Predbežný zoznam prihlásených prednášok XXIII. medzinárodného seminára „Traťové stroje v teórii a v praxi - SETRAS 2018“

The preliminary list of the registered papers of the 23rd International Seminar „Track maintenance machines in theory and practice SETRAS 2018“

(August 17, 2018)

 

 

1. ÁGH Csaba, M. Sc., MÁV Central Rail and Track Inspection Ltd. Budapest, Hungary

A new accelerometer arrangement on track inspection car FMK-007 for evaluating derailment safety

Nové usporiadanie akcelerometrov na meracom vozni FMK-07 na hodnotenie bezpečnosti proti vykoľajeniu

 

2. BÉLI János, Ing., MÁV Central Rail and Track Inspection Ltd. Budapest, POSGAY György, Ing., Metalelektro Measuring Technique Ltd., Budapest, Hungary, VYSKOČ Peter, Ing.,TSS GRADE, a.s., Bratislava, Slovakia

Presentation of measurement systems of trolley lines

Prezentácia systémov merania trakčného vedenia

 

3. DVOŘÁK Tomáš, DiS, GJW Praha s.r.o., Czech Republic

Skúsenosti s nasadením dvojcestnej podbíjačky UST 78 U

Experience with two-way tamping machine UST 78 U

 

4. DŽUGAN Tomáš, Ing., RAIL SERVIS SLOVAKIA s.r.o., Bystrička, Slovakia

Malá železničná mechanizácia v sortimente firmy Rail Servis Slovakia s.r.o.

Small railway mechanisms in the assortment of the firm Rail Servis Slovakia Ltd.

 

5. ĎURKOVSKÝ Miroslav, Ing. ŽSR VVÚŽ Žilina, Slovakia

Technické podmienky pre konštrukciu, stavbu a údržbu bezstykovej koľaje na rozchode 1 000 mm

Technical conditions on design, construction and maintenance of 1000 mm track gauge Continuous Welded Rail

 

6. ĎURKOVSKÝ Miroslav, Ing. ŽSR VVÚŽ Žilina, Slovakia

Technické podmienky pre konštrukciu, stavbu a údržbu ozubnicovej železničnej dráhy s rozchodom 1 000 mm

Technical conditions on design, construction and maintenance of 1000 mm track gauge rack rail

 

7. FRANKOVIČ Marián, Bc. ŽSR OR Košice, MDS Štrba, Slovakia

Aplikácia biologicky odbúrateľného plastického maziva na styčné plochy prídržných koľajníc a kolies železničných koľajových vozidiel pomocou traťového stroja MUV 69

Application of biologically decomposable plastic antifriction oil for contact surfaces of side trails and rail vehicle wheels by means of track machine MUV 69

 

8. HANUŠ Petr, Ing., Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Czech Republic

Kolejová svařovna K 355 PT

Rail welding machine K 355 PT

 

9. HAUSER Vladimír, Ing., PhD., KRAVCHENKO Kateryna, doc., Ing., PhD., PAVLÍK Alfréd, Ing., FOMINA Yuliia, Bc., Strojnícka fakulta ŽU v Žiline, Slovakia

Koncepčný návrh podvozka električky minimalizujúceho vplyv jazdy na trať

Conceptual tram car bogie design aimed to minimizing impact of ride to the track

 

10. JUROSZ Roman, RMT s. r. o., Paskov, Czech Republic

Měření geometrických parametrů železničních kol, dvojkolí laserovými měřícími přístroji

Measurement of geometric parameters of railway wheels, wheelsets by measuring laser´s instruments

 

11. KRULIKOVSKÝ Ondřej. Ing., DUBA Petr, Ing., JANECKÝ Ivo, Dopravní podnik Hl. m. Prahy, a. s., Czech Republic

Nezávislé trakční prostředky a speciální vozidla pro údržbové práce a diagnostiku v pražském metru

Independent traction vehicles and special vehicles for maintenance work and diagnostics in the Prague Metro

 

12. KUBRT Petr, Ing., ŠIROKÝ Michal, DiS, Pirell s.r.o., Česká Třebová, Czech Republic

Speciální stroje pro broušení výhybek

Special grinding machines

 

13. KUPČULIAK Peter, Ing., PhD., ŽSR, OR Žilina, Slovakia

Head checking na nových výhybkách modernizovanej železničnej trate

Head checking of the new railroad switches in the modernized railway track

 

14. LANG Andrej, Ing., ASTRA Rail Project, s.r.o., Poprad, Slovakia

Inovatívne vozidlá pre údržbu tratí – preprava podvalov a štrku

Innovative On-track machines – Sleeper and Ballast Carriers

 

15. RAMIREZ Frederic, Geismar/Provence, Marseille, France

Systems for transport, unloading and laying of track panels and turnouts

Systém prepravy, skladania a pokládky koľajových polí a výhybiek

 

16. ŠERTLER Pavel, Ing., PRAX Martin, Ing., Pražská strojírna, a.s., Praha, Czech Republic

Dvoucestné brousící vozidlo AT2200-12E

Two-way rail grinding vehicle type AT 2200-12E

 

17. ŠTĚPÁNEK Jiří, Ing., RULC Milan, Ing., SVĚRÁK Luboš, Ing., CZ LOKO , a.s., Česká Třebová, Czech Republic

Speciální vozidlo MUV 75

Special vehicle MUV 75

 

18. TUREK Josef, Ing., CSc., Komerční železniční výzkum spol. s r. o., VÝŠEK Miroslav, SŽDC, s.o., TÚDC o.j., Praha, Czech Republic

Provozní zkušenosti s měřidlem vlnkovitosti GEKON

Measuring device of corrugation GEKON - operational experiences

 

19. UHNAVÝ Ján, Ing., KAŠČÁKOVÁ Monika, Bc., ŽSR GR Bratislava, Slovakia

Súčasný stav koľajovej mechanizácie v podmienkach ŽSR

Present state of rail mechanisation at conditions of ŽSR

 

20. URDA Ján, Ing., ŽSR Výskumný a vývojový ústav železníc, Žilina, MANDULA Ján, doc., Ing., PhD., Stavebná fakulta TU Košice, Slovakia

Meranie opotrebenia výhybiek na sieti ŽSR

Measuring the wear of switches on the ŽSR network

 

21. ZVOLENSKÝ Peter, prof., Ing., CSc., GRENČÍK Juraj, doc., Ing., PhD., Strojnícka fakulta ŽU v Žiline, PULTZNEROVÁ Alžbeta, Ing., PhD., Stavebná fakulta ŽU v Žiline, Slovakia

Výskum akustických vlastností protihlukovej steny v okolí železničných tratí

Investigation of acoustic properties of noise barrier near railway tracks

 

 

 

Štáty / Countries:

 

Czech Republic

8

France

1

Hungary

2

Slovakia

10

 

 

Stránka bude priebežne doplňovaná. / The page will be updated.