PREDBEŽNÝ ZOZNAM PRIHLÁSENÝCH PREDNÁŠOK NA KONFERENCIU PRORAIL 2007 (ku dňu 31. 8. 2007)

PRELIMINARY LIST OF PAPERS ON CONFERENCE PRORAIL 2007 (towards August 31, 2007)

 

1. ABEIDI Abdelraim Salem, Ing., BOSSO Nicola, assist. prof., Ing., PhD., Politecnico di Torino, I

Effect of vehicle dynamics on wear simulation of railway wheel profiles

Vplyv dynamiky vozidla na simuláciu opotrebenia jazdnej plochy kolies

 

2. BAČKOVSKÝ Miroslav, Ing., ŠOUPA Karel, Ing., Inter-Informatics, spol. s r.o., Praha, CZ

Použití současných návrhových metod projektování

Use of modern design methods

 

3.  BAŠTEK Marian, doc., Ing., CSc., CESNEK Dušan, Ing., KRŠKO Ján, Ing., GRIGA Marian, Ing., VAVRO Miroslav, Ing., ŽOS Vrútky, a.s., SK

Úzkorozchodný riadiaci a vložený vozeň ZVB, ÖBB – technický popis a jeho výroba v ŽOS Vrútky a.s.

Steering and intermediate ZVB, ÖBB carriage intended for service on the narrow gauge - technical description and its manufacture in ZOS Vrutky

 

4. BAUER Petr, Ing., KALIVODA Jan, Ing., Ph.D., FS ČVUT v Praze, CZ

Experimentální výzkum dvojkolí s volnými koly

Experimental research on wheelsets with independently rotating wheels

 

5. BIZOŃ Krzysztof, dr inż. ŻUREK Zbigniew, Prof., PhD., DSc., Silesian University of Technology, Faculty of Transport, Katowice, PL

Simulation assessment of fatigue load areas of EU07 locomotive wheel

Simulačné zisťovanie oblastí únavového zaťaženia kolesa rušňa radu EU07

 

6. BLAŽEK Antonín, Ing., VUZ a.s., Praha, CZ

Zkušenosti VUZ a.s. jako Notifikované osoby při posuzování kolejových vozidel

Experience Notify Body VUZ, a.s. in railway vehicle conformity assessment

 

7. BOSÁČEK Jozef, Ing., Praha, CZ

Legislativní nerovnost mezi železniční a silniční dopravou

Legislative differences between road and railway transport

 

8. BŘEČKA Radomír, Ing., ČKD VAGONKA, a.s., Ostrava, CZ

Zkušenosti z provozu motorových vozů Dm12 ve Finsku

Experiences from operation of railcars Dm12 in Finland

 

9. BUDEK Petr, Ing., CHMELÍČEK Miroslav, Ing., ŠKODA VÝZKUM s.r.o., Plzeň, JEHLIČKA Vladimír, Ing., CSc., Ústav termomechaniky AV ČR, Praha, CZ

Predikce hluku na základě Statistické Energetické Analýzy

Noise prediction on the basis Statistical Energy Analysis

 

10. BYRTUS Miroslav, Ing. Ph.D., ZEMAN Vladimír, prof., Ing., DrSc., HLAVÁČ Zdeněk, doc. RNDr., CSc., Západočeská univerzita v Plzni, CZ

Modelling and dynamical analysis of an individual wheelset drive of a railway vehicle

Modelování a dynamická analýza individuálního pohonu dvojkolí kolejového vozidla

 

11. CIEŚLAKOWSKI Stanisław Janusz, dr inż., Politechnic of Radom, PL

Impact of carriage resistances on the shape of marshaling system track arrangements

Vplyv vozidlového odporu na tvar zvážneho pahorku

 

12. ČAPEK Jan, Ing., VÚKV a.s., Praha, CZ

Smulační výpočty jízdních vlastností tramvají

Multibody Simulations of Trams Running Behaviour

 

13. ČERVENKA Peter, Ing., ZSSK Cargo Slovakia, a.s., Bratislava SK

Súčasný vývoj technických špecifikácií pre interoperabilitu konvenčného železničného systému

Current Development of Technical Specifications of Interoperability of a Conventional Railway System

 

14. DRÁBEK Jiří, doc., Ing., PhD., Žilinská univerzita v Žiline, SK

Produkce kolejových vozidel v ČR a SR

Production of rail vehicles in ČR and SR

 

