

 

13. KUCHTA Jozef, Ing., CSc., FULIER Miroslav, Ing. FODREK Miroslav, Ing. (EVPÚ, a.s., Nová Dubnica, SK):

Komponenty plne striedavého elektrického prenosu výkonu a ich aplikácia v traťových strojoch

 

14. KUNERT Ľubomír, Ing., TOMÁŠ Andrej, Ing., (ZTS – Výskum a Vývoj, a.s., Dubnica n. Váhom, SK), MACEK Ján, Ing. (ŽSR - DDC Bratislava, SK):

Prestavný systém štíhlych výhybiek

 

15. LATA Michael, Ing., PhD. (Univerzita Pardubice, DFJP, KDP, CZ):

Princip algoritmu pro řízení vzájemného natočení jednotlivých částí třídílného traťového stroje v oblouku.

 

16. LINACK Jürgen, Dipl.-Ing. (Deutsche Bahn AG /DB Netz, Berlin, Germany):

Einsatz von Zweiwegefahrzeugen bei der Deutschen Bahn – Entwicklungsstand und Tendenzen

(Nasadenie dvojcestných vozidiel na DBAG - súčasný stav a tendencie)

 

17. MALINČÍK Stanislav, Ing., (KOSZ, Strojnícka fakulta ŽU, SK):

Diagnostika elektrotechnických zariadení dopravnej cesty

 

18. MILTÁK Milan, Ing., PhD., LIDMILA Martin, Ing., KREJČIŘÍKOVÁ, Hana, doc., Ing., CSc. (Infram, a.s. Praha, ČVUT Praha, CZ):

Nové možnosti pro zřizování konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku - RPM 2002.

 

19. NAGY Vince, Prof., Ing., PhD., BOZÓKY László Doc., Ing., Dr., KISS László, Dr. (Széchényi István University of Applied Sciences, Györ, HU):

Effect of flange lubrication on the interaction between wheel and rail

(Efekt mastenia okolesníkov na interakcie kolesa a koľajnice)

 

20. NĚMEC Josef, Ing., WAGENKNECHT Petr, Ing. (MTH Praha, a.s., CZ):

Směr vývoje traťových strojů a aktivity MTH Praha, a.s.

 

21. RIXER Attila, Prof, PhD., SUHAI Ferenc, Prof., PhD., TÓTH Lajos, Prof., PhD. (Széchényi István University of Applied Sciences, Györ, HU):

Fahrwegaustattung als Grundlage zur Instandhaltungsplanung in den EU and Mittel- und ost- Europäische Länden

(Infraštruktúra železníc štátov EU a strednej a východnej Európy ako základ plánovania údržby železničnej siete)

 

22. ROOKE John, (Harsco Track Technologies Ltd., London, UK):

HTT´s Stoneblower

(Stoneblower firmy Harsco Track Technologies)

 

23. ROOKE John, (R.Bance & Co. Ltd., Surbiton, UK), KARABÍNOVÁ Mária, Ing., PhD. (KŽSaTH, Stavebná fakulta ŽU, SK):

Bance´s Ultrasonic Rail Flaw Detection Cart

(Ultrazvukový defektoskopický vozík Bance)

 

24. ROZBOŘIL Tomáš, Ing., MARHOLD Vladimír, Ing. (VÚŽ Praha, CZ):

Broušení kolejnic ve výhybkách

 

25. SÁGA Milan, Doc., Dr.Ing. (KMPP, SjF, Žilinská univerzita, SK):

Analýza kmitajúcich konštrukcií

 

26. SCHNETZ Markus, Ing., POSCH Josef, H., Mag. (Plasser & Theurer, Wien, Austria):

Plasser & Theurer - Innovativ technologies

(Plasser & Theurer - nové technológie)

 

27. TERVASKANTO Matti, Eng. (Noptel Oy, Oulu, Finland):

Laser in longitudinal track profile measurement, application for tamping machines and measurement coaches

(Laser pri meraní pozdĺžneho profilu koľaje, aplikácie na podbíjačkách a meracích vozňoch)

 

28. VYMĚTAL Antonín, Ing.,  TUREK Josef, Ing., CSc. (Komerční železniční výskum s.r.o., Praha, CZ):

Zařízení pro kontinuální měření svislé a torzní tuhosti železniční tratě

 

29. WAGNER Roman, Ing. (MTH Praha, a.s.):

Sanační mechanizovaný komplex SK 120

 

30. ZVĚŘINA Pavel, doc., Ing., CSc. (VUT Brno, Ústav železničních konstrukcí a staveb, CZ):

Kontinuální diagnostika železničního spodku kolejovými vozidly