Hlavná stránka VTS - slovenská verzia Výbor VTS Podujatia VTS
Homepage VTS - English version Committee of VTS Scientific events of VTS

časopis

TECHNOLÓG

Základné informácie o časopise  (SK, EN, RU, DE)

Redakčná rada časopisu

Pokyny pre autorov

Súbory na stiahnutie


Základné informácie o časopise

Časopis Technológ vychádza dvakrát ročne. V prípade záujmu zo strany autorov o publikovanie mimo pravidelného vydania (jar - jeseň), môže vyjsť aj mimoriadne číslo časopisu. Časopis publikuje vedecké, výskumné, odborné, teoretické práce, návody, štúdie a recenzie.

Zameriava sa na uverejňovanie príspevkov a prác, ktoré sa venujú otázkam z oblasti trieskových a beztrieskových technológií, fyzikálnych princípov nekonvenčných technológií, technologickosti konštrukcií nástrojov, ekonomiky výrobného procesu, ekologizácie, energetiky, obnoviteľných zdrojov energie, spracovaniu odpadov. Takisto publikuje práce o strojoch, nástrojoch, prípravkoch a meracej technike pre oblasť mechanických technológií, výsledkoch výskumu vo sfére informačných technológií v technologickej oblasti, ako aj v oblasti bezpečnosti a rizík. Uverejňuje práce o histórii a vývine mechanických technológií.

Časopis zverejňuje príspevky v jazykoch: slovenskom, českom, poľskom, ruskom, anglickom a nemeckom.

 Všetky príspevky sú recenzované a redakcia si vyhradzuje právo na ich redakčnú úpravu. Nepreberá sa zodpovednosť za prípadné škody spôsobené použitím úkonov, metód, produktov, ideí, návodov a pod. publikovaných autormi príspevkov.

Poplatok za uverejnenie článku  do časopisu Technológ je 18 €.

Názov účtu:  Vedecko-technická spoločnosť pri ŽU v Žiline, Univerzitná 1,  010 26 Žilina, IČO: 30227852,  DIČ: 2020668782
Číslo účtu:
76511456/0900
IBAN: SK6009000000000076511456
SWIFT: GIBASKBX
Konštantný symbol (KS): 0308
Variabilný symbol (VS):  195
Slovenská sporiteľňa a.s., pobočka Žilina, nám. Ľud. Štúra, 010 11 Žilina

Evidenčné číslo MK SR-2800/08.
ISSN  1337-8996
Adresa redakcie:  Žilinská univerzita, strojnícka fakulta, Univerzitná 1, 01026 Žilina
Telefón: 041-513 2764, 513 2814,
Fax: 041-513 1535
e-mail: jan.moravec@fstroj.uniza.sk  
roman.stroka@fstroj.uniza.sk

Redakčná rada časopisu

šéfredaktor - editor in chief: doc. Ing. Ján Moravec, PhD.
zástupca šéfredaktora - subeditor in chief: doc. Ing. Marian Mikulík, PhD.
vedecký redaktor - scientific editor: prof. Ing. Jozef Pilc, CSc.
výkonný redaktor - assistant editor: Ing. Roman Stroka, PhD.
redakčná rada - editorial board:   
doc. Ing. Ján Moravec, PhD.           (SK)
prof. Ing. Jozef Pilc, CSc.               (SK)
prof. Ing. Karol Vasilko ,DrSc.         (SK)
 prof. Ing. Augustín Sládek, PhD.     (SK)
 prof. Ing. Peter Demeč, CSc.          (SK)
 prof. Ing. Jan Suchánek, CSc.        (CZ)
 prof. Dr. Ing. Milan Sága                 (SK)
 prof. Dr. hab. Ing. Jurij Shalapko      (UA)
 prof. Dr. Ing. Miroslav Neslušan       (SK)
 prof. Ing. Eva Tillová, PhD               (SK)
 doc. Ing. Danka Bolibruchová, PhD. (SK)
 doc. Ing. Martin Krajčovič, PhD.      (SK)
 doc. Ing. Marian Mikulík, PhD.        (SK)
 Dipl. Ing. Eva Reger                        (D)

Pokyny pre autorov

- vzor príspevku a podrobné informácie: Pokyny_pre_autorov.zip.


Súbory na stiahnutie:

Magazine_TECHNOLOG_SK_EN_RU_DE.pdf

Pokyny_pre_autorov.zip

Redakcna_rada_casopisu.zip

Tlacivo_na_recenzny_posudok.zip