15. FRIEDRICH Zdeněk, Ing., ZSSK CARGO, Bratislava, SK

Eliminácia hlukovej záťaže z nákladnej železničnej dopravy

Elimination of Noise loading from freight Railway Transport

 

16. GERLICI Juraj, doc. Dr. Ing., LACK Tomáš, doc. Ing., PhD., SjF Žilinská univerzita, SK

Analýza vplyvu parametrov pružín a tlmičov na jazdný komfort

An analysis of springs and bumpers parameters influence on the ride comfort

 

17. GERLICI Juraj, doc. Dr. Ing., LACK Tomáš, doc. Ing., PhD., SjF Žilinská univerzita, SK

Spoľahlivá predikcia opotrebenia železničných kolies – projekt 6. rámcového programu Európskej únie

The reliable prediction of the wear of railway wheels, 6-th Frame Programme of the European Union project

 

18. GRAD Bożena, Ing., PhD., Politechnic of Radom, PL

Regionalization of rail transport as a form of market adaptation of rail in Poland. Empirical experiences of the Mazowieckie province

Regionalizácia železničnej dopravy ako forma adaptácie železníc v Poľsku. Skúsenosti z Mazowieckej oblasti

 

19. GRENČÍK Juraj, doc., Ing., PhD., SjF Žilinská univerzita, SK

Európske normy pre údržbu

European Standards for maintenance

 

20. HÁBA Aleš, Ing., ZELENKA Jaromír, doc., Ing., CSc., DFJP Univerzita Pardubice, CZ

Způsob zjišťování dynamických účinků vozidla při průjezdu výhybkou

Method of a Railway Vehicle Dynamic Effects Detection in the Course of Passing over a Turnout

 

21.  HAMPLOVÁ Jitka, Ing., Pars nova, a.s., Šumperk, CZ

Modernizace vozidel v regionální železniční dopravě ČR

Modernization of regional railway vehicles in Czech Republic

 

22. HARUŠINEC Jozef, Ing, GERLICI Juraj, doc. Dr. Ing., LACK Tomáš, doc. Ing., PhD., SjF Žilinská univerzita, SK

A rail /wheel contact analysis with the help of the Finite element method

Analýza kontaktu železničného kolesa a koľajnice metódou konečných prvkov

 

23. HECHT Markus, prof., Dr.-Ing., FILOVÁ Bohdana, Dipl.-Ing., Technishe Universität Berlin, D

Rail break detection in the driverless metro operation

Detekcia zlomu koľajnice v metre s bezobslužnou prevádzkou

 

24. HEJZLAR Lukáš, Ing., VUZ a.s., Praha, CZ

Jednotka řady 680 ČD – Pendolino: porovnání metod měření kolových sil v rámci verifikace koridorů v ČR

EMU CDT 680 – Pendolino: wheel forces measurement methods comparison in the frame of Czech main lines verification

 

25. HEŁKA Andrzej, dr inż., University of Technology, Faculty of Transport, Katowice, PL

Use of an artificial neural networks in the shoe exploitation tests

Použitie umelých neurónových sietí pri prevádzkových skúškach brzdových klátikov

 

26. HEPTNER Tomáš, Ing., MOUREČEK Zdeněk, Ing., VÚKV a.s., Praha, CZ

Zjišťování jízdních vlastností kolejových vozidel

Testing of rail vehicles running behaviour

 

27. HLAVÁČEK Jan, Ing., VUZ a.s., Praha, CZ

Měření hluku podle TSI na referenční koleji

The noise measurement according TSI CR Noise on the reference track section

 

28. HOFMAN Jiří, Ing., ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o., Plzeň, HELLER Petr, doc., Ing., CSc., Západočeská univerzita v Plzni, CZ

ComplexTrans – smíšený pozemní dopravní systém pro individuální i hromadnou městskou i meziměstskou přepravu osob a nákladů

ComplexTrans – combined transportation system for individual and mass transport of persons and goods in city and intercity traffic

 

29. HREBÍK Oto, Ing., RÁKOCI Jozef, Ing., LANG Andrej, Ing., Rail Project, s.r.o., Poprad, SK

Výsypné vozne pre britský trh

Hopper wagons for British market

 

