SUMMARY of

4th International Scientific and Technical Conference

 

NEW TRENDS IN DIAGNOSTICS AND REPARING ELECTRICAL MACHINES AND DEVICES

 

V dňoch 20. a 21. 5. 2002 sa konal už IV. ročník medzinárodnej konferencie „Nové smery v diagnostike a opravách elektrických strojov a zariadení“. Konferenciu organizovala Vedecko-technická spoločnosť v spolupráci s Klubom absolventov a priateľov Elektrotechnickej fakulty ŽU a CETRA - Ústavom dopravy ŽU – Centrom excelencie.

Cieľom konferencie bolo oboznámiť pracovníkov z  odborov energetika, elektrická trakcia, elektrické pohony a silnoprúdová elektrotechnika s novými materiálmi, technológiami,  diagnostickými metódami  a  zariadeniami pri  výrobe a opravách elektrických strojov a zariadení. Druhým cieľom konferencie bola vzájomná výmena poznatkov a praktických skúsenosti pracovísk univerzít s pracoviskami  výskumných ústavov a výrobných spoločnosti.  

Konferencia bola pripravovaná v spolupráci so slovenskými firmami. Preto aj záštitu nad konferenciou prevzali okrem rektora Žilinskej univerzity prof. Milana Dadu, PhD. aj predsedovia predstavenstiev a generálni riaditelia významných energetických a opravárenských spoločnosti h. doc. Ing. Miroslav Rapšík, PhD., za Stredoslovenskú energetiku, a.s. Žilina, Ing. Michal Moncman za ŽOS Vrútky, a.s., Ing. Jozef Böjtös za Východoslovenskú energetiku, a.s., Košice a Dr. h. c. Vincent Pilár za Slovenské elektrárne. Vo vedeckom výbore  konferencie boli zastúpení významní odborníci z univerzít z Rakúska,  ČR,  SR, Poľska a Bulharska a poprední zástupcovia z výskumných ústavov a výrobných spoločnosti.

Konferenciu otvoril dekan Elektrotechnickej fakulty a garant konferencie doc. Ing. Ján Michalík, PhD., ktorý privítal účastníkov konferencie a poďakoval všetkým, ktorí prevzali záštitu nad konferenciou a osobným prispením vytvorili dobré podmienky pre rokovanie konferencie. Zvlášť poďakoval za finančnú podporu konferencie firmám Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina, ŽOS Vrútky, a.s, a Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava. Po otvorení konferencie odovzdal slovo hosťom. Prvý sa ujal slova rektor Žilinskej univerzity prof. Ing. Milan Dado, PhD. V svojom vystúpení  vyzdvihol spoluprácu univerzít s priemyslom ako aj medzinárodnú spoluprácu bez podpory ktorých  by sa nedali realizovať veľké projekty na univerzitách. Zástupcovia firiem vo  svojich vystúpeniach pozdravili účastníkov konferencie a vyzdvihli význam vzájomnej spolupráce.

Na konferencií odznelo 30 príspevkov (zo SR 14, z ČR 15, Rakúsko 1) a bolo pripravených 11 posterov (7 zo SR, 4 z ČR). Z tohto počtu odborníci z praxe predniesli 10 príspevkov.  V tomto ročníku mali svoj rokovací blok aj doktorandi, ktorí mohli takto predstaviť výsledky svojej práce (5 príspevkov a tri postery). .

Bol vydaný zborník o 240 stranách, ktorý bol recenzovaný. Zborník sa môže objednať na telefóne 041/513 2052, cena zborníka je 500.- Sk.

Konferencie sa zúčastnilo celkom 136 osôb.

Konferencia „Nové smery v diagnostike a opravách elektrických strojov a zariadení“ sa postupne stáva stretnutím odborníkov, ktorí sa pravidelne stretávajú, aby si vymenili skúsenosti a dozvedeli sa ako to robia iní. V súčasnosti kedy sa neuveriteľnou    rýchlosťou   menia metódy, materiály a technológie sú takéto stretnutia odborníkov impulzom ďalšieho rozvoja elektrotechniky vôbec.