Hlavná stránka VTS - slovenská verzia Výbor VTS Podujatia VTS
Homepage VTS - English version Committee of VTS Scientific events of VTS


Technologické inžinierstvo
    Technological Engineering

Vážený pán / pani,
dovoľujeme si Vám ponúknuť objednanie V. ročníka časopisu „Technologické inžinierstvo“, ktorý vychádza ako polročné periodikum. V časopise dávame priestor prednostne pre prezentáciu výsledkov vedecko – výskumných prác pracovníkov vysokých škôl, výskumných ústavov i výrobných podnikov zo Slovenska i zo zahraničia. Veríme že v tejto publikácii nájdete impulzy pre Vašu prácu, a že bude dobrým pomocníkom pre Vašu spoločnosť. Preto sa obraciame na Vás s ponukou o objednanie a predplatenie tohto časopisu, prípadne o jeho sponzoring cestou uverejnenia reklamy. Celoročné predplatné je 450,- Sk.

Očakávame Vašu skorú odpoveď a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

S pozdravom
doc. Ing. Dušan Štekláč, CSc. za redakčnú radu

Pokyny pre autorov Instructions for the Authors of Papers
Tlačivo na recenzný posudok -
Redakčná rada časopisu -
Objednávka -

 

Zameranie časopisu Focus of Journal
Časopis je zameraný na všetky strojárske technológie, s dôrazom na prezentáciu nových poznatkov a aktuálnych problémov riešených grantových úloh, doktorských i doktorandských prác, ako aj výskumných úloh v technológiách, vo výrobnej technike a jej automatizácie, metrologických metódach a systémoch kvality.

Príspevky sú zaradené do oblastí:

‘A‚ Montáž
‘B‚ Obrábanie
‘C‚ Zlievanie
‘D‚ Dizajn
‘E‚ Nekonvenčné metódy obrábania
‘F‚ Tvárnenie
‘G‚ Abrazívny proces
‘H‚ Stroje
‘I‚ Optimalizácia výrobných systémov
‘J‚ Presné inžinierstvo a metrológia
‘K‚ Tepelné spracovanie a povrchové úpravy
‘L‚ Zváranie

Časopis uverejňuje pôvodné príspevky v jazyku slovenskom, českom, anglickom a nemeckom - vytlačené podľa originálov zaslaných autormi po recenzii odborníkov v danej oblasti.

Journal is focused on the all engineering technologies, mainly on presentation of new scientific knowledge and current solutions which take place not only in grant or Ph.D. works, but also in scientific research, manufacturing technology and its mechanisation, metrology methods and systems of quality.

Contributions are arranged in the following sections:

‘A‚ Assembly
‘B‚ Cutting
‘C‚ Casting
‘D‚ Design
‘E‚ Non-conventional machining methods
‘F‚ Forming
‘G‚ Abrasive Process
‘H‚ Machines
‘I‚ Optimization of Manufacturing Systems
‘J‚ Precision Engineering & Metrology
‘K‚ Heat treatment & Finishing works
‘L‚ Welding

 

 

Časopis vydáva a rozširuje / Distribution

Vedeckotechnická spoločnosť pri Žilinskej univerzite v Žiline a Katedra obrábania a automatizácie, Univerzitná 1, 010 26 Žilina, Slovensko Telefón: 041 - 513 2787, 513 2788, 513 2786 e-mail: technological@fstroj.uniza.sk
Scientific-technical society by University of Zilina and Department of Machining and Automation, Univerzitná 1, 010 26 Žilina, Slovakia Phone: +421 - 41 - 513 2787, 513 2788, 513 2786 e-mail: technological@fstroj.uniza.sk

Vydávanie časopisu povolené Ministerstvom kultúry SR Registračné číslo 3299 / 2004 ISSN 1336 - 5967

Redakčná rada časopisu:
Šéfredaktor: doc. Ing. Dušan Štekláč, CSc. ŽU v Žiline, SR
Zástupca šéfredaktora: doc. Ing. Andrej Czán, PhD. ŽU v Žiline, SR
Výkonná redaktorka: doc. Ing. Dana Stančeková, PhD. ŽU v Žiline, SR
Členovia: Ing. Štefan Blaško PSL a. s. Považská Bystrica, SR prof. Ing. Peter Demeč, PhD. TU Košice so sídlom v Prešove, SR Ing. Jozef Federič Colspedia Žilina, SR prof. Ing. František Holešovský, PhD. UJEP Ústi nad Labem, ČR prof. Ing. Ján Mádl, PhD. ČVUT Praha, ČR prof. Ing. Jozef Meško, PhD. ŽU v Žiline, SR prof. dr. hab. Ing. Czeslaw Nizankowski Politechnika Krakowska, PL prof. Ing. Jozef Pilc, PhD. ŽU v Žiline, SR prof. dr. hab. Ing. Jan Szadkowski Politechnika Bialsko Biala, PL doc. Ing. Vladimír Vrba, PhD. TU – VŠB Ostrava, ČR
Textová a grafická úprava: Ing. Lukáš Ďurech, PhD. ŽU v Žiline, SR doc. Ing. Dana Stančeková, PhD. ŽU v Žiline, SR

Kontakty
- Vedeckotechnická spoločnosť pri Žilinskej univerzite v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina, Slovensko e-mail: technological@fstroj.uniza.sk
- Šéfredaktor doc. Ing. Dušan Štekláč, CSc. 041 - 513 2786 dusan.steklac@fstroj.uniza.sk
- Zástupca šéfredaktora doc. Ing. Andrej Czán, PhD. 041 - 513 2788 andrej.czan@fstroj.uniza.sk
- Výkonná redaktorka doc. Ing. Dana Stančeková, PhD. 041 - 513 2787 dana.stancekova@fstroj.uniza.sk