30. CHÚPEK Milan, Ing., PhD., Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Bratislava, SK

Súčasné problémy železničných koľajových vozidiel ZSSK

Currentproblems of railway vehicles of ZSSK

 

31. JANÍČEK Ferdinand, Ing., SjF, Žilinská univerzita v Žiline, SK

Vedomostné nástroje CAx systémov v konštrukcii koľajových vozidiel

CAx systems knowledgeware tools at rail vehicles design

 

32. JEŽDÍK Roman, Ing., MALKOVSKÝ Zdeněk, Ing., KMOCH Jan, Ing., VÚKV a.s., Praha, CZ

Aplikace evropské normy prEN 15227:2007 „Požadavky na kolizní odolnost skříní kolejových vozidel“ na konstrukci tramvaje

Application of the European standard prEN 15227:2007 ´Crashworthiness requirements for railway vehicle body´ in a tram design

 

33. JOVANOVIC Relja, prof., Ph.D., RADOSAVLJEVIC Aleksandar, PhD., MIRKOVIC Simo, B.Sc., Institute of Transportation CIP, Belgrade, Serbia, MILOTIC Milan, M.Sc., Faculty of Technical and Transportation Doboj, Bosnia and Herzegovina

Possible prevention of torsional cracks of electric locomotives axles

Možnosti prevencie torzných lomov náprav elektrických rušňov

 

34. KALINČÁK Daniel, prof., Ing., PhD., PALKO Peter, Ing., Žilinská univerzita v Žiline, SK

Prevádzkové podmienky motorových hnacích vozidiel a hybridné pohony

Operation conditions of diesel motive power units and hybrid drive

 

35. KOBIELSKI Andrzej, Assist. Prof., Ph.D., KISIELEWSKI Piotr, dr inż., Cracow University of Technology, PL

Investigations of the railway accidents with a computer simulation method

Vyšetrovanie železničných nehôd pomocou počítačových simulačných metód

 

36. KOBISHANOV Vladimír, Ing., Dr.Sc., AZARCHENKOV Andrey, Ing., Ph.D., Bryansk state technical university, RU

Modeling of emergency impact of a passenger train with an obstacle in a rail way

Modelovanie nárazu osobného vlaku na prekážku na trati

 

37. KOLÁŘ Josef, Ing., CSc., FS ČVUT v Praze, CZ

Použití aktivní mezičlánkové vazby u nízkopodlažních tramvají

The application of inter articulated active coupling in low-floor tramways

 

38. KONARSKI Jan, Ing., AŽD Praha, s.r.o., BŮBELA Tomáš, Dr. Ing., ELCOM a.s., Brno, CZ

Vliv ohrožujících proudů na kolejové obvody

Influence of dangerous current on track circuits

 

39. KONEČNÝ Jiří, Ing., ČD a.s., GŘ Praha, CZ

Zkušenosti z provozu naklápěcích jednotek řady 680 ČD

Experience from service of tilting EMU’s Class 680 of Czech railways

 

40. KORECZ Kamil, Ing., SaZ Invest s.r.o. Skalica, pracovisko Vrútky, SK

Dynamická odozva dvojnápravového vozidla na premenlivé vlastnosti železničnej trate

Dynamical response of two-wheelset vehicle based on the variable railway track characteristics

 

41. KOTRBA Alois, Ing., Ph.D., ČD, a.s., DKV Brno, CZ

Opotřebení jízdního obrysu kol dvojkolí elektrických jednotek ř. 560

The abrasion of the ride profile on the mounted wheels of the electric units type 560

 

42. KOTTNER Radek, Ing., KRYSTEK Jan, Bc., LAŠ Vladislav, doc., Ing., CSc., Západočeská univerzita v Plzni, CZ

Porovnání kompozitní a kovové nápravy z hlediska tuhosti a hmotnosti

Comparison of composite and metal axles in terms of stiffness and weight

 

43. KOZMAN Zdeněk, Ing., Žilinská univerzita v Žiline, SK

Trendy železničnej nákladnej dopravy v rámci EU

The trends of railway cargo traffic within EU

 

44. KRIGOVSKÝ Branislav, Ing., ČERVENKA Peter, Ing., ZSSK Cargo Slovakia, a.s., Bratislava SK

Meranie spotreby elektrickej energie na HDV ZSSK Cargo Slovakia a.s.

