Organizačné pokyny

 

Rokovacie jazyky: Slovenčina, čeština, angličtina

 

Cieľ konferencie:

      Oboznámiť pracovníkov v odbore koľajových vozidiel s novými poznatkami vo výskume, výučbe, vývoji, konštrukcii, výrobe, prevádzke a údržbe koľajových vozidiel a ich subsystémov v celej šírke problematiky.

 


      Konferencia sa koná v rámci týždňa aktivít v odbore železničnej techniky RAILINFORM 2007. Okrem konferencie PRORAIL 2007 sa budú v rámci RAILINFORM 2007 konať tiež:

    ŽEL-RAIL 2007, IX. medzinárodná výstava železničnej techniky, Vrútky 18. - 21. 9. 2007,

    15. medzinárodná konferencia “VRT – modernizácia železničných tratí“, 18. – 19. 9. 2007 a ďalšie akcie..

      V programe konferencie bude zahrnutá aj prehliadka výstavy ŽEL-RAIL 2007.

 


Hlavné témy konferencie:

¨      nové koncepcie dopravných systémov vo väzbe na koľajové vozidlá,

¨       nová legislatíva a normy (Smernice ES, TSI, UIC, EN) vo vzťahu ku koľajovým vozidlám,

¨   koncepcia a konštrukcia koľajových vozidiel a ich hlavných agregátov, subsystémov, častí a uzlov,

¨   technické prostriedky kombinovaných prepráv,

¨   teoretické aspekty vývoja a konštrukcie KV,

¨   skúšobníctvo KV a experimentálne metódy,

¨   bezpečnosť KV,

¨   materiály a technológie v stavbe KV,

¨   systémy a vozidlá mestskej koľajovej dopravy,

¨      informačné systémy v KV,

¨      prevádzka KV,

¨   diagnostika, údržba a obnova KV,

¨      environmentálne aspekty KV,

¨      dvojcestné vozidlá,

¨      špeciálne KV (koľajové žeriavy, vozidlá na prehliadky a údržbu trakčných vedení, traťové stroje, meracie vozne atď.).

 

     Programový a prípravný výbor očakáva Vaše príspevky k uvedeným témam konferencie. Príspevky budú publikované v zborníku konferencie. Váš záujem o prezentáciu Vášho referátu, resp. o účasť na konferencii vyznačte na pripojenej návratke, ktorú prosíme zaslať najneskôr do 23. 4. 2007 na uvedenú adresu. Ak Vy osobne nemáte záujem o prednesenie príspevku, informujte o tejto možnosti svojich kolegov. Informácie o programe konferencie, doprave, stravovaní, ubytovaní atď. sa v prípade Vášho záujmu dozviete včas z pozvánky a z našej internetovej stránky.

 

      Ponúkame možnosť propagácie firiem na konferencii rôznou formou, napr. reklama v zborníku prednášok, poster, vystavenie menších exponátov a pod. Ak máte záujem o niektorú z foriem Vašej propagácie, prosíme vyznačiť to v návratke, pošleme Vám ďalšie informácie.

 

Predbežné informácie pre autorov:

      V návratke prosím uveďte osobné údaje Vaše a Vašich spoluautorov, názov Vášho príspevku spolu so stručnou, ale výstižnou anotáciou (aj v angličtine).

      Rozhodnutie prípravného výboru, na základe anotácie, o akceptácii Vášho príspevku spolu s pokynmi na jeho grafickú úpravu Vám pošleme do 7. 5. 2007.

      Úplný text prijatých príspevkov v rozsahu max. 8 strán formátu B5 vrátane obrázkov bude potrebné poslať najneskôr do 28. 6. 2007.

      Požadujeme dodanie príspevku v elektronickej e-mailom, na CD a pod. a okrem toho aj jeden vzorový výtlačok.

     Program konferencie s podrobnými organizačnými informáciami bude rozoslaný do 31. 7. 2007.

      Vyplnenú návratku pošlite najneskôr do 23. 4. 2007 e-mailom, alebo poštou na adresu:

 

 

Doc. Ing. Daniel KALINČÁK, PhD.

VTS pri ŽU

Univerzitná 1, 010 26 ŽILINA

Tel.: +421 (0)41 513-2650, Tel./fax: +421 (0)41 5254 440, Mobil: +421 (0)907 586 005

e-mail: daniel.kalincak@fstroj.uniza.sk

 

 

Informácie budú postupne na tejto informačnej stránke podľa aktuálneho stavu dopĺňané a aktualizované.