Measurement of Power Consumption on the Locomotives of ZSSK Cargo Slovakia, a.s.

 

45.  KRŠKO Ján, Ing., CESNEK Dušan, Ing., ŽOS Vrútky, a.s., SK

Osobný vozeň radu Bmpeer – technický popis a jeho výroba v ŽOS Vrútky a.s.

Passenger Coach of type Bmpeer - technical description and its manufacture in ZOS Vrutky

 

46.  KUCHTA Jozef, Ing., CSc., FRANKO Martin, Ing., EVPÚ a.s., Nová Dubnica, SK

Koncepcia trakčných obvodov modernizovaných elektrických rušňov pre dva trakčné systémy napájania

The Concept of the Traction Circuits For Modernizing Electric Locomotives on Two Traction Feed Systems

 

47.  KURUC Štefan, Ing., NEŠTIAKOVÁ Anna, Ing., Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Bratislava, SK

Nové konštrukčné celky na osobných vozňoch ZSSK

New construction units in passenger-cars ZSSK

 

48.  LÁBAJ Ján, doc., Ing., PhD., JANÍČEK Ferdinand, Ing., SjF, Žilinská univerzita v Žiline, SK

Spolupráca CAD/CAE systémov pri návrhu klimatizácie koľajového vozidla s podporou PC

CAD/CAE systems co-operation at air conditioning design of rail vehicle

 

49. LACK Tomáš, doc. Ing., PhD., GERLICI Juraj, doc. Dr. Ing., SjF Žilinská univerzita, SK

Využitie výpočtového systému DELTA na realizáciu numerických analýz

The programme system DELTA exploitation for numerical analysis performances

 

50. LACK Tomáš, doc. Ing., PhD., GERLICI Juraj, doc. Dr. Ing., SjF Žilinská univerzita, SK

Presný výpočet napätí v kontakte železničného kolesa a koľajnice

An exact rail /wheel contact stress evaluation

 

51.  LIBERTÍN Alexandr, Ing., GŘ ČD a.s., Praha, CZ

Úvaha nad současným stavem evropských standardů pro schválení a provoz speciálních vozidel

Deliberation about present state of european standards for  approval and operation of special Vehicles

 

52.  LINHART Václav, Ing., CSc., SIGMUNDOVÁ Jana, Ing., SVÚM a.s. Praha, HAMPL Václav, Ing., SKODA TRANSPORTATION, s.r.o., Plzeň, CHVOJAN Jan, Ing., CSc., ŠKODA VÝZKUM, s.r.o., Plzeň, CZ

Zvýšení únavové odolnosti náprav v místě nalisování povrchovým zpevňováním

Increase of axle fatigue resistance in pressed on place by surface hardening

 

53. MADEJSKI Janusz, Dr., GRAW, Gliwice, PL

Stationary wheel profile and diameter measurement system for InterCity

Stacionárny merací systém na meranie jazdného profilu a priemeru kolies pre Inter City

 

54. MARTINU Petr, Dipl. ing. ETH, ALCAN Composite Structures, Altenrhein, Switzerland

Využití kompozitů při koncepci čelniho modulu kolejových vozidel

Application of composite material for design of front modules of rail vehicles

 

55. MIKULA Vít, Ing., FS ČVUT v Praze, CZ

Vývojové trendy v konstrukci podvozků elektrických lokomotiv

Trends in the development of bogie design for electric locomotives

 

56.  MILOŠEVIĆ Miloš, assist. prof., PhD., STAMENKOVIĆ Dušan, PhD., Faculty of Mechanical Engineering, University of Niš, MILOŠEVIĆ Anica, MSc., High Technical School, Niš, Serbia

Research of absorbed energy of rail vehicle buffers filled with rubber-metal springs

Výskum absorbcie energie v nárazníkoch koľajových vozidiel s gumo-kovovým vypružením

 

57. MINTÁL Branislav, Ing., ZSSK Cargo Slovakia a.s. Bratislava, SK

Komplexná racionalizácia tepelno-technického režimu práce spaľovacieho motora K6S230DR HDV radu 742

General efficiency enhancement of thermal and technological regime of the K6S230DR (HDV type 742) diesel engine performance

 

58. MOGILA Valentin, prof., Ing., PhD., NOZHENKO Helen, Ing., East Ukrainian National University after named V. Dalia, Lugansk, UA

Energy elektrodynamic braking for increase of efficiency of diesel locomotive engines

Využitie energie elektrodynamického brzdenia na zlepšenie účinosti spaľovacích motorov

 

59. MORAVČÍK Marián, Ing., Tatravagónka a.s., Poprad SK, ZELENKA Jaromír, doc., Ing., CSc., DFJP Univerzita Pardubice, CZ

Dynamická odozva jazdy vozidla po koľaji

Dynamic response of the vehicle running in the rail

 

60. NAVRÁTIL Jiří, Ing., MALKOVSKÝ Zdeněk, Ing., VÚKV a.s., Praha, CZ

Statické pevnostní zkoušky vozových skříní - důležitý krok při ověřování nových vozidel

Static strength tests on car bodies – an important step in verifying new vehicles

 

61. NOVOTNÝ Zdeněk, Ing., ČD a.s., GŘ Praha, CZ

Realizace „Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2004/49/ES o bezpečnosti železnic Společenství“

Implementation of „Directive 2004/49/EC of the European Parliament and of the Council on safety on the Community's railways“

 

62. ONDROVÁ, Zuzana, Ing., LACK Tomáš, doc. Ing., PhD., GERLICI Juraj, doc. Dr. Ing., SjF Žilinská univerzita, SK

Komfort pre pasažierov koľajového vozidla

The ride comfort for passengers of a rail vehicle

 

66.  PALČEK Peter, prof., Ing., PhD., SjF Žilinská univerzita, SK

Vlastnosti zliatin ľahkých kovov používaných pre konštrukciu koľajových vozidiel

The properties of light metals alloys used in construction of railway vehicles

 

64. PALKO Peter, Ing., KALINČÁK Daniel, prof., Ing., PhD., SjF Žilinská univerzita, SK

Nekonvenčné pohony hnacích koľajových vozidiel a alternatívne palivá

Unconventional traction drives of rail vehicles and alternative fuels

 

65. PAWEŁCZYK Marek, prof., Ing., Dr.Sc., Radom Technical University, PL

Investigation of the wheel flat dynamics

Výskum dynamiky plochých kolies

 

66. PETREK Pavol, Ing., UniControls, a.s., Praha, CZ

Systém TELERAIL – monitorovací a diagnostický systém na jednotkách EJ 471

System TELERAIL – monitoring and diagnostic system on the vehicle units EJ 471

 

67. PINDOR Jaroslav, Ing., PhD., CUPEK Jiří, Ing., ŠOLTÉS Ladislav, Ing., Třinecké železárny, a.s. Třinec, CZ

Vývojové trendy při výrobě polotovarů pro železniční dvojkolí

Development trends in production of semi-manufactured products for wheel sets

 

68. PIOTROWSKI Jerzy, prof., Ph.D, D.Sc., MATEJ Jan, assist. Prof., Ph.D., Warsaw University of Technology, PAZDZIERNIAK Przemyslaw, Ing., MSc., Greenbrier Europe, Wagony Świdnica, PL

Influence of medium-frequency dither on ride dynamics of rail vehicle with dry friction damping

Vplyv chvenia v oblasti stredných frekvencií na dynamiku koľajových vozidiel s trecími tlmičmi

 

69. PODSIADLO Rafal, Ing., Ph.D., Radom University of Technology, PL

Automated stability control of a multilevel car within a curve

Automatické riadenie stability viacúrovňového vozidla v oblúku

 

70. POHL Jiří, Ing., Siemens Kolejová vozidla s.r.o., Praha, CZ

Elektrické jednotky pro vysokorychlostní dopravu

Electric train units for high-speed transport

 

71.  ŘEHA Bohuslav, Ing., MATUŠEK Petr, Ing., CSc., BONATRANS GROUP a.s., Bohumín, CZ

Metody měření zbytkových napětí podle norem EN a jejich aplikace při optimalizaci výroby železničních dvojkolí

Residual stress measurement methods according to EN Standards and their application at the optimization of railway wheelset production”

 

72. ŘEZNÍČEK Rudolf, Ing., PhD., NOVÝ František, Ing., PhD., SjF, Žilinská univerzita v Žiline, SK

Vlastnosti obložení železničních kotoučových brzd

Properties of railways disc brake pads

 

73.  SÁLA Pavel, Ing., Ph.D., ŠRÁMEK Milan, Ing., ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o. Plzeň, CZ

Pětičlánková obousměrná nízkopodlažní tramvaj typu ŠKODA 06 T pro rozchod 950 mm

The five-sectional bi-directional low-floor tramcar of type ŠKODA 06 T for 950 mm gauge

 

74. SEGEŤA Jiří, Ing., ČKD VAGONKA, a.s., Ostrava, CZ

Dvoupodlažní soupravy ČKD VAGONKA, a.s. pro příměstskou a regionální dopravu

Double-deck trainsets from ČKD VAGONKA, a.s. for suburban and regional traffic

 

75. SETLAK Rafal, Eng., Ph.D., FICE Marcin, M.Sc. Eng., Faculty of Electrical Engineering, Silesian University of Technology, Gliwice, PL

Dobíjateľné batérie a superkondenzátory ako akumulátory energie v hybridných elektrických pohonoch mestských vozidiel

Rechargeable batteries and Supercapacitors as an energy storage in hybrid electric drive for a city vehicle

 

76. SCHUSTER Milan, Dr. Ing., ŠKODA VÝZKUM, s.r.o., Plzeň, CZ

Klimatizace kabiny strojvůdce lokomotivy

The air conditioning system for locomotive driver’s cabin

 

77. SKÁLA Bohumil, Ing., CZ LOKO, a.s., Nymburk, CZ

Motorové lokomotivy CZ LOKO

CZ LOKO diesel locomotives

 

78. SKILLER John, SKF Railway Business Unit; Nieuwegein, NL, GEDENK Volker, Ing., Contitech Air Spring Systems GmbH; Hannover, D, KUBIČKO Jozef, Ing., Tatravagónka a.s., Poprad, SK

GIGABOX: axlebox system combining compact bearing unit and rubber suspension

GIGABOX: systém nápravovej skrine kombinujúci kompaktnú ložiskovú jednotku a gumové vypruženie

 

79. SLÁVIK Miloš, Ing., SLEZÁK Rudolf, Ing., Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Bratislava, SK

Nové konštrukčné celky na hnacích dráhových vozidlách ZSSK

New construction units in locomotives ZSSK

 

80. SOMOV Dmitrij, Ing., M.Sc., BAZARAS Zilvinas, prof., Ing. Dr. sc., Kaunas University of Technology, VASAUSKAS Vytautas, Dr. sc. ing., assoc. prof., Lithuanian University of Agriculture, Kaunas, Lithuania

Locomotive axle rim durability amplification

Zvýšenie trvanlivosti vencov náprav rušňov

 

81. SOUČEK Miroslav, Ing., HELLER Petr, doc., Ing., CSc., Výzkumné centrum kolejových vozidel, ZČU v Plzni, CZ

Výzkum nových principů lehkých konstrukcí v kolejových vozidlech

Research into new principles of light construction of rail vehicles

 

82. SOUKUP Josef, doc., Ing., CSc., VOLEK Jan, PhDr., Ing., FVTM Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. L., CZ

Vyšetřování vertikálního kmitání vozidel

Investigation of vehicle vertical vibration

 

83. STAMENKOVIĆ Dušan, Assoc. prof. Dr., Faculty of Mechanical Engineering, University of Niš, Serbia

Investigation of the Press Fit Joints Strength

Výskum pevnosti nalisovaných spojov

 

84. STOKŁOSA Józef, PhD., Radom Technical University, PL

Combined transport in Poland – problems and opportunities

Kombinovaná doprava v Poľsku – problémy a možnosti

 

85. ŠERTLER Pavel, Ing., Siemens Kolejová vozidla s.r.o., Praha, CZ

Elektrické jednotky pro městskou a příměstskou dopravu

Electric rail vehicles for city and suburban transport

 

86. ŠINDLER Bohuslav, ZSSK Cargo Slovakia a.s. Bratislava, SK

Aplikácia systému merania prevádzkových parametrov na HDV radu 742

Application of measurement system of operating parameters on locomotive class 742

 

87. ŠIROKÝ Jaromír, Ing., Ph.D., FAMFULÍK Jan, Ing., Ph.D., MÍKOVÁ Jana, Ing., Ph.D., Institut dopravy, FS VŠB-TU Ostrava, CZ

Návrh metodiky výpočtu hodnoty poškození kolejových vozidlech v provozu

Design of Damage Quantification Methodics at Rail Vehicle Disservice

 

88. ŠTURM Pavel, Ing., ŠKODA VÝZKUM, s.r.o., Plzeň, CZ

Chlazení brzdového kotouče

Brake disc cooling

 

89. ŠUK Vratislav, Ing., VUZ a.s., Praha, CZ

Modernizace motorových vozů bývalé řady 810 u ČD a.s., ZSSK a.s. a MÁV

The reconstruction of the class 810 motor rail cars at the operators ČD, a.s., ZSSK, a.s. and MÁV

 

90. ŠVÉD Stanislav, Ing., MALKOVSKÝ Zdeněk, Ing., VÚKV a.s., Praha, CZ

Pevnost vozidel – druhy, požadavky a vývoj předpisů

Vehicle strength - kinds of vehicle strength, requirements, evaluation and evolution of pertinent regulations

 

91. ŠVÍGLER Jaromír, doc., Ing., CSc., MACHULDA Vladimír, Ing., ZČU v Plzni, CZ

Contribution to modeling of contact between wheel set and railway

Příspěvek k modelování kontaktu dvojkolí a kolejnicového pásu

 

92. TICHÝ Tomáš, Ing., UniControls, a.s., Praha, CZ

Informační systémy pro cestující ve vozidlech ČD a.s.

Passenger information systems in Czech Railways rolling stock

 

93. VEREŠ Michal, Ing., SLÍŽ Július, Ing., Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Bratislava, SK

Regionalizácia železničnej dopravy a koľajové vozidlá spĺňajúce kritéria pre efektívnu regionálnu dopravu

Regionalisation of railway transport, and the rolling stock that meets the criteria of effective regional transport

 

94. VOYNOV Kirill, prof., Ing., SAMOYLOVA Helen, Ing., CHERTOK Helen, Ing., BALESNYI Yuri, Ing., ESBULATOVA Altyn, Ing., DOKUCHAEVA Zoya, assist. prof., Petersburg State Univesity of Railways Communication, RU

New designs of the rail vehicles systems

Nové konštrukcie systémov koľajových vozidiel

 

95. WESTFÁL Radek, Ing., MALINSKÝ Jiří, Ing., VÚKV a.s., Praha CZ

Moderní vybavení pro brzdové zkoušky nákladních vozů

Modern equipment for freight wagon brake testing

 

96. WŮDY Tomáš, Ing., FS ČVUT v Praze, CZ

Konstrukční řešení celo laminátového článku skříně tramvaje

Structural design of full laminated car body of tram

 

97. ZELENKA Jaromír, doc., Ing., CSc., HÁBA Aleš, Ing., DFJP Univerzita Pardubice, CZ

Dynamické účinky jednotky řady 680 při průjezdu výhybkami na koridorových tratích

Dynamic Effects of Unit Class 680 in the Course of Passing over Turnouts of Corridor Tracks

 

98. ZELENKA Jaromír, doc., Ing., CSc., KOHOUT Martin, Ing., DFJP Univerzita Pardubice, CZ

Simulační výpočty jízdních a vodicích vlastností lokomotivy řady 380

Computational simulation of running behavior of locomotive series 380

 

99. ZELENKA Jaromír, doc., Ing., CSc., VÁGNER Jakub, Ing., DFJP Univerzita Pardubice, CZ

Ověření nestabilního chodu vozu MPV22 pomocí simulačních výpočtů

Verification of MPV22 vehicle instable running behaviour by the way of simulation calculation

 

100. ZSÁKAY László, MÁV, Budapest, HU

On board equipments on the locomotives of MÁV

Palubné zariadenia rušňov MÁV

 

 

Štáty

Countries

 

Bosnia and Herzegovina

1

Czech Republic

48

Germany

2

Hungary

1

Italy

1

Lithuania

1

Netherlands

1

Poland

11

Russia

2

Serbia

3

Slovakia

31

Switzerland

1

Ukraine

1

 

 

Ak ste poslali prihlášku prednášky a ak sa cca do 1 týždňa neobjaví v tomto zozname, prosím upozornite nás na to, aby sme tento nedostatok odstránili.

 

If you sent application form with your paper and if it is not listed in above Preliminary list of papers about 1 week after sending, please let it know to us.

 

Stránka bude priebežne doplňovaná. / The page will be updated.